Za zaposlene

Etički odbor

TOKOM NEDELjE SVETSKOG DANA ZAPALjENSKIH BOLESTI CREVA PREDSTAVLjENA MONOGRAFIJA “INFLAMATORNE BOLESTI CREVA U 12 LEKCIJA”

TOKOM NEDELjE SVETSKOG DANA ZAPALjENSKIH BOLESTI CREVA PREDSTAVLjENA MONOGRAFIJA “INFLAMATORNE BOLESTI CREVA U 12 LEKCIJA”

23. 05. 2022.

Autori Monografije “Inflamatorne bolesti creva u 12 lekcija”Ass dr Srđan Marković i Prof.dr Petar Svorcan su želeli da obrade skoro sve kliničke situacije u kojima se ovi pacijenti mogu naći. Iznete su savremene preporuke. Na kraju svakog poglavlja, nalaze se realni prikazi slučajeva iz prakse, slikovito prikazani, koji kroz pitanja i odgovore, stavljaju čitaoca u realnu situaciju, te na taj način znanje stečeno u poglavlju nalazi i svoju primenu. Recezenti Akademik Prof.dr Zoran Krivokapić i Prof.dr Njegica Jojić su posebno istakli značaj ove Monografije, a Prof.dr Jojić je navela tokom promocije da ” Monografija  “ IBD u 12 lekcija” je po mnogo čemu jedinstvena.  U njoj su prikazane   najnovije  stručne smernice  u prepoznavanju, dijagnozi i lečenju pacijenata sa inflamatornim bolestima creva.  Knjiga pored stručnog ima i praktični značaj,  jer  su na   kraju svakog poglavlja  prikazani   slučajevi iz kliničke prakse, uz tabelarni prikaz usvojenih algoritama. Knjiga je značajna   za stručnu javnosti  i pacijente koji boluju od ovih bolesti. Autori monografije sa saradnicima dolaze iz najiskusnijeg i najvećeg centra za inflamatorne bolesti creva.

Ovakvim pristupom, omogućeno je lekarima da zavire u rad referentnog IBD centra KBC Zvezdara. Takođe, Monografija sadrži  dijagrame, tabele i slike prikažemo koji će lekarima olakšati put ka postavljanju dijagnoze.

Ass dr Srđan Marković je na promociji Monografije istakao: “da je Monografija nastala iz potrebe da se sva iskustva multidisciplinarnog pristupa objedine kako bi kolege na jednom mestu imale sve što je potrebno, a na osnovu našeg višedecenijskog bavljenja pacijentima koji boluju od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa.”

Prof. dr Petar Svorcan je pored značaja “same edukacije lekara istakao važnost i da se  i pacijenti edukuju jer  kvalitet života ne mora biti trajno narušen sa ovom dijagnozom. Ovaj udžbenik koji je pred nama je rezultat rada našeg IBD centra KBC Zvezdara koji je postigao neverovatno dobre rezulate sa inovativnom terapijom.”

Autori Monografije se svakodnevno sreću sa ovom pacijentima obolelih od zapaljenskih bolesti creva i komplikacijama same bolesti i svesni su koliko širenje svesti znači ne samo lekarima već i pacijentima. Ukupno se leči oko 1000 pacijenata u Referentnom IBD Centru KBC Zvezdara, dok se  inovativnom terapijom leči preko 400 ljudi sa najtežim formama inflamatornih bolesti creva. Odeljenje gastroenterologije i hepatologije u KBC Zvezdara zbrinjava od laših do najtežih pacijenata sa zapaljenskim bolestima creva.