Za zaposlene

Etički odbor

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme kardiološke ambulante:

7-19h radnim danima; tokom jula i avgusta: 7-14h

Vreme posete: svaki dan 14 -15h, sreda i nedelja 14 -16h

Telefoni dostupni pacijentima:  

stacionar: 011/3810-361
ambulanta: 011/3810-420

e-mail: kbczvezdara.kardiologija@gmail.com

Načelnik: dr Bojan Jašović

Glavna sestra: Jelica Davidović, vms

Administrativna radnica:  Elmaza Salihović

Organizacija odeljenja

Kliničko odeljenje za kardiovaskularne bolesti KBC Zvezdara formirao je 1956. godine prof. dr Dragoslav Ivanković. Deo je Interne klinike i danas broji 65 bolesničkih postelja i sledeće organizacione jedinice

 

1. Odsek koronarne jedinice- 13 postelja, intenzivna nega nivo 2.

Šef odseka: dr Vladimir Novaković,

Glavna sestra: Marina Đorđević, vms

Lečenje najtežih i vitalno ugroženih kardioloških bolesnika: bolesnici sa akutnim koronarnim sindromom, malignim poremećajima ritma, malignom hipertenzijom komplikovanom edemom pluća, kardiogenim šokom, pretećom tamponadom srca, masivnom plućnom trombo-emblijom; dakle bolesnici kojima je potrebna mehanička ventilacija, kardio-pulmonalno- cerebralna reanimacija I lečenje nakon reanimacije, plasiranje centralnih venskih katetera, defibrilacija, elektivne kardioverzije.

 

2.  Odsek za postkoronarno zbrinjavanje ( 26 postelja )

Šef odseka: Prim. dr Maja Nikolić Despotović,

glavna sestra: Mimica Ristić- Anđelković, vms

Na odeljenju se zbrinjavaju bolesnici sa akutnim koronarnim sindromom po stabiizaciji stanja u Koronarnoj jedinici; zatim bolesnici sa malginom hipertenzjom, poremećajima srčanog ritma.

3. Odsek za srčanu insuficijenciju (12 postelja)

Šef odseka: Prof. dr sci med Nataša Marković Nikolić- redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

glavna sestra: Jelena  Ivković, vms

Dijagnostika i hospitalno lečenje bolesnika sa srčanom slabošću, uključujući i bolesnike sa uznapredovalom srčanom slabošću (NYHA III/IV) kojima je neophodna inotropna potpora uz monitoring vitalnih parametara, intenzivnu diuretsku terapiju; kao i rešavanje komorbidnih stanja koja utiču na njihovu prognozu i kvalitet života. Organizovanje ambulantnih kontrola za bolesnike sa srčanom slabošću, kako bi se pravovremeno optimizovala terapija i smanjio broj i učestalost hospitalizacija.

 

4.  Odsek invazivne kardiologije

Šef odeljenja: Ass. dr Aleksandar Davidović, klinički asistent Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

glavna sestra: Ana Veljković, vms

Na odeljenju se sprovode elektivne i hitne koronarografije, procedure perkutane koronarne angioplastike (POBA, implantacija stenta), metode OCT, FFR, IVUS, denervacija renalnih arterija radiofrekventnom ablacijom. Zbrinjavaju se bolesnici sa akutnim koronarnim sindromom- uključeni smo u organizovana dezurstva za zabrinjavanje bolesnika sa STEMI infarktima.Na odeljenju se obavlja ugradnja privremenih i stalnih pejsmejkera (vodiča srčanog ritma), implantabilnih kardioverter defibrilatora, loop- rekordera.

 

5.  Odsek za specijalističko konsultativne preglede sa dnevnom bolnicom

Šef odeljenja:: Prof. dr sci med  Milan Brajović- redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

glavna sestra: vms Božica Rajić.

