Za zaposlene

Etički odbor

 

CENTAR ZA RANU DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU DECE SA OŠTEĆENjIMA SLUHA “DEČIJA KUĆA”

ORL KLINIKA KBC “ZVEZDARA”                                        

ul. Mije Kovačevića 13 

11 000 Beograd,Srbija

tel : + 381 11 2089 176 , + 381 11 2089 177

e-mail :

 orlkbcz@gmail.com

decijakuca.kbcz@gmail.com

O Centru:

Centar za ranu dijagnostiku i terapiju dece sa oštećenjima sluha “Dečija kuća”, otvoren je 15. septembra 2006. godine, kao odeljenje ORL Klinike KBC “Zvezdara”, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

“Dečija kuća” je zasnovana na ideji pružanja sveobuhvatne usluge deci i porodicama dece sa oštećenjima sluha i govora. Rezultat je višegodišnje saradnje i planiranja različitih stručnih profila iz više ustanova koje se bave ovim problemom.

Rekonstrukcija prizemnog nivoa bolnice “Olga Dedijer”, zgrade Pedijatrijskog centra KBC “Zvezdara” izvršena je zahvaljujući humanitarnoj organizaciji “The Bridge of Life”, a na osnovu zamisli prof. dr Zorana Ivankovića, audiologa, tadašnjeg direktora KBC “Zvezdara”. Ova humanitarna organizacija je posvećena pomaganju dece u celom svetu, a u Srbiji su, osim našeg Centra, obnovili  nekoliko zdravstvenih ustanova.

Približno 450m2 je projektom rekonstrukcije prilagođeno radu sa decom sa slušnim i govorno-jezičkim problemima. Stručni tim, koji  se sa različitih strana bavi dijagnostikom i terapijom malih pacijenata tokom više godina njihovog detinjstva, vodio se željom da se rad odvija u prirodnom i prijatnom ambijentu. Vesele i tople boje, prostrane prostorije, savremena oprema i ljubazno osoblje čine da se deca brzo adaptiraju , dobro osećaju i rado dolaze.

Posebna pažnja se obraća na kvalitet kadra, stručnost i otvorenost.

Stručni kadar našeg Centra čine ORL specijalisti, audiolozi, surdolozi, logopedi, psiholozi, vaspitači i medicinske sestre.

“Dečija kuća” organizuje i sprovodi edukativne programe za stručnjake i roditelje. U okviru naše ustanove 2008. godine, osnovan je Edukativni centar za kohlearnu implantaciju za Istočnu Evropu.

Organizacija rada:

Ciljna grupa: deca sa oštećenjima sluha različite etiologije i različitog stepena kao i deca sa govorno jezičkim problemima.

Cilj: pružanje sveobuhvatnih usluga u oblasti prevencije, dijagnostike i terapije slušnih oštećenja i govorno jezičke patologije (sprovodi se ambulantno i stacionarno).

Profil stručnog kadra: lekar ORL, audiolog, pedijatar, surdolozi, logopedi, psiholozi, vaspitači, medicinske sestre.

Metodologija rada sa decom oštećenog sluha i govorno jezičkim problemima obuhvata:

prevenciju, dijagnostiku i sprovođenje specifičnog tretmana.

Prevencija se odnosi na rano otkrivanje oštećenja sluha, sprovođenje prevencije kod riziko beba i drugih preventivnih programa, najčešće kroz rad sa roditeljima.

Dijagnostika se zasniva na timskom radu lekara ORL specijaliste (audiologa), surdologa, logopeda i psihologa i obuhvata:

- ORL dijagnostiku (ORL pregled, OAE, BERA, ASSR, timpanometrija, audiometrija)

- Surdološku/logopedsku dijagnostiku (opservacija, diferencijalna dijagnostika, utvrđivanje

govorno jezičkog statusa baterijom testova, određivanje adekvatne amplifikacije)

- Psihološku dijagnostiku (intervju sa roditeljima, testovi sposobnosti, opservacija)

Rehabilitacija obuhvata :

 • Auditivni trening (individualni slušni aparati i kohlearni implant)
 • Program za podsticanje govorno jezičkog razvoja
 • Program za podsticanje kognitivnog razvoja
 • Program za podsticanje socio-emocionalnog razvoja
 • Psihoterapija sa detetom i porodicom
 • Grupe roditelja
 • Grupe dece

Rehabilitacija se obavlja ambulantno i stacionarno. Rehabilitacija je sastavni deo dijagnostičkog postupka, kao što je i dijagnostika deo procesa rehabilitacije.

