Za zaposlene

Etički odbor

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme: 07-15h

VD rukovodioca Odeljenja: Biljana Prodanović, master pravnik, sa položenim pravosudnim ispitom

Odeljenje za opšte, pravne i kadrovske poslove, obavlja sledeće poslove: 
Prati donošenje i primenu zakonskih i drugih propisa koji se odnose na rad i poslovanje ustanove, radi na usklađivanju poslovanja sa zakonskim propisima, izrađuje opšte i pojedinačne pravne akte ustanove i razne vrste ugovora o poslovnoj saradnji, analizira dejstva zakonskih i drugih mera na obavljanje delatnosti ustanove, daje stručna mišljenja i tumačenja propisa i opštih pravnih akata, pruža pravnu pomoć zaposlenima, zastupa ustanovu pred sudovima i drugim državnim organima, učestvuje u regulisanju imovinsko-pravnih odnosa ustanove sa drugim pravnim i fizičkim licima, obavlja poslove iz materije radnih odnosa, vrši obradu materijala i izradu akata sa svih sednica organa upravljanja i ostalih stručnih organa i komisija ustanove, vrši prijem, slanje i arhiviranje pošte, smeštaj i čuvanje dokumentacije koja nastaje u radu ustanove, umnožavanje materijala i dokumenata za potrebe ustanove, poslove održavanja telefonskih komunikacija unutar i izvan ustanove i sl.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti : Biljana Prodanović, master pravnik, sa položenim pravosudnim ispitom

Tel. 011/3810-247

Odsek za kadrovske poslove

Šef odseka: dipl. pravnik Jelena Ciganović Marić, master pravnik

Tel: +381 11 3089 214

E-mail adresa: jelena.maric@kbczvezdara.rs

Odsek je formiran za vršenje srodnih zadataka i poslova koji zahtevaju samostalnost i povezanost u radu, a u kojem se obavljaju sledeći poslovi: vođenje kadrovske evidencije zaposlenih u ustanovi i dostavljanje nadležnim organima svih potrebnih izveštaja, sprovođenje postupaka za prijema u radni odnos; pripremanje pojedinačnih odluka i rešenja o ostvarivanju prava i obaveza zaposlenih iz oblasti radnih odnosa...