Za zaposlene

Etički odbor

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Telefoni dostupni pacijentima:

011/ 3810-314,  3810-714,  3810-611, 3810-352

e-mail: kbczvezdaraanestezija@gmail.com

Načelnik Službe: Ass dr Maja Stojanović

Glavni tehničar: Dušan Jovičić

Služba za anesteziju i reanimaciju primenjuje sve vrste savremene anestezije uz korišćenje moderne anesteziološke opreme. Bavi se i intenzivnim lečenjem  kritično obolelih pacijentata. Godišnje se  sprovede od 13.000 do 15.000 anestezija za različite hirurške procedure u 19 operacionih sala. Izvode se sve metode anestezije u zavisnosti od opšteg stanja bolesnika i vrste hirurške intervencije. Veliki broj savremenih dijagnostičkih i terapijskih procedura  obavljaju se u  opštoj anesteziji, analgosedaciji i regionalnoj anesteziji ili kombinaciji ovih metoda.

Istorijat

Sada već davne 1953. godine u tadašnjoj Gradskoj bolnici uvedena je u rutinsku praksu opšta endotrahealna anestezija, kada je i nabavljen Drägerov "Romulus ", jedan od  najmodernijih aparata tog vremena. Buran razvoj anesteziologije i intenzivne medicine poslednjih 50 godina nije mimoišao ni našu kuću. Već 1969. godine Odsek anestezije pri Hirurškom odeljenju prerasta u Odeljenje za anesteziju i reanimaciju, koje se kadrovski sastojalo od 3 anesteziologa, 3 lekara na specijalizaciji i 5 lekarskih pomoćnika - anestetičara. Dalji razvoj KBC “Zvezdara” ,  posebno njenih operativnih jedinica, formiranje novih i prestrukturiranje postojećih odeljenja, neminovno dovodi do daljeg širenja prostornih, kadrovskih i tehničkih kapaciteta na Anesteziji.

Organizacija Službe

Organizaciona struktura Službe za anesteziju je sledeća:

  1. Odeljenje anesteziologije I
  2. Odeljenje anesteziologije II
  3. Odeljenje za intenzivno lečenje i negu
  4. Kabinet za terapiju bola

Savremene anesteziološke procedure

  • Tiva
  • Analgosedacija
  • Inhalaciona  anestezija niskim protokom gasa
  • Regionalna anestezija
  • Kombinacija perifernih blokova i tive
  • Kontinuirana epiduralna analgezija

Stručni tim Službe za anesteziologiju i reanimatologiju i intenzivno lečenje

Načelnik Službe za Anesteziologiju i reanimatologiju i intenzivno lečenje  ass dr Maja Stojanović

Šef Odeljenja za intenzivno lečenje i negu SAS dr Srđan Sanja Melentijević

Šef Odeljenja anesteziologije I  Dr Ljiljana Savanović

Šef Odeljenja anesteziologije II  Dr Vesna Andrejić

Šef Kabineta za terapiju bola Dr Vladanka Stefanović

Glavni tehničar Službe za Anesteziologiju i reanimatologiju i intenzivno lečenje Dušan Jovičić

Dr Maja Milenović Stojković, Doktor medicine specijalista
Dr Svetlana Brkić, Doktor medicine specijalista
Dr Svetlana Petrović, Doktor medicine specijalista
Dr Miodrag Stojanović, Doktor medicine specijalista
Dr Bojana Videnović, Doktor medicine specijalista
Dr Milan Marković, Doktor medicine specijalista
Dr Katarina Samardzić, Doktor medicine specijalista
Dr Vanja Đurić, Doktor medicine specijalista
Dr Ana Čoporda, Doktor medicine specijalista
Dr Anđelka Knežević, Doktor medicine specijalista
Dr Aleksandra Stojanović, Doktor medicine specijalista
Dr Srećko Kojić, Doktor medicine specijalista
Dr Surtov Aneta, Doktor medicine specijalista
Dr Dubravka Perišić, Doktor medicine
Dr Snežana Langović, Doktor medicine
Dr Marija Antović, Doktor medicine
Dr Marta Paunović, Doktor medicine
Dr Jelić Tamara, Doktor medicine
Dr Dragan Jeftić, Doktor medicine
Dr Slobodan Popović, Doktor medicine
Dr Radojević Marijana, Doktor medicine