Za zaposlene

Etički odbor

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme ambulante: 07-19h

Vreme posete: svaki dan 14 -15h, sreda i nedelja 14 -16h

Telefoni dostupni pacijentima:  ambulanta: 011/3810-422, dnevna bolnica: 3810-452, obaveštenje o pacijentima na odeljenju od 12:30-13:30č. 011/3810-316. 

e-mail: endokrina.kbczvezdara@gmail.com

Načelnik: Prof dr Teodora Beljić Živković

Glavna sestra: Gordana Jovanović, vms

Administrativni radnik: Snežana Mladenović

Kliničko odeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma osnovala je Prof. dr Desanka Mijalković, 1971. godine. Ono je u sastavu Klinike za Interne bolesti. U svom delokrugu rada bavi se stacionarnim lečenjem i dijagnostikom  pacijenta obolelih od endokrinih oboljenja, diabetesa i bolesti metabolizma, ambulantno-polikliničkim radom, konsultativnim pregledima drugih organizacionih jedinica u sastavu KBC Zvezdara, nastavno-obrazovnim i naučno-istraživačkim radom.

Na Kliničkom odeljenju za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma zaposleno je ukupno 24 radnika: lekara 7, sestara 15, pomoćnog osoblja 1, administrativni radnik 1.

Kliničko odeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma u svom sastavu ima jedinice nižeg nivoa organizovanja:

ODELjENjE STACIONAR

Stacionar raspolaže sa 20 postelja.

1a. Odsek za dijabetes

                Šef odseka asist dr Milica Marjanović Petković

                Glavna sestra odseka Stepić Gordana, vms

Na odseku se obavlja dijagnostika i lečenje svih oblika dijabetesa (tip 1, tip 2, LADA, gestacijski, sekundarni) uključujući i sve akutne i hronične komplikacije. Planirano je sprovođene intenzivirane insulinske terapije putem insulinske pumpe (pet lekara je obučeno za tretman insulinskom pumpom, sa adekvatnim sertifikatima). Postoji aparat za kontinuirani glukozni monitoring (CGMS) u toku 72h. i aparat za određivanje telesnog sastava 

 

 1b. Odsek za endokrinologiju i bolesti metabolizma

                Šef odseka dr Biljana Jojić

                Glavna sestra odseka Mirjana Jevremović vms

Na odseku se obavlja dijagnotika i lečenje endokrinoloških oboljenja, izvode svi funkcionalni hormonski testovi, kako bazalni, tako i supresioni i stimulišući. Posebno mesto zauzima savremena dijagnostika oboljenja štitaste žlezde, koja pored UZ dijagnostike obuhvata i FNA biopsiju štitaste žlezde.

 

ODELjENjE ZA SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNE PREGLEDE SA DNEVNOM BOLNICOM

                Šef odeljenja Doc  dr. Miljanka Vuksanović

                Glavna sestra odeljenja Rodić Jasmina, vms

         2a. Odsek za specijalističko-konsultativne preglede sa dnevnom bolnicom

Ova služba je organizovana svakodnevno od 07-19 časova (na godišnjem nivou 12.000 pregleda). Preko ove službe se vrši prevencija,  rana dijagnoza, lečenje i neophodna kontrola osoba sa gojaznošću, predijabetesom i dijabetesom. Obavlja se edukacija obolelih od dijabetesa za aplikaciju, samokontrole i titraciju insulina. Pacijenti se upućuju na hospitalno lečenje, na edukativne programe u banjsko-klimatskim lečilištima, kao i na terapiju u hiperbaričnu komoru. U ovoj službi se obavlja dijagnostika i lečenje drugih endokrinoloških i metaboličkih oboljenja, preoperativna priprema kao i lečenje i praćenje pacijenata posle hirurške intervencije (hipofize, nadbubrežnih, štitaste i paraštitaste žlezde).         

