Za zaposlene

Etički odbor

Ukupan broj zaposlenih i angažovanih lica u KBC Zvezdara na dan 24.11.2022.

Zaposleni na neodređeno vreme - 1564

Zaposleni na određeno vreme -102

Lica angažovana van radnog odnosa - 0

UKUPNO - 1666

Menadžment tim

Direktor: Prof. dr Petar Svorcan, vd direktora ustanove

Pomoćnici direktora:

 • Prof. dr Miroslav Stamenković, pomoćnik direktora za medicinska pitanja
 • Prof. dr Teodora Beljić-Živković, pomoćnik direktora za obrazovanje i naučno-istraživački rad
 • Miomira Putnik, dipl. ecc, pomoćnik direktora za nemedicinska pitanja
 • Darko Vučeljić, spec. interne medicine,pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja Kliničko bolničkog centra “Zvezdara”.

 • Prof. dr Vladan Živaljević - predsednik
 • Prof. dr Dragan Micić - član
 • Nenad Stojković - član
 • Nikola Okičić - član
 • Prof. dr Dragan Marković - član
 • Mr sci med dr Vesna Dopuđa Pantić - član
 • Asis. dr Aleksandar Davidović - član
 • Prof. dr Vladimir Ćuk - član

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad radom i poslovanjem Kliničko-bolničkog centra “Zvezdara”.

 • Zoran Marjanović - predsednik
 • Dr Miroslav Dmitrović - član
 • Dr Snežana Radoš - član
 • Prof. dr Rade Kosanović - član
 • Dr Bojan Jašović - član

Stručni savet

Stručni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odbora koje učestvuje u formiranju plana i programa stručnog usavršavanja, rada i razvoja u svim segmentima zdravstvene zaštite u okviru KBC-a.

Članovi

 • Dr Nataša Miljković, predsednik
 • Prim. dr Vera Cvijanović
 • Prim. dr Milan Vasić
 • Doc dr sci med Nataša Petrović Stanojević
 • Mr sci med dr Gordana Gligorijević
 • Dr Tamara Vučinić

Stručni kolegijum

Stručni kolegijum razmatra i usvaja stručne i doktrinarne stavove Kliničko bolničkog centra.

Članovi

 • Prof. dr Petar Svorcan, v.d. Direktora KBC “Zvezdara” i načelnik KO za gastroenterologiju i hepatologiju
 • Prof. dr Miroslav Stamenković, pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost
 • Prof. dr Teodora Beljić-Živković, pomoćnik direktora za  obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost, načelnik KO za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma  i  rukovodilac Klinike za Interne bolesti
 • Darko Vučeljić, spec. interne medicine,pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost
 • Prof. dr Predrag Erceg, koordinator za praćenje izvršenja plana rada i fakturisanja i komunikaciju sa RFZO
 • Dr Ana Danilović, koordinator za akreditaciju, informisanje i organizaciju zdravstvene službe
 • VMS Dijana Otašević, glavna sestra KBC-a
 • Prof. dr Radomir Naumović, načelnik KO za nefrologiju i metaboličke poremećaje sa dijalizom
 • Prim. dr sci med Vera Cvijanović, načelnik KO za neurologiju
 • prim dr Dejan Trailov, načelnik  KO za gerijatriju
 • Dr  Bojan Jašović, vd načelnik KO za kardiovaskularne bolesti
 • Dr Zoran Milojević, načelnik KO hematologiju i onkologiju
 • Mr. sci med. dr Vesna Dopuđa-Pantić, načelnik KO pulmologiju i alergologiju sa imunologijom
 • Dr Predrag Majcan, načelnik KO za dermatovenerologiju
 • Prof dr Aleksandar Karamarković, rukovodilac  Klinike za hirurgiju
 • Dr Vladimir Gordić, načelnik KO za ortopediju sa traumatologijom
 • Dr Goran Savić, vd načelnik KO za urologiju
 • Prof. dr Miroslav Stamenković, rukovodilac  Klinike za očne bolesti
 • Dr Vladimir Šaranović, VD rukovodilac Klinike za uvo, grlo i nos
 • Prim. dr Vesna Stojanović, rukovodilac  Bolnice za ginekologiju i akušerstvo
 • Dr sci med Lela Trikoš, rukovodilac Bolnice za psihijatriju
 • Ass.dr Radislav Ašćerić, rukovodilac  Službe za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja
 • Dr Darko Vučelić, načelnik Odeljenja za urgentnu internu medicine
 • Prim dr Vladanka Stefanović,  vd rukovodilac Službe za anesteziologiju sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom
 • Prim dr Vladimir Piščević, rukovodilac Službe fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Dr Nataša Miljković, rukovodilac Službe za laboratorijsku dijagnostiku
 • Dr Tamara Vučinić, rukovodilac Službe radiološke dijagnostike
 • Mr ph spec Vesna Janković, rukovodilac Službe za farmaceutsku zdravstvenu delatnost
 • Dr Nataša Đurđević, rukovodilac Službe za patološko-anatomsku dijagnostiku
 • Prim. dr Marina Paunović, rukovodilac Službe za snabdevanje krvlju i krvnim produktima
 • Mirjana Jojić, rukovodilac nemedicinske Službe za organizaciju, planiranje i medicinsku informatiku
 • Jovan Marinkov, vms, glavni tehničar službe za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja
 • Sandra Radenović, rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova
 • Miomira Putnik, rukovodilac ekonomsko-finansijskih poslova
 • Predrag Micić, rukovodilac  služba za tehničke i druge slične poslove

