Za zaposlene

Etički odbor

Adresa bolnice: Preševska 31, Beograd

Radno vreme ambulante: Radnim danima od 07.00 do 14.00.

Vreme posete: Svakim radnim danom od 14.00 do 15.00,  vikendom i praznicima od 14.00 do 16.00.

Telefoni dostupni pacijentima

  • Stacionar 011/3810-693
  • Dnevna bolnica 011/3810-603
  • Ambulanta 011/3810-656

Rukovodstvo

  • Načelnik Bolnice za psihijatriju: Dr sci. med. Lela Trikoš, specijalista psihijatrije
  • Glavna sestra bolnice: Aleksandra Sinđelić
  • Šef Stacionara: Mr sci. med. dr Andrijana Sedlar, specijalista psihijatrije
  • Glavna sestra Stacionara: Popović Marko
  • Šef Dnevne bolnice: Dr Biserka Cvetković, specijalista psihijatrije
  • Glavna sestra Dnevne bolnice: Elizabeta Vasiljević

Lekari

Dr sci. med. Lela Trikoš, specijalista psihijatrije
Dr Biserka Cvetković, specijalista psihijatrije
Mr sci. med. dr Tatjana Perović, specijalista psihijatrije
Mr sci. med. dr Andrijana Sedlar, specijalista psihijatrije

Dr Mirjana Stjepanović, specijalista psihijatrije
Dr Milica Radulović, specijalizant psihijatrije

 

Zdravstveni saradnici

Antonije Jojić, psiholog

Svetlana Perišić, dipl. socijalni radnik, specijalista socioterapije i rehabilitacije

Osnovna delatnost

U okviru KBC Zvezdara 1969. godine, osnovana je bolnica za neuropsihijatriju. Bolnicu je osnovao prof. Dr Nikola Volf zajedno sa lekarima Dr Komnen Barac i Dr Dejan Kušić. Već sledeće godine su primljeni i novi lekari. Od samog početka bolnica je bila diferencirana na deo koji se bavio neurologijom i deo koji se bavio psihijatrijom.

Sadašnja  Bolnica za psihijatriju nastala je transformacijom Klinike za neurologiju i psihijatriju, 2007. godine i predstavlja ustanovu koja obavlja zdravstvenu delatnost iz oblasti zaštite, lečenja i unapređenja mentalnog zdravlja odraslih. U svom radu primenjuje savremeni, multudimenzionalni dijagnostički i terapijski tretman, koji podrazumeva integraciju bioloških, psihoterapijskih i socioterapijskih procedura i individualni pristup osobi oboleloj od mentalnog poremećaja.

U okviru svog delokruga rada, Bolnica za psihijatriju obezbeđuje dispanzersku i bolničku psihijatrijsku zaštitu obolelih, vrši savremenu dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju psihijatrijskih poremećaja, obavlja konsultativne preglede za pacijente u drugim organizacionim jedinicama našeg KBC-a, učestvuje u nastavno-obrazovnoj i naučno-istraživačkoj aktivnosti u okviru KBC-a.
U svom sastavu ima jedinice nižeg nivoa organizovanja i to: odeljenje stacionar, odeljenje dnevne bolnice i odeljenje za poliklinicku delatnosti.

ODELjENjE STACIONAR 

U stacionaru se sprovode različiti oblici tretmana koji uključuju: psihofarmakoterapiju, psihoterapiju, grupnu socioterapiju, kao i radno-okupaciono terapiju. Broj postalja u stacionaru je 21.

Odelenje je  otvorenog tipa, sto znaci da nema uslove za prijem i lečenje  izrazito agresivnih pacijenata, kao i suicidalnih i homicidalnih pacijenata koji mogu da ugroze svoj i tuđi zivot.  Takođe nije predviđeno lečenje pacijenata  koji se leče od bolesti zavisnosti.

Odeljenje stacionar obuhvata dve podjedinice:


- Odsek za psihotične poremećaje vrši prijem, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju svih psihotičnih poremećaja, izuzev onih za koje je je neophodno lečenje na psihijatrijskom odeljenju zatvorenog tipa.
- Odsek za nepsihotične poremećaje vrši prijem, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju svih vrsta nepsihotičnih poremećaja, anksioznih poremećaja, psihosomatskih oboljenja, reaktivnih stanja i poremećaja ličnosti.