 Odeljenje se bavi organizovanjem i izvodjenjem: a) polikliničko- ambulantne službe za kardiološke bolesnike. Pregledi se zakazuju preko izabranog lekara u  sistemu IZIS;  b) konsultativnih pregleda hospitalizovanih bolesnika, c)  sprovodjenjem funkcionalne kardiološke dijagnostike: ehokardiografija, ultrazvuk krvnih sudova ekstremiteta (arterije i vene), Doppler sonografija karotidnih arterija, stress-ehokardiografski testovi: procena koronarne rezerve protoka (CFR- adenozinski test); test fizičkim opterećenjem na pokretnoj traci protokolom po Bruce-u;  24časovni holter EKG. 

5a. Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku

Šef kabineta: Dr Stana Marković;

glavna sestra: vms Brankica Česmadžijski

5b. Kabinet za ultrazvuk srca

Šef kabineta: Prof Milica Dekleva;

glavna sestra: vms Gordana Stevanović

 

 

Osnovni kurs transtorakalne ehokardiograije (TTE) u okviru ECHOS škole:

 

Koordinator ECHOS škole za KBC Zvezdara: Prof.dr Nataša Marković- Nikolić.

Edukatori: dr Stana Marković, prof. dr Nataša Marković- Nikolić, dr Bojan Jašović, i dr Sreten Budisavljević.

Pod pokroviteljstvom Ehokardiografskog udruženja Srbije od 16. januara 2023. u KBC Zvezdara obavlja se edukacija lekara u okviru osnovnog kursa transtorakalne ehokardiograije (TTE) u trajanju od 12 nedelja, tri puta godišnje u terminima (januar, april, oktobar).

ECHOS osnovni kurs transtorakalne ehokardiografije obuhvata teoretsku nastavu i praktičan rad u trajanju od 12 nedelja. Teoretska nastava obuhvata 31 predavanje i 15 tutorijala koji su dostupni na ECHOS edukativnoj platformi polaznicima kursa. Uz svako predavanje postavljen je test od 10 pitanja (ukupno 310 pitanja). Uslov za položen test je minimalno 60% tačnih odgovora. Testovi se mogu polagati do kraja kursa. Test se polazniku kursa “otključava” nakon odslušanog predavanja. Potrebno je položiti sve testove.

Tokom praktične obuke polaznik izvodi preglede pod supervizijom mentora i vodi log-buk. Potrebno je minimalno 100 pregleda. Uslov da polaznik dobije ECHOS diplomu o položenom bazičnom kursu transtorakalne ehokardiografije su položeni testovi i kompletiran log buk.

Cena kursa: 300 000 dinara (može se platiti u ratama) na račun udruženja ECHOS (165-26205-97 Addiko banka); svrha uplate: Edukacija iz bazične transtorakalne ehokardiografije (ceo iznos ili rata); primalac: Ehokardiografsko udruženje Srbije – ECHOS.

Posebna pogodnost za zaposlene KBC Zvezdara je besplatna edukacija u okviru ovog kursa. Zainteresovane kolege molimo da se jave mejlom Udruženju na echocardio.serbia@gmail.com i koordinatoru škole TTE za KBC Zvezdara prof. dr Nataši Marković- Nikolić na mejl nmarkovicnikolic@gmail.com kako bi na vreme obezbedili svoje mesto za školu TTE u našem Centru. Uz prijavu poslati i kratku radnu biografiju (zvanje, mesto zaposlenja, godine radnog iskustva).

Tu smo da VAMA pomognemo da ovu divnu i korisnu metodu savladate na najbolji način i postanete odličan ehokardiografista.

 

Delokrug rada

 Kliničko odeljenje za kardiovaskularne bolesti u punom obimu obavlja tri delatnosti: zdravstvenu, nastavno- obrazovnu  i naučnu.

1.        Zdravstvena delatnost podrazumeva stacionarno lečenje bolesnika i ambulantno-poliklinički rad sa intrahospitalnim konsultacijama. Svake godine se hospitalno leči oko 3000 bolesnika-prosek leženja je 5-7 dana; godišnje se ambulantno pregleda oko 20000 bolesnika;  oko 4100 ehokardiografskih pregleda; 850-900 testova fizičkog opterećenja  i oko  850-900  Holter-EKG pregleda. Svake godine se obavi oko 1800-1900 intrahospitalnih konsultacija.

