Za zaposlene

Etički odbor

Misija

Naša misija je briga o pacijentu, uz korišćenje savremenih zdravstevnih tehnologija, u skladu sa standardima kvalitetne i bezbedne zdravstvene zaštite na svim nivoima, usklađena sa međunarodnim standardima i približena razvijenim zemljama sveta.

Vizija 

Naša vizija je savremena bolnica koja svoju delatnost obavlja efikasno, ekonomično i efektivno, u skladu sa zahtevima medicinske struke i nauke i zahtevima i očekivanjima pacijenata.

Strateški plan

Naša strategija je prilagođavanje strukture i obima ukupnih resursa definisanim ciljevima, merama i aktivnostima zdravstvene politike, propisanim normativima i standardima zdravstvene zaštite i zdravstvenim potrebama stanovništva i mogućnostima za njihovo ostvarenje.