За запослене

Етички одбор

УПУТСТВА ЗА АУТОРЕ

Zvezdara Clinic Proceedings, часопис са рецензирањем рукописа, објављује оригиналне и прегледне чланке, приказе болесника и чланке других врста од општег интереса за медицину,  истраживања и основне науке, написане на енглеском или српском језику.

Пропратно писмо мора да садржи тврдњу да чланак није раније штампан или није другде понуђен за објављивање. У њему, такође, треба да се одреди врста чланка и наведу име, комплетна адреса, број телефона/ФАX и Е-маил аутора одговорног за преписку у вези са рукописом. Сви аутори морају да потпишу писмо сагласности. Аутори могу да предложе имена једног до три могућа рецензента (укључујући адресе, бројеве телефона и Емаил адресе); Zvezdara Clinic Proceedings задржава право коначног одабира. Одлуке о прихватању или одбијању рукописа биће саопштене писмом аутору одговорном за преписку.

Рукопис мора да буде припремљен у сагласности са "Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals" израђеним од стране Међународног комитета уредника медицинских часописа (N.Engl J. Med 1991; 324: 424-428). Посебни захтеви Zvezdara Clinic Proceeding следе.

Рукописи неодговарајуће припремљени биће враћени аутору без рецензије.

ПРИПРЕМА РУКОПИСА

Електронску верзију рукописа поаслати на Емаил адресу Уредника часописа или лично приложити.  Рукопис, који у целини мора да буде куцан са двоструким проредом, треба да се састоји од следећих делова, од којих сваки почиње на новој страници: (1) насловна страна, (2) сажетак, (3) текст, (4) литература, (5) легенде за слике и (6) табеле. Стране рукописа се означавају следственим бројевима и, ради идентификације, презименом првог аутора.

НАСЛОВНА СТРАНА

Насловна страна треба да садржи следеће:

Наслов - на енглеском и српском језику. Означити животињску врсту ако је потребно. Ограничење: 120 словних места.

Кратак наслов - Ограничење: 45 словних места

Аутори - Навести имена свих аутора, припадност одељењу, институцију и њену локацију (Примедба: Ауторство мора да буде ограничено на оне који су значајно допринели планирању и спровођењу истраживања, анализи података и писању рукописа).

Подршка - Навести подршку одређеног гранта и друге врсте помоћи

Скраћенице - Навести скраћенице, ако их има, абецедним редом.

Преписка - Навести име и адресу аутора преко кога ће се одвијати преписка

САЖЕТАК

На енглеском и српском језику, ограничити на 150-200 речи и не употребљавати скраћенице.

Речи одреднице: Дати 3-5 речи одредница ради индексирања.

ТЕКСТ

Не треба употребити више од три степена наслова

Описати етичке принципе и навести сагласност Етичког комитета институције, уколико природа рада то захтева.

Навести употребљене статистичке методе.

Мерења изражавати, сем крвног притиска, у СИ јединицама, а ако је потребно, и у конвенционалним јединицама (у загради).

Избегавати скраћенице; неопходне треба дефинисати када се први пут помену.

За лекове употребљавати генеричка имена, комерцијална се могу додати у загради.

Литературу, слике и табеле наводити следствено.

ЛИТЕРАТУРА

Листу навода литературе куцати са двоструким проредом.

Наводе литературе означавати бројевима следствено њиховом цитирању у тексту; за цитирање у тексту користити издигнуте бројеве.

Лична саопштења и друге непубликоване податке цитирати у заградама у тексту (не укључивати у листу литературе).

У листу литературе наводити имена и иницијале свих аутора (ако број надмашује шест, после шестог аутора додаје се ет ал., а за изворе на српском и сар.), наслов italic словима, назив часописа (скраћенице за часописе су као што их наводи Index Medicus), година, волумен и стране (почетна-завршна).

Часопис

1.  Pietrangelo A, Casalgrandi G, Quaglino D, Gualdi R, Conte D, Milani S, et al. Duodenal ferritin synthesis in genetic  hemochromatosis. Gastroenterology 1995; 108: 208-217.

Глава у књизи

2.   Adams RD, Victor M.  Syndromes due to focal cerebral lesions. In: Isselbacher KJ, Branwald E., Wilson JD, Martin JB, Fauci AS, Kasper DL, editors. Harrisons principles of internal medicine. 13th ed. New York: McGraw-Hill Inc, 1994: 153-156.

Књига

3.   Guyton AC. Textbook of medical physiology 8th ed. Philadelphia: Saunders 1991: 255-262.

 

СЛИКЕ И ЛЕГЕНДЕ

Све илустрације (фотографије, графикони, дијаграми) су слике; у тексту и легендама их треба означавати следственим арапским бројевима.

Свака слика треба да је на посебној страници изначена арапским бројем. За сваку слику болесника, на којој се овај може препознати, неопходна је дозвола потписана од стране болесника. Слике немају наслове. Уместо тога, после текста рада куца легенда која садржи довољно података за разумевање слике и без читања текста и дефиниције скраћеница које се на њој појављују.

ТАБЕЛЕ

Табеле се куцају на посебним листовима и означавају арапским бројевима и насловом изнад, а испод ње се могу давати напомене са објашњењима (укључујући значења скраћеница).

ДОЗВОЛЕ

Употреба претходно објављених материјала се не саветује. Аутори су одговорни за добијање дозволе за поновљену употребу материјала (слике, табеле, дужи наводи) из других извора. Писма од имаоца издавачког права и аутора оригиналног извора (заједно са комплетним библиографским подацима) морају се поднети уз рукопис.

ПИСМА УРЕДНИКУ

Објављивање писама која се односе на чланке објављене у Zvezdara Clinic Proceedings, као и других, биће разматрано. Могу да садрже једну табелу или слику и до пет навода из литературе.

ПОДСЕТНИК ЗА АУТОРЕ

  • Адреса аутора за преписку
  • Сажетак на енглеском и српском од 150-200 речи, 3-5 речи одредница
  • Литература, слике и табеле следствено цитирани у тексту
  • Документација са дозволама да се употреби раније публикован материјал
  • Пропратно писмо (види уводни текст)

Припремљен рад у електронском облику (CD или флеш) послати на адресу:

 

Уредништво Zvezdara Clinic Proceedings

КБЦ Звездара

Димитрија Туцовића 161, 11 000 Београд