За запослене

Етички одбор

Адреса: Димитрија Туцовића 161, Београд

Радно време: 07-15h

ВД руководиоца Одељења: Биљана Продановић, мастер правник, са положеним правосудним испитом

Одељење за опште, правне и кадровске послове, обавља следеће послове: 
Прати доношење и примену законских и других прописа који се односе на рад и пословање установе, ради на усклађивању пословања са законским прописима, израђује опште и појединачне правне акте установе и разне врсте уговора о пословној сарадњи, анализира дејства законских и других мера на обављање делатности установе, даје стручна мишљења и тумачења прописа и општих правних аката, пружа правну помоћ запосленима, заступа установу пред судовима и другим државним органима, учествује у регулисању имовинско-правних односа установе са другим правним и физичким лицима, обавља послове из материје радних односа, врши обраду материјала и израду аката са свих седница органа управљања и осталих стручних органа и комисија установе, врши пријем, слање и архивирање поште, смештај и чување документације која настаје у раду установе, умножавање материјала и докумената за потребе установе, послове одржавања телефонских комуникација унутар и изван установе и сл.

Лице за заштиту података о личности : Биљана Продановић, мастер правник, са положеним правосудним испитом

Тел. 011/3810-247

Одсек за кадровске послове

Шеф одсека: дипл. правник Јелена Цигановић Марић, мастер правник

Тел: +381 11 3089 214

Е-маил адреса: jelena.maric@kbczvezdara.rs

Одсек је формиран за вршење сродних задатака и послова који захтевају самосталност и повезаност у раду, а у којем се обављају следећи послови: вођење кадровске евиденције запослених у установи и достављање надлежним органима свих потребних извештаја, спровођење поступака за пријема у радни однос; припремање појединачних одлука и решења о остваривању права и обавеза запослених из области радних односа...