Za zaposlene

Etički odbor

RADNO VREME

Stacionar 00-24č

Centar za hemodijalizu 06-22č

Ambulanta 07-19č

VREME POSETE

Sreda  14č -14č i 30 min.

Obavezno nosenje hiruških masi, dozvoljen ulazak jedne osobe .

U intenzivnoj nezi posete nisu dozvoljene.

TELEFON DOSTUPAN PACIJENTIMA

Stacionar  0113810-398

Ambulnta 0113810-403

Dnevna bolnica 0113810-435

e-mail:  zvezdara_nefro@yahoo.com

NAČELNIK - Prof dr Radomir Naumović

GLAVNI MEDICINSKI TEHNIČAR-  dipl med. Miljan Ilić

ADMINISTRATIVNI RADNIK - Marija Jovanović

 Kliničko odeljenje  za nefrologiju i metaboličke bolesti sa dijalizom „prof  dr Vasilije Jovanović“ osnovano je 1958 godine nalazi se u sastavu Klinike za Interne bolesti .U svom delokrugu rada bavi se dijagnostikom i lečenjem bolesnika obolelih od bubreznih oboljenja  u stacionarnim uslovima kao i ambulantno polikliničkom delatnošću.

Na kliničkom odeljenju je zaposleno  124 radnika i to : 21 lekar, 88 medicinskih sestara,  15 pomoćnog osoblja .

Kliničko odeljenje za nefrologiju i metaboličke bolesti sa dijalizom raspolaže sa 42 postelje (24 postelje na odseku kliničke nefrologije,6 postelja na odseku peritoneumske dijalize, 6 postelja u intenzivnoj i 6 postelja u poluintenzivnoj nezi ) i 45 dijaliznih mesta u Centru za hemodijalizu gde se hemodijalize obavljaju  redovno svaki dan sem nedelje u tri smene .

NASTAVNO OBRAZOVNI RAD

Kliničko odeljenje za nefrologiju i metaboličke bolesti sa hemodijalizom je nastavna baza  za  Internu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu  i nastavna baza za Akademiju strukovnih studija.

Sprovodi edukaciju  na opstem stazu lekara po završenom Medicinskom fakultetu , edukaciju lekara na specijalizaciji Interne medicine  i edukaciju lekara na subspecijalizaciji nefrologije.

Održava kontinuiranu medicinsku edukaciju za lekare i medicinske sestre.

Klinicko odeljenje nefrologije sa dijalizom prepoznatljivo je po Školi dijalize za medinske sestre i lekare  koja je započela sa radom 1995 godine. Ovo je jedinstvena škola koja omogućava sticanje teorijskog i praktičnog znanja u oblasti hemo i peritoneumske dijalize

NAUČNO ISTRAŽIVČKI RAD

Zaposleni lekari i sestre učestvuju u istraživačkim studijama.

 ZAPOSLENI

Od 21 lekara, 17 je specijalista Interne medicine , 3 lekara su na specijalizaciji interne medicine  i 1 klinički lekar .Subspecijalizaciju iz nefrologije je završilo 6,a još 6 lekara je trenutno na subspecijalizaciji. Od toga 7 lekara su doktri nauka, a još 4 lekara je na doktorskim studijama.

 7 lekara su  nastavnici i saradnici  u nastavi  Medicinskog fakulteta u Beogradu i to jedan redovan profesor , jedan docent , pet  kliničkih  asistenata.

 Zaposleno je 88 medicinskih sestara  od tog broja 76 ms srednja stručna sprema, 11 viša i visoka i 1 fakultet.

Kliničko odeljenje za nefrologiju i metaboličke boesti sa dijalizom sastoji se od sedam odseka.

1.ODSEK KLINIČKE NEFROLOGIJE

Šef odseka-  klinički asistent dr sci med Petar Đurić

Glavni teničar – smt Slobodan Mijailović

Odsek kliničke nefrologije ima 24 postelje .Na odseku se obavlja dijagnostika i lečenje oboljenja i stanja kod poremećaja bubrežne funkcija.Sprovodi se otkrivanje i lečenje akutne i hronične bubrežne insuficijencije .Obavljaju se biopsije bubrega kako nativnih tako i transplantarinih.Ispituju se glomerulske ,tubulointersticijske bolesti .Radi se ispitivanje hipertenzije,vaskularnih bolesti bubrega,urođenih anomalija ,tumora bubrega i naslednih bolesti bubrega.Bavi se dijagnostkom i lečenjem retkih bolesti prevashodno Fabrijeve bolesti. Vrši se priprema bolesnika  za hemodijalizu, rešavaju se komplikacije hroničnih  dijaliznih bolesnika.Radi se priprema bolesnika za transplantaciju  i priprema davaoca bubrega.

