Za zaposlene

Etički odbor

Adresa: Preševska 31, Beograd

Radno vreme: 7 - 14h radnim danima za ambulantne pacijente i 24 časa dnevno svim danima u godini za urgentne analize.

Telefon dostupan pacijentima: 011/ 3810-624

E-mail adresalaboratorija@kbczvezdara.rs

Načelnik službe: dr Nataša Miljković,  specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

Glavni tehničar: Ljiljana Ćirić- Bertuš, laboratorijski tehničar

 

Služba za laboratorijsku dijagnostiku- 69 godina postojanja

Laboratorija KBC “Zvezdara” postoji kao organizaciona celina od 1952. godine, kada ju je osnovala Dr Radmila Petrović, francuski đak i prvi specijalista mikrobiologije u Srbiji. Inače, od osnivanja Gradske bolnice 1935. godine pa sve do 1945.godine, osnovne laboratorijske analize radile su se na Internom odeljenju u priručnim laboratorijama. Dr Radmila Petrović postaje prvi načelnik Laboratorije i tokom narednih godina intenzivno se razvija biohemijska i bakteriološka služba. Za ovih 67 godina postojanja,  laboratorijska dijagnostika ide uzlaznom linijom, prateći i usvajajući savremene tehnike u svim oblastima, zahvaljujući angažovanju više generacija brojnih, vrsnih stručnjaka iz oblasti mikrobiologije, biohemije, hematologije, imunohemije i genetike.

Organizacija službe: reorganizacija Laboratorije se sprovodila više puta u njenom višedecenijskom radu. Danas smo Služba za laboratorijsku dijagnostiku organizovana u dva odeljenja, šest odseka i ambulantom u sklopu koje je i blagajna, gde se obavlja prijem uzoraka, venepunkcija, zakazivanje analiza i izdavanje laboratorijskih izveštaja u papirnoj formi.

Zaposleni:  4 lekara (2 spec.kliničke mikrobiologije; 2 spec.kliničke biohemije) , 3 farmaceuta-med.biohemičara, 3 molekularna biologa, 47 lab.tehničara (od toga 6 Viših lab.tehn), 5 pkv radnika, koji na godišnjem nivou urade oko 1.500.000 analiza.

Na početku trećeg milenijuma, uz savremena dostignuća nauke i visoko sofisticiranu tehnologiju, razvoj medicinske laboratorijske dijagnostike nezaobilazni je segment moderne medicine. Danas je gotovo nemoguće raditi bez tima u kome jednu od bitnih karika ima upravo laboratorijska dijagnostika, kao bazična, polazna osnova u otkrivanju bolesti, lečenju i izlečenju bolesnika. Svojim kvalitetnim radom, stručni tim laboratorije omogućava sveobuhvatnu dijagnostičku obradu, kao i adekvatnu interpretaciju u postavljanju dijagnoze, rešavanju diferencijalno-dijagnostičkih problema, lečenju i praćenju terapijskih rezultata kod bolesnika.

 

Odeljenje mikrobiologije i genetike

Preševska 31

Šef Odeljenja: dr Nataša Miljković,  specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

Glavni tehničar odeljenja: Jelena Galac, viši laboratorijski tehničar

 

ODSEK ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU

 Odsek za kliničku mikrobiologiju nastavlja slavnu tradiciju i standardno prati i usvaja savremena dostignuća u laboratorijskoj praksi. Moramo napomeniti da je u našoj ustanovi započela prva klinička dijagnostika anaerobnih bakterija u Srbiji, zatim dijagnostika genitalnih mikoplazmi  i atipičnih mikobakterija.

U mikrobiološkoj laboratoriji danas se obavlja rutinska bakteriološka obrada različitih bolničkih i vanbolničkih uzoraka: izolacija i identifikacija svih značajnih aerobnih i anaerobnih patogena, ispitivanje osetljivosti bakterijskih patogena na antibiotike i praćenje učestalosti rezistencije pojedinih vrsta mikroorganizama, što podrazumeva i pravljenje izveštaja o kretanju rezistencije na antibiotike. Takođe se radi na razvijanju i unapređenju saradnje kliničkog mikrobiologa i lekara kliničara u smislu tumačenja nalaza, usmeravanja na pravilan izbor uzoraka za mikrobiološku obradu i odabir najprikladnijeg antibiotika  u lečenju, kao i učešće u kontroli bolničkih infekcija.

