Za zaposlene

Etički odbor

Adresa:  Dimitrija Tucovića 161., Beograd

Radno vreme Službe

Svaki radni dan: 07 - 15h
Subota: 09 - 13h

Telefoni dostupni pacijentima

Načelnik službe:  011/2419-231
Gotovi lekovi:  011/3810-326
Sanitetski materijal:  011/2410-263
Izrada infuzionih rastvora:  011/2410-754
Administracija:  011/3810-408
Fax: 011/3806-046

E-mail adresa: apokbczve@gmail.com, apoteka@kbczvezdara.rs

Načelnik Službe: Mr ph. spec. Vesna Janković

Glavni tehničar Službe: Farm. teh. Slavica Radovanović

Osnovna delatnost

Služba za farmaceutsku zdravstvenu delatnost snabdeva sve organizacione jedinice zdravstvene ustanove gotovim lekovima,  izrađenim infuzionim i magistralnim lekovima i  medicinskim sredstvima -  sanitetskim potrošnim i ugradnim materijalom.

Nastavna i naučna delatnost

Služba za farmaceutsku zdravstvenu delatnost sprovodi obuku:

 • diplomiranih farmaceuta i farmaceutskih tehničara na obaveznom stažu,
 • profesionalnu praksu učenika Farmaceutsko fizioterapeutske škole Beograd i studenata Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
 • specijalističku praksu specijalizanata Socijalne farmacije Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • stručnu praksu za studente iz inostranstva u okviru organizacije - International Pharmaceutical Students’ Federation.

Usluge

 1. Medicinsko snabdevanje svih organizacionih jedinica zdravstvene ustanove: lekovima, medicinskim potrošnim, sanitetskim i ugradnim materijalom.
 2. Od 1980. godine: proizvodnja i ispitivanje kontrole kvaliteta sterilnih lekova (infuzija, injekcija, oftalmoloških proizvoda), izrada mešavine za totalnu parenteralnu ishranu prema individualnim potrebama pacijenta, izrada magistralnih lekova za čiju proizvodnju nije potrebna sterilizacija ili aseptični uslovi rada.
 3. Usklađivanje terapije, klinički pregled lekova i terapijsko dozni monitoring lekova (pre propisivanja, tokom primene i nakon određivanja terapije), savetovanje pacijenata na otpustu, praćenje sprovođenja utvrđenih terapiskih protokola lečenja, praćenje primene rezervnih antibiotika, provera interakcija lekova, postavljanje režima doziranja, rekonstitucija i razblaživanje lekova za parenteralnu primenu, praćenje brzine davanja infuzije, stabilnosti rastvora i neželjenih reakcija lekova.
 4. Farmakovigilanca i vigilanca medicinskih sredstava.
 5. Učešće u javnim nabavkama za potrebe zdravstvene ustanove gotovih lekova, medicinskog potrošnog, sanitetskog i ugradnog materijala, sirovina i ambalaže potrebne za izradu magistralnih lekova.
 6. Praćenje celokupnog administrativno, finansijsko-materijalnog poslovanja Službe. Izveštavanje o utrošku lekova, medicinskog potrošnog, sanitetskog i ugradnog materijala (dnevno, nedeljno, mesečno, kvartalno, godišnje) upravi zdravstvene ustanove, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu zdravlja.
 7. Učestvovanje u kliničkim studijama lekova koje se sprovode u zdravstvenoj ustanovi.

Organizacona šema

Služba se sastoji od dva Odeljenja i jednog Odseka:

 1. Odeljenje za lekove i medicinski materijal
  1. Odsek za kliničku farmaciju
 2. Odeljenje za infuzione rastvore

Stručni tim:

 1. Mr ph. spec. Vesna Janković, specijalista farmaceutske tehnologije, načelnik Službe
 2. Mr ph. spec. Tatjana Savković, specijalista kliničke farmacije, načelnik Odeljenja za lekove i medicinski materijal
 3. Mr ph. spec. Goran Marković, specijalista ispitivanja i kontrole lekova, specijalista farmacije za puštanje serije leka u promet, šef Odeljenja za infuzione rastvore
 4. Dr sci. med. Ivana Baralić, doktor farmaceutskih nauka, specijalista farmakoekonomije i farmaceutske legislative, specijalista kliničke farmacije, šef Odseka za kliničku farmaciju
 5. Mr ph. Mirjana Stanojlović
 6. Mr ph. Elena Pribić

Kadrovska struktura zaposlenih

Ukupno: 24
Diplomirani farmaceuti:  6
Farmaceutski tehničari:  13
Ostali:  5