Klinike

Služba za radiologiju i nuklearnu medicinu

Služba zajedničkih medicinskih poslova Služba za radiologiju i nuklearnu medicinu

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme Službe za radiologiju i nuklearnu medicinu:

 •  u zgradi Klinike za hirurgiju 24h 365 dana u godini
 •  u zgradi Klinike za interne bolesti radnim danom od 7 do 13h
 •  u zgradi u Preševskoj radnim danom od 7 do 13h
 •  u Bolnici za pedijatriju „Dr Olga Popović - Dedijer“ radnim danom od 7 do 13h

Telefoni za informacije:

Radiologija: 011/3810-279

Nuklearna medicina: 011/3810- 275

e-mail: rtg.kbcz@gmail.com

Načelnik Službe za radiologiju i nuklearnu medicinu: Dr Tamara Vučinić, v.d.

Zamenik načelnika Službe za radiologiju i nuklearnu medicinu: Prim. Dr Gordana Žikić

Glavni tehničar Službe za radiologiju i nuklearnu medicinu: Vladica Vuković

Kancelarija načelnika i glavnog tehničara - zgrada hirurgije

 

Prostorije Službe za radiologiju i nuklearnu medicinu nalaze se na pet punktova:

 • visoko prizemlje zgrade hirurgije, Ul. Dimitrija Tucovića 161
 • prizemlje poliklinike, Ul. Dimitrija Tucovića 161
 • prizemlje zgrade interne klinike, Ul. Dimitrija Tucovića 161
 • prizemlje zgrade u Ul. Preševskoj br.31
 • prizemlje zgrade Bolnice za pedijatriju „Olga Dedjer“, Ul. Mije Kovačevića br.13

Služba za radiologiju i nuklearnu medicinu vrši dijagnostičke preglede i terapijske intervencije radiološkim metodama i metodama nuklearne medicine. Na raspolaganju je stacionarnim i ambulantnim bolesnicima svih vidova osiguranja. Godišnje, 40 zaposlenih Službe obavi oko 50000 dijagnostičkih pregleda i terapijskih intervencija, koristeći najsavremenije radiološke modalitete. Služba za radiologiju i nuklearnu medicine obavlja obrazovnu delatnost kao nastavna baza za specijalizante radiologije i interne medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu i studente Visoke zdravstvene škole strukovnih studija.

Služba za radiologiju i nuklearnu medicinu ima u svom sastavu jedinice nižeg nivoa organizovanja, četiri odseka i tri kabineta:

 • Odsek klasične radiologije

vrši radiografske, radioskopske i tomografske preglede, uz kompletan dijapazon kontrastnih snimanja organa grudnog koša, digestivnog trakta i urotrakta.

 • Odsek za kompijuterizovanu tomografiju (CT/skener)

obavlja preglede multidetektorskim k.t. sistemima glave, vrata, grudnog koša, abdomena, male karlice, gornjih i donjih ekstremiteta, krvnih sudova.

 • Odsek za ultrazvučnu dijagnostiku

vrši ehotomografske preglede abdomena, male karlice, vrata, mekih tkiva i krvnih sudova modalitetima Dopller-a i Power dopller-a.

 • Odsek za urgentnu radiologiju

vrši dijagnostičku obradu u okviru specifičnosti urgentnih i posttraumatskih stanja

 • Kabinet za dijagnostiku dojke

vrši mamografske i ehotomogafske preglede dojki, klinički pregled i biopsiju dojki.

 • Kabinet za interventnu radiologiju

vrši angiografije  abdominalne aorte i njenih visceralnih grana, krvnih sudova gornjih i donjih ekstremiteta, endovaskularne procedure u formi balon dilatacije i implantacije stentova, korekcione intervencije na arteriovenskim fistulama i graftovima.

 • Kabinet za nuklearnu medicinu 

Powered by CMS STUDIO