Za zaposlene

Etički odbor

Adresa: Preševska 31, Beograd

Radno vreme ambulanti: 07.00 - 15.00h

Telefoni dostupni pacijentima:
                      ambulanta i dnevna bolnica  011/3810-608

e-mail: kbczvezdarafizmed@gmail.com

Načelnik službe: Prim dr Vladimir Piščević
Glavni fizioterapeut: Radomir Luković

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju vrši prijem na ambulantno ispitivanje, lečenje i rehabilitaciju, uključujući i tretman u okviru Dnevne bolnice. Vrši konsultativne preglede bolesnika sa drugih organizacionih jedinica Ustanove, i po potrebi iste uključuje u rehabilitacioni tretman - ranu rehabilitaciju. Prati razvoj medicinskih i drugih nauka, sprovodi edukaciju  viših i srednjih fizioterapeuta.

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u svom radu primenjuje različite metode i procedure  u oblasti elektroterapije, fototerapije, magnetoterapije, ultrazvučne i laser terapije, kineziterapije i različite vrste masaža. Potrebe za primenom  navedenih mera lečenja i rehabilitacije, kao i stepen funkcionalne sposobnosti pacijenata i efekata primenjenih procedura utvrdjuje se  testovima elektrodijagnostike, merenjem mišićne snage, obima pokreta i ostalim metodama.

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ima u svom sastavu jedinice nižeg nivoa organizovanja i to:

1. ODELjENjE ZA RANU REHABILITACIJU - obavlja rehabilitaciju hospitalizovanih pacijenata  pre svega na odeljenjima za intenzivno lečenje i negu, na odeljenju : ortopedije sa traumatologijom, hirurgije, kardiologije, neurologije, gerijatrije i dr. u saradnji sa osobljem  odgovarajućih odeljenja,koja ispituju i leče bolesnike hospitalizovane na drugim odeljenjima ili lečenje u okviru dnevnih boravaka.

2. ODELjENjE ZA AMBULANTNU DELATNOST SA DNEVNOM BOLNICOM - prima na ispitivanje i lečenje pacijente kojima  je potrebna ambulantna fizikalna terapija, a prima na ispitivanje i lečenje i u Dnevnu bolnicu. Sprovodi funkcionalnu dijagnostiku iz domena fizikalne medicine i rehabilitacije, takodje sprovodi i savremenu aparaturnu fizikalnu terapiju, kao i sve oblike dijagnostičkih i funkcionalnih testova u primeni kineziterapijskih procedura i svih ostalih metoda lečenja. Takođe određuje radnu sposobnost pacijenata kojima je ordinirana terapija u ambulantnim uslovima.

VODIČ ZA PACIJENTA PRILIKOM PRIJEMA

Pacijenti mogu doći na ambulantnu terapiju sa overenim uputom  od lekara primarne zdravstvene zaštite i važećom zdravstvenom knjižicom. Posle obavljenog pregleda specijaliste fizijatra, zakazuje se fizikalna terapija, koja se obavlja svaki radni dan, osim vikenda, od 07 - 15h u prostorijama Službe za fizikalnu medicini u rehabilitaciju.

Zaposleni

 1. dr Aleksandra Rakočević-Hrnjak, dr sci. med. spec. fizijatar
 2. dr Draginja Milanović, spec. fizijatar
 3. dr Vladimir Piščević, prim.  spec. fizijatar
 4. dr Dragica Mitrović, prim.  spec. fizijatar
 5. dr Biljana Jokić spec. fizijatar
 6. Jelena Sekulić-Herič, strukovni fizioterapeut
 7. Olivera Milosavljević, viši fizioterapeut
 8. Arsim Redžepović, viši fizioterapeut
 9. Nemanja Ilić, viši fizioterapeut
 10. Radomir Luković, viši fizioterapeut
 11. Marijana Obradović, strukovni fizioterapeut
 12. Dušan Obradović, viši fizioterapeut
 13. Sanja Andrić, strukovni fizioterapeut
 14. Katarina Frleta-Joksimović, viši fizioterapeut
 15. Ana Dragaš, viši fizioterapeut
 16. Ivana Jovanović, viši fizioterapeut
 17. Nikola Stevanović, viši fizioterapeut
 18. Marija Atanacković, srednji terapeut
 19. Nemanja Filipović, srednji terapeut
 20. Gordana Vulinović-Zlatan, srednja med. sestra
 21. Slađana Pecić, viša med. sestra
 22. Marina Mrenović, spremacica službe

Kadrovska struktura zaposlenih: Ukupno 21 zaposlena.
Lekari 4 i to: 2 doktora nauka, 1 primarius i 1 fizijatra;
Viši fizioterapeuti 12;
Srednji fizioterapeuti 2;
Sestre 2;
Ostali 1.