За запослене

Етички одбор

Мисија

Наша мисија је брига о пацијенту, уз коришћење савремених здравстевних технологија, у складу са стандардима квалитетне и безбедне здравствене заштите на свим нивоима, усклађена са међународним стандардима и приближена развијеним земљама света.

Визија 

Наша визија је савремена болница која своју делатност обавља ефикасно, економично и ефективно, у складу са захтевима медицинске струке и науке и захтевима и очекивањима пацијената.

Стратешки план

Наша стратегија је прилагођавање структуре и обима укупних ресурса дефинисаним циљевима, мерама и активностима здравствене политике, прописаним нормативима и стандардима здравствене заштите и здравственим потребама становништва и могућностима за њихово остварење.