ODELjENjE DNEVNE BOLNICE SA POLIKLINIKOM I SAVETOVALIŠTEM 

Odeljenje Dnevne bolnice

Odeljenje se bavi dijagnostikom, lečenjem, prevencijom i rehabilitacijom ambulantnih psihijatrijskih pacijenata primenom dispanzerske forme rada. 

Odeljenje se bavi dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom parcijalno, poludnevno hospitalizovanih pacijenata iz indikacionog područja organskih-simptomatskih mentalnih, psihotičnih, afektivnih, anksioznih, sa stresom povezanih, somatoformnih i poremećaja ličnosti i ponašanja odraslih. Naši pacijenti su i oni koji su otpušteni iz stacionara, a sa ciljem stabilizacije stanja i kompletnije resocijalizacije i reintegracije. Ovde se sprovodi intenzivna psihološko-psihijatrijska dijagnostika, psihoterapija, socioterapija i psihosocijalna rehabilitacija uz ostanak obolelog u postojećem porodičnom i socijalnom miljeu. Primenjuje se integrativni i multimodalni pristup, koji podrazumeva psihofarmakoterapiju, psihoterapiju, radno-okupacionu, socioterapiju i rekreativnu terapiju. Rad sa pacijentima se obavlja kako na individulanom, tako i na grupnom nivou. Smeštajni kapacitet je 40 pacijenata.

RAD U AMBULANTI

Ambulanta u Preševskoj 31 radi o 07.00 do 14.00 prema utvrđenom rasporedu.

Za pregled je potrebno imati IZIS uput, odgovarajuće rezultate, važeću zdravstvenu legitimaciju i ličnu kartu.

Pregledi se zakazuju preko izabranog lekara u sistemu IZIS.

Uputi bez termina se zakazuju u roku od 30 dana.

Prioritetni  uputi se  zakazuju u okviru 24 časa.

Nastavna i naučna delatnost

Naučno-istraživačka delatnost rezultira radovima publikovanim u različitim domaćim i stranim časopisima, odnosno prezentacijama na stručnim sastancima. Zaposleni se kontinuirano edukuju i stručno usavršavaju.

U Bolnici za psihijatriju se sprovodi edukacija specijalizanata iz psihijatrije i praktična nastava za studente Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ustanova je i nastavna baza za polaznike Visoke medicinske škole strukovnih studija “Milutin Milanković”.

Procedure i usluge

Individulane psihoterapijske procedure - metode psihoedukacije, suportativne, kognitivno bihejvioralne, racionalno emotivno bihejvioralne i analitičke psihoterapije.

Grupne psihoterapijske procedure -  savetovanja i grupna psihoanalitička terapija

Radno-okupaciona terapija - angažovaje pacijenata u različitim okupaciono terapijskim, radno terapijskim i rekreativno terapijskim aktivnostima, prema individualnim sposobnostima, potrebama i medicinskim indikacijama, a u cilju medicinke, socijalne ili radne rehabilitacije

Socioterapija - savetodavni, pedagoški, rad na razumevanju i poboljšanju komunikacije pacijenata među sobom i sa njihovom socijalnom, radnom i porodičnom sredinom, rad na socijalnoj rehabilitaciji, reintegraciji i prevenciji socijalno patoloških pojava.
Liason psihijatrija - podrazumeva konsultativnu psihijatrijsku delatnost u svim drugim organizacionim jedinicama našeg KBC-a. Psihijatrijska procena i mišljenje je individualna i/ili timska psihijatrijska procena pacijenata uz davanje odgovarajućeg nalaza, mišljenja i predloga za konkretan slučaj.

Psihodijagnostika - primena specijalizovanih tehnika i metoda rada u cilju procene intelektualnih sposobnosti, eventualnog oštećenja sposobnosti i funkcije mišljenja, ponašanja, sagledavanja crta i dinamike ličnosti, partnerskih i porodičnih odnosa i socijalnog i radnog funkcionisanja u cilju dijagnostike i diferencijalne dijagnostike mentalnih poremećaja.
Socijalni radnik daje svoj nalaz i mišljenje i vrši socijalno zbrinjavanje obolelih koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.