Pored toga, rade se i testovi za dokazivanje antigena i toksina Clostridum difficile, serološke analize (ASTO, TPHA, RF) i kontrola nežive sredine naše ustanove.

Od parazitoloških analiza rade se pretrage za dokazivanje cista crevnih protozoa u stolici i jaja crevnih parazita u stolici, odnosno perianalnom otisku.

Mikologija se bavi dijagnostikom uzročnika gljivičnih oboljenja-mikoza, tj. mikroskopskim pregledom i kultivacijom uzoraka kože, nokta i dlake u cilju izolacije i identifikacije Dermatofita (Epidermophyton spp., Microsporum spp., Trichophyton spp.),  Candida spp. i ostalih medicinski značajnih gljiva.

 

ODSEK ZA HUMANU GENETIKU

Šef odseka: dr sci med Marjan Popović, molekularni biolog i fiziolog

Glavni tehničar: Marina Pejić, viši laboratorijski tehničar

Odsek za humanu genetiku radi sledeće analize:

citogenetika

Prenatalni citogenetički testovi:

 • kariotip iz horionskih resica
 • kariotip iz plodove vode
 • kariotip iz krvi pupčanika

Prenatalne genetičke analize sprovode se nakon potvrde medicinskih indikacija u genetičkom savetovalištu Bolnice za ginekologiju i akušerstvo KBC Zvezdara.

Ostali citogenetički testovi:

 • kariotip iz periferne krvi
 • kariotip iz koštane srži
 • kariotip iz telesnih izliva

molekularna genetika:

Mikrodelecije Y hromozoma

Genotipizacija humanog papiloma virusa (HPV-12 visokorizičnih i 2 niskorizična soja)

Hereditarna hemohromatoza (C282Y, H63D)

Nasledne trombofilije

 • Faktor koagulacije II/Protrombin (G20210A)
 • Faktor koagulacije V (Faktor V Laiden)
 • MTHFR (C677T)
 • PAI-1 (4G/5G)

 

Odeljenje biohemije, hematologije, hemostaze i imunohemije

Dimitrija Tucovića 161

Šef odeljenja: Dr Gordana Spasić Obradović, specijalista kliničke biohemije, spec.uže spec laboratorijske endokrinologije

Glavni tehničar odseka: Jelena Peruničić, laboratorijski tehničar

Na odeljenju se rade  hitne analize  24h dnevno  svim danima u godini i proširena paleta analiza od 7h-19h radnim danima. Analize se rade na savremenim laboratorijskim analizatorima uz redovno praćenje novih trendova i stremljenja unapređenju dijagnostike. Kontrola kvaliteta rada na odeljenju sprovodi se na dnevnom (unutrašnja kontrola) i  mesečnom nivou (spoljašnja EQAS kontrola), što je u skaladu sa vodičima dobre laboratoriske dijagnostike.      

 

ODSEK ZA BIOHEMIJU

Šef odseka: dr Gordana Spasić Obradović, specijalista kliničke biohemije

Glavni tehničar odseka: Jelena Peruničić, viši laboratorijski tehničar

Za rad se koriste najsavremeniji Roche  analizatori Cobas 6000 (c501 i e601)  i Siemens Centaur XP. Laboratorija je u mogućnosti da iz uzorka krvi za 60 - 90 min odredi preko 40 biohemijskih parametara. Ukoliko je u pitanju urgentni pacijent, ovo vreme je i kraće. Sem kvantitativnog odredjivanja biohemijskih parametara iz uzoraka krvi, rade se kvantitativno sve značajne analize iz telesnih tečnosti: urina, likvora, abdominalnog i pleuralnog punktata.

