Za zaposlene

Etički odbor

Služba za organizaciju, planiranje i medicinsku informatike

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme: 07-15h

Načelnik službe: dipl. ecc Mirjana Jojić, spec. menadžmenta u zdravstvu

Tel: +381 11 2419-142

E-mail adresa: mirjana.jojic@kbczvezdara.rs

Opis poslova, organizacija rada i funkcionisanje Službe:

Služba se sastoji iz sledećih odseka i kabineta:

Odsek za organizaciju, planiranje, statistiku i praćenje kvaliteta

Tel: +381 11 3810 365

Priprema, obrada i pravljenje planova rada svih odeljenja na godišnjem nivou i Izvršenja plana rada na šestomesečnom nivou. Takođe realizacija kvartalne komparativne analize usluga na svim odeljenjima i ako je neophodan, pravi se predlog rebalansa fizičkog obima plana rada u saglasnosti sa načelnikom  odgovarajućeg odeljenja. Priprema plana kadrova, kroz sagledavanje svih aspekata koji utiču na izradu i realizacija kadrovskog plana koji sadrži stručno metodološke instrumente za primenu standarda i normativa  u pogledu planiranja kadrova.

Vođenje zdravstvene statistike ustanove, koje podrazumeva prikupljanje, obradu i slanje odgovarajućih izveštaja zakonom propisanih, na kvartalnom i godišnjem nivou u GZJZ. Na mesečnom nivou vrši se kontrola svih ispisanih pacijenta, kako stacionarnih, tako i ambulantnih, kroz sagledavanje pojedinačnih izveštaja o hospitalizaciji, i preusmeravanje na odeljenja izveštaja kod kojih su pronađene greške u dijagnozama, procedurama i ostalim podacima koji nisu pravilno popunjeni.

Praćenje kvaliteta rada svih odeljenja i ustanove u celini preko parametara koji su definisani od strane Instituta za javno zdravlje Batut. Parametri se analitički prate i šalju odeljenjima kako bi se sagledali i unapredili pokazatelji Integrisanog plana unapređenja kvaliteta rada ustanove.

Praćenje i koordinacija rada specijalističke poliklinike preko baze IZIS

Odsek za informacione tehnologije

Tel: +381 11 3810 203

Praćenje i koordinacija bolničkog informacionog sistema, koji u svom sistemu ima  HELIANT - bolnički informacioni sistem, LIS - laboratorijski informacioni sistem, MONEO - bolnička apoteka.  Svi ovi sistemi su međusobno povezani i omogućavaju realizaciju e-fakture sa svih odeljenja. U proces rada  svih segmenata uključeno je 750 računara, koji opslužuju rad 300 lekara i  oko 500 sestara/tehničara.

 

Kabinet za prevenciju bolničkih infekcija:

Šef Kabineta:

Dr Lili Radulović,spec. socijalne medicine                                                                                                                  

Tel. 060 883 8133                                                                                                                 

Tel : +381 11 2419 678

E-mail: lili.radulovic@kbczvezdara.rs

 

Kabinet za prevenciju bolničkih infekcija dnevno prikuplja podatake o pacijentima koji su u riziku za nastanak bolničkih infekcija;  postavlja dijagnoze bolničkih infekcija; pruža stručnu pomoći doktorima medicine u svakodnevnom radu; prati  bolničke infekcije kroz kolonizacije, prema utvrđenim prioritetima i izolatima bakterija od epidemiološkog značaja;  određuje stručne prioritete u suzbijanju bolničkih infekcija prema epidemiološkoj situaciji; predlaže i prati sprovođenje mera prevencije i suzbijanja bolničkih infekcija; u saradnji sa GZJZ istražuje epidemije i utvrđuje preporuka i mera za suzbjanje epidemije; sprovodi imunizaciju osoblja protiv protiv određenih bolesti; priprema periodične izveštaje koji se, nakon usvajanja od strane Komisije za zaštitu od bolničkih infekcija, dostavljaju nadležnom institutu, odnosno zavodu za javno zdravlje.

 

Kabinet za dijetetiku i ishranu:

Šef kabineta - Ljubiša Knežević, viši dijetetičar

Tel : +381 11 2413-905

E-mail: ljubisa.knezevic@kbczvezdara.rs

Kordinira rad svih službi u KBC u sistemu ishrane. Izrađuje plan ishrane u skladu sa nutritivnim vrednostima hrane i  prati ishod propisanih dijeta. Sprovodi ankete vezane za ishranu i pruža savete pacijentima. Daje nalog kuhinji za pripremanje dijeta i kontroliše gotove obroke i primenu normativa ishrane. Učestvuje u izradi plansko - analitičkih izveštaja iz delokruga svog rada. Sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja i edukaciju u oblasti dijetetike.