За запослене

Етички одбор

Служба за организацију, планирање и медицинску информатике

Адреса: Димитрија Туцовића 161, Београд

Радно време: 07-15h

Начелник службе: дипл. ецц Мирјана Јојић, спец. менаџмента у здравству

Тел: +381 11 2419-142

Е-маил адреса: mirjana.jojic@kbczvezdara.rs

Опис послова, организација рада и функционисање Службе:

Служба се састоји из следећих одсека и кабинета:

Одсек за организацију, планирање, статистику и праћење квалитета

Тел: +381 11 3810 365

Припрема, обрада и прављење планова рада свих одељења на годишњем нивоу и Извршења плана рада на шестомесечном нивоу. Такође реализација кварталне компаративне анализе услуга на свим одељењима и ако је неопходан, прави се предлог ребаланса физичког обима плана рада у сагласности са начелником  одговарајућег одељења. Припрема плана кадрова, кроз сагледавање свих аспеката који утичу на израду и реализација кадровског плана који садржи стручно методолошке инструменте за примену стандарда и норматива  у погледу планирања кадрова.

Вођење здравствене статистике установе, које подразумева прикупљање, обраду и слање одговарајућих извештаја законом прописаних, на кварталном и годишњем нивоу у ГЗЈЗ. На месечном нивоу врши се контрола свих исписаних пацијента, како стационарних, тако и амбулантних, кроз сагледавање појединачних извештаја о хоспитализацији, и преусмеравање на одељења извештаја код којих су пронађене грешке у дијагнозама, процедурама и осталим подацима који нису правилно попуњени.

Праћење квалитета рада свих одељења и установе у целини преко параметара који су дефинисани од стране Института за јавно здравље Батут. Параметри се аналитички прате и шаљу одељењима како би се сагледали и унапредили показатељи Интегрисаног плана унапређења квалитета рада установе.

Праћење и координација рада специјалистичке поликлинике преко базе ИЗИС

Одсек за информационе технологије

Тел: +381 11 3810 203

Праћење и координација болничког информационог система, који у свом систему има  ХЕЛИАНТ - болнички информациони систем, ЛИС - лабораторијски информациони систем, МОНЕО - болничка апотека.  Сви ови системи су међусобно повезани и омогућавају реализацију е-фактуре са свих одељења. У процес рада  свих сегмената укључено је 750 рачунара, који опслужују рад 300 лекара и  око 500 сестара/техничара.

 

Кабинет за превенцију болничких инфекција:

Шеф Кабинета:

Др Лили Радуловић,спец. социјалне медицине                                                                                                                  

Тел. 060 883 8133                                                                                                                 

Тел : +381 11 2419 678

Е-маил: lili.radulovic@kbczvezdara.rs

 

Кабинет за превенцију болничких инфекција дневно прикупља податаке о пацијентима који су у ризику за настанак болничких инфекција;  поставља дијагнозе болничких инфекција; пружа стручну помоћи докторима медицине у свакодневном раду; прати  болничке инфекције кроз колонизације, према утврђеним приоритетима и изолатима бактерија од епидемиолошког значаја;  одређује стручне приоритете у сузбијању болничких инфекција према епидемиолошкој ситуацији; предлаже и прати спровођење мера превенције и сузбијања болничких инфекција; у сарадњи са ГЗЈЗ истражује епидемије и утврђује препорука и мера за сузбјање епидемије; спроводи имунизацију особља против против одређених болести; припрема периодичне извештаје који се, након усвајања од стране Комисије за заштиту од болничких инфекција, достављају надлежном институту, односно заводу за јавно здравље.

 

Кабинет за дијететику и исхрану:

Шеф кабинета - Љубиша Кнежевић, виши дијететичар

Тел : +381 11 2413-905

Е-маил: ljubisa.knezevic@kbczvezdara.rs

Кординира рад свих служби у КБЦ у систему исхране. Израђује план исхране у складу са нутритивним вредностима хране и  прати исход прописаних дијета. Спроводи анкете везане за исхрану и пружа савете пацијентима. Даје налог кухињи за припремање дијета и контролише готове оброке и примену норматива исхране. Учествује у изради планско - аналитичких извештаја из делокруга свог рада. Спроводи активности стручног усавршавања и едукацију у области дијететике.