2.        Nastavna- obrazovna delatnost: Kliničko odeljenje za kardiovaskularne bolesti je nastavna baza iz Interne medicine Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;  nastavna baza za Visoku zdravstevno- sanitarnu školu strukovnih studija Visan; Visoku medicinsku školu strukovnih studija Milutin Milanković, Višu i Srednju Medicinsku Školu;  sprovodi edukaciju lekara na stažu posle završenog Medicinskog fakulteta; specijalizanata iz Interne medicine, subspecijalizanta iz oblasti kardiologije.  Održava interne seminare i edukativne skupove za lekare i medicinske sestre. Nastavno osoblje su predavači na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

3.        Naučno- istraživački rad:  Zaposleni lekari i sestre učestvuju u brojnim naučno- istraživačkim projektima kao i marketinškim studijama.

 
Odsek kliničke kardiologije
Ehokardiografski kabinet
 

 

 

Koronarna jedinica
Odsek interventne kardiologije
 

 

Zaposleni na Kliničkom odeljenju za kardiovaskularne bolesti:

Načelnik: dr Bojan Jašović

Lekari

1. Prof. dr sci Milan Brajović, redovni professor na Stomatološkom fakultetu Beograd, lekar internista

2. Prof. dr sci Milica Dekleva-Marjanović, vanredni profesor Medicinski fakultet Beograd, lekar internista, subspecijalista kardiolog

3. Prof.dr  sci  Nataša Marković Nikolić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Beograd, lekar internista, subspecijalista kardiolog

4. Prim. dr Maja Nikolić- Despotović, lekar internista, subspecijalista kardiolog

5. Ass. Dr Aleksandar Davidović, lekar internista, subspecijalista kardiolog,klinički asistent na stomatološkom fakultetu

6. Dr Anton Tončev, lekar internista, subspecijalista kardiolog

7. Dr Vladimir Novaković, lekar internista, na subspecijalizaciji iz kardiologije

8.  Dr Stana Marković, lekar internista, na subspecijalizaciji iz kardiologije

9.  Dr Ivana Dupor, lekar internista, na subspecijalizaciji iz kardiologije

10.  Dr Sreten Budisavljević, lekar internista, subspecijalista kardiologije

11.  Dr Danijela Lepojević- Stefanović, lekar internista,na subspecijalizaciji iz kardiologije

12.  Dr Aleksandra Todorović, lekar internista, subspecijalista kardiolog

13.  Dr Dane Cvijanović, lekar internista,

14.  Dr Marija Radisavljević, lekar internista

15. Dr Miroslav Martinović, lekar internista

16. Dr Sandra Tepić Čabarkapa lekar internista,subspecijalista kardiolog

17. Dr Nenad Pečinović, lekar na specijalizaciji

18. Dr Luka Vukmirović, lekar internista

19. Dr Stefan Živković, lekar na specijalizaciji

20. Dr Vanja Kojić, lekar internista

21. Dr Marko Milanov, lekar internista

22. Dr Milan Grujić, klinički lekar

23. Dr Sanja Veljković, klinički lekar

24. Dr Darija Stefanović, klinički lekar

25. Dr Bojana Stević, klinički lekar

26. Dr Maja Sovilj, lekar na spacijalizaciji

27. Dr Luka Cucić,  klinički lekar

28. Dr Srđan Nedeljković, klinički doktor

29. Dr Marijana Janković, klinički doktor

 

Medicinske sestre:

1.  GLAVNA MEDICINSKA SESTRA  Jelica Davidović, vms

2.  Glavna sestra Odseka  Koronarne jedinice: Marina Đorđević, vms

3.  Glavna sestra Odseka Postkoronarnog zbrinjavanja : Mimica Ristić- Anđelković, vms

4. Glavna sestra Odseka Srčane slabosti: Jelena Ivković, vms

5. Glavna sestra Odseka invazivne kardiologije: Ana Veljković, vms

6.  Glavna sestra Odseka za specijalističko konsultativne preglede sa dnevnom bolnicom:Božica Rajić vms

7. Glavna sestra Kabineta za funkcionalnu dijagnostiku, Gordana Stevanović vms