Klinike

Služba za patološko-anatomsku dijagnostiku

Služba zajedničkih medicinskih poslova Služba za patološko-anatomsku dijagnostiku

Adresa: Preševska 31, Beograd

Radno vreme: od 7 do 14 h.

Telefon dostupan pacijentima: 011/3810- 691.

e-mail: kbczpatologija@yahoo.com

Načelnik službe:  Dr Marija Čubrilo specijalista patološke anatomije     
Glavni tehničar službe:  viši laboratorijski tehničar Sandra  Raković

Služba za patološko-anatomsku dijagnostiku  je osnovana 1971. godine  kao Odeljenje za patologiju. Načelnik je bio prof. Andrija Paljm, a glavni tehničar Službe Stojković Ljubica. U Službi za patologiju su radili i njom rukovodili priznati stručnjaci iz ove oblasti: doc. dr Petar Bojić , doc. dr Slobodan Bojović i prim. dr sci med. Svetlana Milutinović-Đurić i glavni tehničar Službe Miroljub Rajković. Od osnivanja pa do danas broj biopsija je  sa 1500 porastao na 13000  godišnje.

Služba ima u svom sastavu jedinice nižeg nivoa organizovanja i to:

  • Odsek  za  autopsijske analize - koje obavlja obdukciju umrlih pacijenata, histološke i histohemijske analize materijala uzetog na obdukcijama, daje zaključke anatomsko-patološke epikrize sa analizom oboljenja, zaključke o toku bolesti, rezultata terapije i komplikacija, koje su se razvile u toku bolesti, obavlja tehnološke analize i daje pregled oboljenja  pojedinih bolesti i uzroke smrti bolesnika lečenih u ustanovi.
  • Odsek  za histološke, histohemijske i citomorfološke analize - koje obavlja mikroskopske analize biopsijskih materijala uzetih na medicinskim jedinicama ustanove, primenjujući histohemijske,  specijalne histološke i imunohistohemijske metode obrade materijala. Vrši pregled „EX TEMPORE“  za potrebe hirurških medicinskih jedinica.

Služba raspolaže savremenom opremom : šest  mikroskopa (Laica i Olympus), automatski tkivni procesor Laica, aparat za kalupljenje Laica sa hladnom pločom (2kom.), klizni mikrotom Laica, kriotom Laica,ostala  prateća oprema u vidu kompjutera,štampača i  ostalog inventara.

Služba za patologiju od 2008 god. ima savremenu arhivu bioptičkog materijala i čuva je trajno.

Osoblje:

dr Nataša Đurđević- specijalista patološke anatomije, šef   Odseka  za histološke, histohemijske i citomorfološke analize

dr Velin Istatkov- specijalista patološke anatomije

mr sci. med. dr Aleksandra Paunović Marković- specijalista patološke anatomije

dr Marija Milić Perović -specijalista patološke  anatomije, šef  Odseka za  autopsijske analize

dr Jelena Kuzmanović- specijalista patološke anatomije

Milena Stamenić- glavni tehničar  Odseka  za histološke, histohemijske i citomorfološke analize

Žaklina Nikolić- glavni tehničar  Odseka za autopsijske analize

Jelena Daković- viši laboratorijski tehničar

Sahida Bajrami- viši laboratorijski tehničar

Drina Stojanović Živković- laboratorijski tehničar

Ratka Marić- laboratorijski tehničar

Vladan Gajić- pomoćnik obducenta

Gordana Krstić- pomoćni radnik

Powered by CMS STUDIO