Ambulantno  deca u pratnji roditelja dolaze nekoliko puta nedeljno i uključena su u specifični,

stimulativni tretman kroz rad sa surdologom, logopedom, psihologom kao i vaspitno obrazovni rad.

Stacionarni  tretman se organizuje za decu iz unutrašnjosti koja nemaju adekvatnu stručnu podršku u mestu boravka. Deca dolaze nekoliko puta godišnje u trajanju od 10 do 15 dana, u zavisnosti od problematike, i sa njima se sprovodi intenzivirani program rada, a posebna pažnja se obraća na obuku roditelja za rad u porodičnim uslovima.

Habilitaciono-rehabilitacioni tretman se obavlja individualno i grupno i boravkom u vrtiću.

Zaposleni u Centru:

 1. Šef  kliničkog odeljenja, dr Sandra Stojanović ORL spec.
 2. Šef  rehabilitacije,Marica Radulović, surdolog
 3. Anica Jezdić, surdolog
 4. Vlastimir Dabović, surdolog
 5. Ivana Milutinović, surdolog
 6. Tatijana Bajić, surdolog
 7. Jelena Pašalić, logoped
 8. Renata Dinić, logoped
 9. Vedrana Ranitović, logoped
 10. Olga Borovnica, psiholog
 11. Milan Vračar, psiholog
 12. Miljana Perović, vaspitač
 13. Olivera Mihaljević , vaspitač
 14. Iva Ilić, VMS
 15. Milanka Džinić, med. sestra

Kohlearna implantacija:

Program kohlearne implantacije u KBC „Zvezdara“ počeo je da se sprovodi u decembru 2002. godine.

U našem Centru:

 •  Možete da dobijete sve potrebne informacije o CI
 •  Vrši se preoperativna dijagnostika i procena kandidata,
 •  Postoperativno praćenje i rehabilitacija kao i
 •  Fiting govornog procesora

DODATAK:

SAVETI ZA RODITELjE:

Dete uči govor od rođenja i ta mogućnost komunikacije je važna za njegov psihofizički razvoj. U

razvoju govora i jezika postoje velike individualne razlike. Da bi dete uspešno razvijalo govor i jezik  potrebno ja da ima:

uredan sluh

neoštećen nervni sistem i funkcije vezane za njega (opažanje, pamćenje, mišljenje, učenje,

motorne i govorno-jezičke sposobnosti)

normalno razvijene govorne organe (usta, nos, ždrelo, meko i tvrdo nepce, jezik, zube i disajne

organe)

neverbalne oblike komunikacije

stimulativnu sredinu u kojoj živi

Prateći određene razvojne norme roditelji mogu imati uvida da li razvoj njihovog deteta odgovara uzrastu

12 meseci: razume zabrane, okreće se na svoje ime, maše ”pa-pa”, imitira zvukove, razume

jednostavna pitanja i naređenja, ima nekoliko reči

18 meseci: zna 5-10 reči, pokazuje predmete na zahtev, koristi rečenicu (mama daj)

2 godine: upotrebljava imenice, glagole i zamenice, ima oko 300 reči, koristi jednostavne rečenice

3 godine: ima od 500-1000 reči, koristi zamenice, prideve, predloge i priloge, recituje kraće recitacije, postavlja pitanja: ko? šta?

4 godine: upotrebljava oko 1500 reči, koristi složene rečenice, opisuje radnje na slici, izgovara sve glasove

5 godina: upotrebljava oko 2000 reči, prepričava kratke priče, ima sposobnost glasovne analize i sinteze

6 godina: upotrebljava 2500-3000 reči, govori korektno i jasno, artikuliše sve glasove (moguće

odstupanje R,Lj,Nj), prepričava priče, piše i čita vlastito ime