2.ODSEK INTENZIVNE NEGE I POLUINTENZIVNE NEGE

Šef odeseka- Doc  dr sci med Tatjana Damjanović

Glavna sestra- ms Zlatica Cvijanović

Odsek  intenzivne nege ima 6 postelja  i poluintenzivne nege 6 postelja .Na odseku se obavlja dijagnostika i lečenje oboljenja i stanja kod  teških poremećaja bubrežne funkcija.Sprovodi se otkrivanje i lečenje akutne i hronične bubrežne insuficijencije Ispituju se glomerulske tubulointersticijske bolesti .Obavljaju se biopsije bubrega.Radi se ispitivanje hipertenzije,vaskularnih bolesti bubrega,urođenih anomalija ,tumora bubrega i naslednih bolesti bubrega.. Vrši se priprema bolesnika  za hemodijalizu, rešavaju se komplikacije hroničnih  dijaliznih bolesnika.Radi se priprema bolesnika za transplantaciju  i priprema davaoca bubrega.

3.ODSEK PERITONEUMSKE DIJALIZE

Šef odseka- klinički asistent spec dr med Ana Bulatović

Glavna sestra-ms Anica Prilinčević

Odsek peritoneumske dijalize obuhvata stacionar sa 6  postelja i rad u dnevnoj bolnici .

U stacionarnom delu se sprovodi i uključivanje bolesnika na peritoneumsku dijalizu obuka bolesnika  kao i obuka članova porodice Takođe  rešavaju se komplikacije  i pripremaju bolesnici za transplantaciju. Putem dnevne bolnice vrše se redovne kontrole i  prati se stanje bolesnika na peritoneumskoj dijalizi.

4.ODSEK HEMODIJALIZE

                                                                                                             

Šef odseka- Prim dr sci med Snežana Pešić

Glavna sestra- ms Divna Milivojević

Odsek je opremljen savremenim aparatima za hemodijalizu sa 45 dijaliznih mesta bavi se praćenjem i lečenjem hroničnih bolesnika na bolničkoj hemodijalizi  putem dnevne bolnice .Rade se savremeni kontinuirani postupci  zamene bubrežne fnkcije i plazmafereza. Centar za dijalizu pruža i usluge turističke dijalize  tj Holyday dialysis.

5.ODSEK KUĆNE HEMODIJALIZE

Šef odseka-Prim dr Živka Djurić

Glavna sestra-vms Branka Marković

Odsek se bavi praćenjem i lečenjem bolesnika na hemodijalizi u kućnim uslovima tj u vanbolničkim uslovima,kroz redovne ambulantne preglede i dnevne bolnice .

6.ODSEK ZA INVAZIVNU I NEINVAZIVNU DIJAGNOSTIKU

Šef odseka –klinički asistent dr sci med Aleksandar Janković

Glavna sestra –vms Jelena Stanković

U odseku se rade biopsije bubrega, ultrazvučni pregledi urotrakta , kolor dopler sken arterija i vena gornjih i donjih ekstremiteta ,vaskularnih pristupa  i  najnovih komplikacija , kao i magistralnih  arterija vrata i renalnih arterija.

7.ODSEK ZA SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNE PREGLEDE SA DNEVNOM BOLNICOM

Šef odseka-spec dr Vesna Radović Maslarević

Glavna sestra-ms Ljiljana Savić

Odsek  obuhvata ambulatni rad i rad u dnevnoj bolnici.

Ambulantni rad se obavlja po utvrđenom rasporedu svakog radnog dana

Za pregled je potreban IZIS uput izdat od strane izabaranog lekara ,odgovarajući laboratorijski  nalazi i važeća zdravstvena legitimacija i lična karta.

Uput bez termina se zakazuje u roku od 30 dana.

Prioritetni uputi se realizuju u roku od 24č.

U dnevnoj bolnici se obavljaju inervencije ,kontrole i parenteralna terapija koja ne zahteva  hospitalno lečenje.