          2b. Kabinet za osteoporozu

Kabinet za osteoporozu  je osnovan 2005. godine i predstavljao je specijalizovanu zdravstvenu jedinicu u okviru Interne klinike KBC “Zvezdara”. Od 1. oktobra 2010. godine je Kabinet u sklopu Kliničkog odeljenja za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma.  Obavlja sledeće delatnosti: preglede, dijagnostiku i lečenje osoba sa osteopenijom i osteoporozom, denzitometriju DXA L1-L4, kuk, određivanje frakturnog rizika (IVA-Intervertebral assessment) i whole body scan (izračunavanje % telesne masti).          

          2c. Kabinet za lipidologiju

Bavi se dijagnostikom i lečenjem primarnih i sekundarnih hiperlipoproteinemija.

 

DNEVNA BOLNICA ZA ENDOKRINOLOGIJU I DNEVNA BOLNICA ZA OSTEOPOROZU

Dnevna bolnica za endokrinologiju raspolaže sa 3 postelje. 

U dnevnoj bolnici obavljaju se sledeće procedure: primena  bisfosfonata parenteralno, teriparatida sa edukacijom bolesnika za samostalnu primenu PENa, određivanje bazalnog hormonskog statusa, endokrinološki dinamski testovi, dvočasovni i petočasovni OGTT, određivanje telesnog sastava i  dopler arterija donjih extremiteta. 

 

RAD U AMBULANTI

Ambulanta u Dimitrija Tucovića 161, radi o 07h do 19h prema utvrđenom rasporedu.

Za pregled je potrebno imati IZIS uput, odgovarajuće rezultate, važeću zdravstvenu legitimaciju i ličnu kartu.

Tel: 011/3810-422 za informacije

Pregledi se zakazuju preko izabranog lekara u sistemu IZIS.

Uputi bez termina se zakazuju u roku od 30 dana.

Prioritetni  uputi se  zakazuju u okviru 24 časa.

NASTAVNO-OBRAZOVNI RAD

Kliničko odeljenjenju za Endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma je nastavna baza iz Interne medicine za Medicinski i Stomatološki fakultet,  nastavna baza za Višu i Srednju Medicinsku Školu, sprovodi edukaciju specijalizanata iz Interne medicine i lekara na stažu posle završenog Medicinskog Fakulteta.

Održava  kontinuiranu medicinsku edukaciju za lekare i medicinske sestre.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Zaposleni lekari i sestre učestvuju u raznim istraživačkim i marketinškim studijama.

 

ZAPOSLENI

Načelnik

Prof dr Teodora Beljić Živković, lekar internista, subspecijalista endokrinolog. Redovni professor na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

 

Lekari

1. Doc. dr Miljanka Vuksanović, lekar internista, subspecijalista endokrinolog, klinički asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu
2. Asist. dr Milica Marjanović Petković, lekar internista, subspecijalista endokrinolog, klinički asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu
3. Dr Biljana Jojić, lekar internista, subspecijalista endokrinolog
4. Asist. mr dr Marina Anđelić Jelić, lekar internista na subspecijalizaciji iz endokrinologije, asistent na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. 
5. dr Jelena Stojanović, lekar internista, na subspecijalizaciji iz endokrinologije i na doktorskim studijama
6. dr Ana Cvetkov Grujanac, lekar internista

 

Medicinske sestre

1. GLAVNA MEDICINSKA SESTRA Gordana Jovanović, vms
2. Glavna sestra polikliničke službe Rodić Jasmina, vms
3. Glavna medicinska sestra odseka za dijabetes, Stepić Gordana,vms
4. Glavna medicinska sestra odseka za endokrinologiju, Jevremović Mirjana, vms
5. Naumov Biljana, ms
6. Stojanović Ljiljana , ms
7. Jakobac Nadica, ms
8. Komnenić Jelena, ms
9. Lidija Žišić Novaković, ms
10. Ivkov Jelica, ms
11. Stojanović Božica,ms
12. Dimitrijević  Aleksandra, ms
13. Kocić  Dimitrije, mt