Biohemijske analize koje se rade na odseku su:

 • Određivanje koncentracije glukoze, proteina, albumina, kreatinina, ureje, mokraćne kiseline, bilirubina (direktan i ukupan) i bikarbonata (alkalne rezerve).
 • Određivanje aktivnosti enzima: ALT, AST, ALP, gama GT, alfa amilaza, lipaza, LDH, CK (kreatin kinaza), CK - MB
 • Određivanje kardiospecifičnog markera Troponina I  Ultra
 • Određivanje koncentracije elektrolita: kalijum, natrijum, hlorid, kalcijum, fosfat i magnezijum.
 • Analiza statusa gvožđa: gvožđe, UIBC, TIBC i feritin.
 • Analiza lipidnog statusa: holesterol, HDL - holesterol, LDL - holesterol  i trigliceridi.
 • Određivanje koncentracije specifičnih proteina: CRP, C3 komplement, C4 komplement, imunoglobulin A, imunoglobulin G, imunoglobulin M i HbA1C.
 • Kvalitativni pregled urina sa sedimentom

Odsek za imunohemiju i dijagnostiku metaboličkih poremećaja

Šef odseka/ zamenik Šefa odeljenja: Mr ph. Sanja Obradović

Glavni tehničar odseka: Ivana Gobeljić, laboratorijski tehničar

Odsek je opremljen najsavremenijim Roche aparatima Cobas e411  rack i e601. Na odseku se radi:

 • Dijagnostika poremećaja funkcije štitaste žlezde: TSH (tireostimulirajući hormon),  fT3(slobodan T3), T4 (ukupan tiroksin), fT4 (slobodan T4), TG (tireoglobulin), anti TG antitela (antitireoglobulinska antitela) i anti TPO antitela (antimikrozomalna antitela)
 • Reproduktivni hormoni: FSH , LH , prolaktin, progesteron, estradiol (E2) i testosteron
 • Dijagnostika vezana za trudnoću: ukupna βhCG, double test I trimestar ( PAPP-A, fβhCG), double test II trimestar ( AFP, βhCG)
 • Tumorski markeri: AFP , CEA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, PSA, fPSA  i INDEX fPSA/PSA
 • Virusni markeri: HBsAg, AHCV i HIV
 • Određivenje koncentracije lekova (TDM): takrolimus, ciklosporin
 • Ostalo: ACTH, kortizol, parathormon (PTH), prokalcitonin

ODSEK ZA HEMATOLOGIJU I CITOLOŠKU DIJAGNOSTIKU TEČNOSTI

Šef Odseka: Mr ph Tamara Milošević

Glavni tehničar odseka: Jelena Radisavljević, laboratorijski tehničar

Odsek je opremljen savremenim hematološkim analizatorima: Sysmex XN 1000 i Siemens Advia 2120. Izvode se:

 • Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom
 • Retikulociti
 • Diferencijacija ćelija telesnih tečnosti: peritonealna tečnost, ascit, pleuralni i perikardni punktat
 • LE ćelije, krioglobulini, sedimentacija eritrocita,  vreme krvarenja

 

ODSEK ZA HEMOSTAZU

Odsek je opremljen savremenim analizatorima: Siemens BCS XP (2 aparata).  Na odseku se rade:

 • Rutinske hemostatske analize: PT, aPTT, fibrinogen, TT i D-dimer,
 • Specijalne analize: FDP-degradacioni produkti fibrina i fibrinogena, Liquid Heparin Anti-Xa, PT trenutne i inkubirane mešavine, aPTT trenutne i  inkubirane mešavine
 • Pojedinačni faktori II, V, VII, VIII, IX, X, XI i XII u plazmi -aktivnost koagulometrijski
 • Testovi za otkrivanje trombofilija: Antitrombin, Protein C, APCR F V- rezistencija faktora V na aktivirani protein C, Protein S Free, Protein S Activity
 • Testovi za otkrivanje Lupus antikoagulansa: dRVT Screen/Confirm i Silica Clotting Time Screen/Confirm

Laboratorija je u mogućnosti da rutinske analize uradi za  30 - 90 min. Ukoliko je u pitanju urgentni pacijent, osoblje je osposobljeno da uradi i specijalne analize unutar 24h. Inače, u redovnom radu specijalne analize i pojedinačni faktori se rade u prepodnevnoj smeni, a za ispitivanje trombofilija i Lupus antikogulansa uzorci se sakupljaju.