Klinike

Uputstvo za štampu

UPUTSTVA ZA AUTORE

Zvezdara Clinic Proceedings, časopis sa recenziranjem rukopisa, objavljuje originalne i pregledne članke, prikaze bolesnika i članke drugih vrsta od opšteg interesa za medicinu,  istraživanja i osnovne nauke, napisane na engleskom ili srpskom jeziku.

Propratno pismo mora da sadrži tvrdnju da članak nije ranije štampan ili nije drugde ponudjen za objavljivanje. U njemu, takodje, treba da se odredi vrsta članka i navedu ime, kompletna adresa, broj telefona/FAX i E-mail autora odgovornog za prepisku u vezi sa rukopisom. Svi autori moraju da potpišu pismo saglasnosti. Autori mogu da predlože imena jednog do tri moguća recenzenta (uključujući adrese, brojeve telefona i Email adrese); Zvezdara Clinic Proceedings zadržava pravo konačnog odabira. Odluke o prihvatanju ili odbijanju rukopisa biće saopštene pismom autoru odgovornom za prepisku.

Rukopis mora da bude pripremljen u saglasnosti sa "Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals" izradjenim od strane Medjunarodnog komiteta urednika medicinskih časopisa (N.Engl J. Med 1991; 324: 424-428). Posebni zahtevi Zvezdara Clinic Proceeding slede.

Rukopisi neodgovarajuće pripremljeni biće vraćeni autoru bez recenzije.

PRIPREMA RUKOPISA

Elektronsku verziju rukopisa poaslati na Email adresu Urednika časopisa ili lično priložiti.  Rukopis, koji u celini mora da bude kucan sa dvostrukim proredom, treba da se sastoji od sledećih delova, od kojih svaki počinje na novoj stranici: (1) naslovna strana, (2) sažetak, (3) tekst, (4) literatura, (5) legende za slike i (6) tabele. Strane rukopisa se označavaju sledstvenim brojevima i, radi identifikacije, prezimenom prvog autora.

NASLOVNA STRANA

Naslovna strana treba da sadrži sledeće:

Naslov - na engleskom i srpskom jeziku. Označiti životinjsku vrstu ako je potrebno. Ograničenje: 120 slovnih mesta.

Kratak naslov - Ograničenje: 45 slovnih mesta

Autori - Navesti imena svih autora, pripadnost odeljenju, instituciju i njenu lokaciju (Primedba: Autorstvo mora da bude ograničeno na one koji su značajno doprineli planiranju i sprovodjenju istraživanja, analizi podataka i pisanju rukopisa).

Podrška - Navesti podršku odredjenog granta i druge vrste pomoći

Skraćenice - Navesti skraćenice, ako ih ima, abecednim redom.

Prepiska - Navesti ime i adresu autora preko koga će se odvijati prepiska

SAŽETAK

Na engleskom i srpskom jeziku, ograničiti na 150-200 reči i ne upotrebljavati skraćenice.

Reči odrednice: Dati 3-5 reči odrednica radi indeksiranja.

TEKST

Ne treba upotrebiti više od tri stepena naslova

Opisati etičke principe i navesti saglasnost Etičkog komiteta institucije, ukoliko priroda rada to zahteva.

Navesti upotrebljene statističke metode.

Merenja izražavati, sem krvnog pritiska, u SI jedinicama, a ako je potrebno, i u konvencionalnim jedinicama (u zagradi).

Izbegavati skraćenice; neophodne treba definisati kada se prvi put pomenu.

Za lekove upotrebljavati generička imena, komercijalna se mogu dodati u zagradi.

Literaturu, slike i tabele navoditi sledstveno.

LITERATURA

Listu navoda literature kucati sa dvostrukim proredom.

Navode literature označavati brojevima sledstveno njihovom citiranju u tekstu; za citiranje u tekstu koristiti izdignute brojeve.

Lična saopštenja i druge nepublikovane podatke citirati u zagradama u tekstu (ne uključivati u listu literature).

U listu literature navoditi imena i inicijale svih autora (ako broj nadmašuje šest, posle šestog autora dodaje se et al., a za izvore na srpskom i sar.), naslov italic slovima, naziv časopisa (skraćenice za časopise su kao što ih navodi Index Medicus), godina, volumen i strane (početna-završna).

Časopis

1.      Pietrangelo A, Casalgrandi G, Quaglino D, Gualdi R, Conte D, Milani S, et al. Duodenal ferritin synthesis in genetic  hemochromatosis. Gastroenterology 1995; 108: 208-217.

 

Glava u knjizi

2.      Adams RD, Victor M.  Syndromes due to focal cerebral lesions. In: Isselbacher KJ, Branwald E., Wilson JD, Martin JB, Fauci AS, Kasper DL, editors. Harrisons principles of internal medicine. 13th ed. New York: McGraw-Hill Inc, 1994: 153-156.

 

Knjiga

3.      Guyton AC. Textbook of medical physiology 8th ed. Philadelphia: Saunders 1991: 255-262.

 

SLIKE I LEGENDE

Sve ilustracije (fotografije, grafikoni, dijagrami) su slike; u tekstu i legendama ih treba označavati sledstvenim arapskim brojevima.

Svaka slika treba da je na posebnoj stranici iznačena arapskim brojem. Za svaku sliku bolesnika, na kojoj se ovaj može prepoznati, neophodna je dozvola potpisana od strane bolesnika. Slike nemaju naslove. Umesto toga, posle teksta rada kuca legenda koja sadrži dovoljno podataka za razumevanje slike i bez čitanja teksta i definicije skraćenica koje se na njoj pojavljuju.

TABELE

Tabele se kucaju na posebnim listovima i označavaju arapskim brojevima i naslovom iznad, a ispod nje se mogu davati napomene sa objašnjenjima (uključujući značenja skraćenica).

DOZVOLE

Upotreba prethodno objavljenih materijala se ne savetuje. Autori su odgovorni za dobijanje dozvole za ponovljenu upotrebu materijala (slike, tabele, duži navodi) iz drugih izvora. Pisma od imaoca izdavačkog prava i autora originalnog izvora (zajedno sa kompletnim bibliografskim podacima) moraju se podneti uz rukopis.

PISMA UREDNIKU

Objavljivanje pisama koja se odnose na članke objavljene u Zvezdara Clinic Proceedings, kao i drugih, biće razmatrano. Mogu da sadrže jednu tabelu ili sliku i do pet navoda iz literature.

PODSETNIK ZA AUTORE

  • Adresa autora za prepisku
  • Sažetak na engleskom i srpskom od 150-200 reči, 3-5 reči odrednica
  • Literatura, slike i tabele sledstveno citirani u tekstu
  • Dokumentacija sa dozvolama da se upotrebi ranije publikovan materijal
  • Propratno pismo (vidi uvodni tekst)

Pripremljen rad u elektronskom obliku (CD ili fleš) poslati na adresu:

 

Uredništvo Zvezdara Clinic Proceedings

KBC Zvezdara

Dimitrija Tucovića 161, 11 000 Beograd

Powered by CMS STUDIO