Klinike

Naredna sednica

Etički odbor Naredna sednica

Imajući u vidu činjenicu da su odredbama zakona kojim se uredjuje zdravstvena zaštita (Zakon o medicinskim sredstvima (“Sl.glasnik RS” br. 105/17) i Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” br. 25/19), prenete propisane nadležnosti sa etičkih odbora zdravstvenih ustanova na Etički odbor Srbije, klinička istraživanja će se ubuduće sprovoditi na osnovu odobrenja koja izdaje Agencija za lekove i medicinska sredstva RS i pozitivnog mišljenja Etičkog odbora Srbije.

 

Etički odbor KBC “Zvezdara”, ubuduće neće razmatrati i odobravati sprovodjenje novih kliničkih istraživanja i izmene i dopune dokumentacije prethodno odobrenih kliničkih istraživanja.

 

Sednice Etičkog odbora KBC “Zvezdara” ubuduće će biti održavane sporadično i po potrebi.

Powered by CMS STUDIO