Etički odbor

Etički odbor je stručno telo, imenovano i izglasano od strane članova (Stručnog saveta). Etički odbor, po principima dobre kliničke prakse, prati i analizira primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti u prevenciji, dijagnostici, lečenju i sprovodjenju kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava.

Članovi

 • Doc. dr Tatjana Damjanović, predsednik
 • Prof. dr Nataša Marković - Nikolić, član
 • Prof. dr Teodora Beljić-Živković, član
 • Klinički asis dr Srđan Marković
 • Asis dr Radoslav Ašćerić
 • Nenad Radić, pravnik, član
 • Slavko Babić, pravnik, član
 • Aleksandra Jeličić, sekretar

Komisija za unapređenje kvaliteta rada

Komisija za unapređenje kvaliteta rada je stručno telo koje se, u skladu sa svojim Poslovnikom, pored praćenja parametara kvaliteta rada, stara i o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u KBC-u.

Članovi

 • Prof. dr Vesna Jakšić - predsednik
 • Prof. dr Teodora Beljić - Živković - član
 • Prof. dr Aleksandar Karamarković - član
 • vms Dijana Otašević - član
 • Mirjana Jojić - član

Saradnici

 • Prim. dr Vesna Stojanović
 • Prim mr sci med dr Dragana Ristić
 • Dr Ana Danilović
 • vms Danica Ristić

Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija

Predsednik Komisije: Prof. dr Petar Svorcan, v.d. direktora ustanove

Članovi

 • Prof. dr Teodora Beljić-Živković -pomoćnik direktora za obrazovnu i naučno-istraživačku delatnosti i rukovodilac Klinike za interne bolesti
 • Prof. dr Aleksandar Karamarković, rukovodilac Klinike za hirurgiju
 • Prim. dr Vesna Stojanović, rukovodilac Bolnice za ginekologiju i akušerstvo
 • Dr Nataša Miljković, rukovodilac Službe  za laboratorijsku dijagnostiku
 • Dr Danijela Drdarević, Služba za anesteziologiju sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom
 • Dr Vesna Stijović, Gradski zavod za javno zdravlje
 • Dr Jovana Janković, kabineta za prevenciju bolničkih infekcija
 • Dijana Otašević, vms, glavna sestra KBC „Zvezdara“
 • Vesna Milošević, vss, kabineta za prevenciju bolničkih infekcija
 • Marica Bogdanović, vms, glavna sestra Klinike za hirurgiju
 • Jelica Davidović, vms, glavna sestra Klinike za interne bolesti
 • Novica Đorđević, vss, glavni tehničar odeljenja za sanitarno higijenski nadzor i upravljanje medicinskim otpadom