За запослене

Етички одбор

Адреса болнице: Прешевска 31, Београд

Радно време амбуланте: Радним данима од 07.00 до 14.00.

Време посете: Сваким радним даном од 14.00 до 15.00,  викендом и празницима од 14.00 до 16.00.

Телефони доступни пацијентима

  • Стационар 011/3810-693
  • Дневна болница 011/3810-603
  • Амбуланта 011/3810-656

Руководство

  • Начелник Болнице за психијатрију: Др сци. мед. Лела Трикош, специјалиста психијатрије
  • Главна сестра болнице: Александра Синђелић
  • Шеф Стационара: Мр сци. мед. др Андријана Седлар, специјалиста психијатрије
  • Главна сестра Стационара: Поповић Марко
  • Шеф Дневне болнице: Др Бисерка Цветковић, специјалиста психијатрије
  • Главна сестра Дневне болнице: Елизабета Васиљевић

Лекари

Др сци. мед. Лела Трикош, специјалиста психијатрије
Др Бисерка Цветковић, специјалиста психијатрије
Мр сци. мед. др Татјана Перовић, специјалиста психијатрије
Мр сци. мед. др Андријана Седлар, специјалиста психијатрије

Др Мирјана Стјепановић, специјалиста психијатрије
Др Милица Радуловић, специјализант психијатрије

 

Здравствени сарадници

Антоније Јојић, психолог

Светлана Перишић, дипл. социјални радник, специјалиста социотерапије и рехабилитације

Основна делатност

У оквиру КБЦ Звездара 1969. године, основана је болница за неуропсихијатрију. Болницу је основао проф. Др Никола Волф заједно са лекарима Др Комнен Барац и Др Дејан Кушић. Већ следеће године су примљени и нови лекари. Од самог почетка болница је била диференцирана на део који се бавио неурологијом и део који се бавио психијатријом.

Садашња  Болница за психијатрију настала је трансформацијом Клинике за неурологију и психијатрију, 2007. године и представља установу која обавља здравствену делатност из области заштите, лечења и унапређења менталног здравља одраслих. У свом раду примењује савремени, мултудимензионални дијагностички и терапијски третман, који подразумева интеграцију биолошких, психотерапијских и социотерапијских процедура и индивидуални приступ особи оболелој од менталног поремећаја.

У оквиру свог делокруга рада, Болница за психијатрију обезбеђује диспанзерску и болничку психијатријску заштиту оболелих, врши савремену дијагностику, лечење и рехабилитацију психијатријских поремећаја, обавља консултативне прегледе за пацијенте у другим организационим јединицама нашег КБЦ-а, учествује у наставно-образовној и научно-истраживачкој активности у оквиру КБЦ-а.
У свом саставу има јединице нижег нивоа организовања и то: одељење стационар, одељење дневне болнице и одељење за поликлиницку делатности.

ОДЕЉЕЊЕ СТАЦИОНАР 

У стационару се спроводе различити облици третмана који укључују: психофармакотерапију, психотерапију, групну социотерапију, као и радно-окупационо терапију. Број постаља у стационару је 21.

Оделење је  отвореног типа, сто знаци да нема услове за пријем и лечење  изразито агресивних пацијената, као и суицидалних и хомицидалних пацијената који могу да угрозе свој и туђи зивот.  Такође није предвиђено лечење пацијената  који се лече од болести зависности.

Одељење стационар обухвата две подјединице:


- Одсек за психотичне поремећаје врши пријем, дијагностику, лечење и рехабилитацију свих психотичних поремећаја, изузев оних за које је је неопходно лечење на психијатријском одељењу затвореног типа.
- Одсек за непсихотичне поремећаје врши пријем, дијагностику, лечење и рехабилитацију свих врста непсихотичних поремећаја, анксиозних поремећаја, психосоматских обољења, реактивних стања и поремећаја личности.

ОДЕЉЕЊЕ ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ СА ПОЛИКЛИНИКОМ И САВЕТОВАЛИШТЕМ 

Одељење Дневне болнице

Одељење се бави дијагностиком, лечењем, превенцијом и рехабилитацијом амбулантних психијатријских пацијената применом диспанзерске форме рада. 

Одељење се бави дијагностиком, лечењем и рехабилитацијом парцијално, полудневно хоспитализованих пацијената из индикационог подручја органских-симптоматских менталних, психотичних, афективних, анксиозних, са стресом повезаних, соматоформних и поремећаја личности и понашања одраслих. Наши пацијенти су и они који су отпуштени из стационара, а са циљем стабилизације стања и комплетније ресоцијализације и реинтеграције. Овде се спроводи интензивна психолошко-психијатријска дијагностика, психотерапија, социотерапија и психосоцијална рехабилитација уз останак оболелог у постојећем породичном и социјалном миљеу. Примењује се интегративни и мултимодални приступ, који подразумева психофармакотерапију, психотерапију, радно-окупациону, социотерапију и рекреативну терапију. Рад са пацијентима се обавља како на индивидуланом, тако и на групном нивоу. Смештајни капацитет је 40 пацијената.

РАД У АМБУЛАНТИ

Амбуланта у Прешевској 31 ради о 07.00 до 14.00 према утврђеном распореду.

За преглед је потребно имати ИЗИС упут, одговарајуће резултате, важећу здравствену легитимацију и личну карту.

Прегледи се заказују преко изабраног лекара у систему ИЗИС.

Упути без термина се заказују у року од 30 дана.

Приоритетни  упути се  заказују у оквиру 24 часа.

Наставна и научна делатност

Научно-истраживачка делатност резултира радовима публикованим у различитим домаћим и страним часописима, односно презентацијама на стручним састанцима. Запослени се континуирано едукују и стручно усавршавају.

У Болници за психијатрију се спроводи едукација специјализаната из психијатрије и практична настава за студенте Стоматолошког факултета Универзитета у Београду. Установа је и наставна база за полазнике Високе медицинске школе струковних студија “Милутин Миланковић”.

Процедуре и услуге

Индивидулане психотерапијске процедуре - методе психоедукације, супортативне, когнитивно бихејвиоралне, рационално емотивно бихејвиоралне и аналитичке психотерапије.

Групне психотерапијске процедуре -  саветовања и групна психоаналитичка терапија

Радно-окупациона терапија - ангажоваје пацијената у различитим окупационо терапијским, радно терапијским и рекреативно терапијским активностима, према индивидуалним способностима, потребама и медицинским индикацијама, а у циљу медицинке, социјалне или радне рехабилитације

Социотерапија - саветодавни, педагошки, рад на разумевању и побољшању комуникације пацијената међу собом и са њиховом социјалном, радном и породичном средином, рад на социјалној рехабилитацији, реинтеграцији и превенцији социјално патолошких појава.
Лиасон психијатрија - подразумева консултативну психијатријску делатност у свим другим организационим јединицама нашег КБЦ-а. Психијатријска процена и мишљење је индивидуална и/или тимска психијатријска процена пацијената уз давање одговарајућег налаза, мишљења и предлога за конкретан случај.

Психодијагностика - примена специјализованих техника и метода рада у циљу процене интелектуалних способности, евентуалног оштећења способности и функције мишљења, понашања, сагледавања црта и динамике личности, партнерских и породичних односа и социјалног и радног функционисања у циљу дијагностике и диференцијалне дијагностике менталних поремећаја.
Социјални радник даје свој налаз и мишљење и врши социјално збрињавање оболелих који се налазе у стању социјалне потребе.