Klinike

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Služba zajedničkih medicinskih poslova Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Adresa: Preševska 31, Beograd

Radno vreme ambulanti: 07.00 - 19.00h

Telefoni dostupni pacijentima:
                      ambulanta i dnevna bolnica  011/3810-608

e-mail: kbczvezdarafizmed@gmail.com

Načelnik službe: Doc. dr Aleksandra Rakočević-Hrnjak
Glavni fizioterapeut: Radomir Luković
 

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju vrši prijem na ambulantno ispitivanje, lečenje i rehabilitaciju, uključujući i tretman u okviru Dnevne bolnice. Vrši konsultativne preglede bolesnika sa drugih organizacionih jedinica Ustanove, i po potrebi iste uključuje u rehabilitacioni tretman - ranu rehabilitaciju. Prati razvoj medicinskih i drugih nauka, sprovodi edukaciju  viših i srednjih fizioterapeuta.

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u svom radu primenjuje različite metode i procedure  u oblasti elektroterapije, fototerapije, magnetoterapije, ultrazvučne i laser terapije, kineziterapije i različite vrste masaža. Potrebe za primenom  navedenih mera lečenja i rehabilitacije, kao i stepen funkcionalne sposobnosti pacijenata i efekata primenjenih procedura utvrdjuje se  testovima elektrodijagnostike, merenjem mišićne snage, obima pokreta i ostalim metodama.

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ima u svom sastavu jedinice nižeg nivoa organizovanja i to:

1.       ODELJENJE ZA RANU REHABILITACIJU - obavlja rehabilitaciju hospitalizovanih pacijenata  pre svega na odeljenjima za intenzivno lečenje i negu, na odeljenju : ortopedije sa traumatologijom, hirurgije, kardiologije, neurologije, gerijatrije i dr. u saradnji sa osobljem  odgovarajućih odeljenja,koja ispituju i leče bolesnike hospitalizovane na drugim odeljenjima ili lečenje u okviru dnevnih boravaka.

2.       ODELJENJE ZA AMBULANTNU DELATNOST SA DNEVNOM BOLNICOM - prima na ispitivanje i lečenje pacijente kojima  je potrebna ambulantna fizikalna terapija, a prima na ispitivanje i lečenje i u Dnevnu bolnicu. Sprovodi funkcionalnu dijagnostiku iz domena fizikalne medicine i rehabilitacije, takodje sprovodi i savremenu aparaturnu fizikalnu terapiju, kao i sve oblike dijagnostičkih i funkcionalnih testova u primeni kineziterapijskih procedura i svih ostalih metoda lečenja. Takođe određuje radnu sposobnost pacijenata kojima je ordinirana terapija u ambulantnim uslovima.

VODIČ ZA PACIJENTA PRILIKOM PRIJEMA

Pacijenti mogu doći na ambulantnu terapiju sa overenim uputom  od lekara primarne zdravstvene zaštite i važećom zdravstvenom knjižicom. Posle obavljenog pregleda specijaliste fizijatra, zakazuje se fizikalna terapija, koja se obavlja svaki radni dan, osim vikenda, od 07 - 19 h u prostorijama Službe za fizikalnu medicini u rehabilitaciju.

Zaposleni

1.      Dr Aleksandra Rakočević-Hrnjak, dr sci. med. spec. fizijatar

2.      Dr Verica Grubačić-Stanković, spec. fizijatar

3.      Dr Draginja Milanović, spec. fizijatar

4.      Dr Vladimir Piščević, prim.  spec. fizijatar

5.      Dr Dragica Mitrović, dr. sci. med. spec. fizijatar

6.      Olivera Milosavljević, viši fizioterapeut

7.  Slobodanka Vukicević, viši fizioterapeut

8.  Nemanja Ilić, viši fizioterapeut

9.  Arsim Salaji, viši fizioterapeut

10.  Marijana Obradović, strukovni fizioterapeut

11.  Dušan Obradović, viši fizioterapeut

12.  Jelena Sekulić-Herić, strukovni fizioterapeut

13.  Radomir Luković, viši fizioterapeut

14.  Ana Bojović, viši fizioterapeut

15.  Katarina Frleta-Joksimović, viši fizioterapeut

16.  Sanja Andrić, strukovni fizioterapeut

17.  Ana Dragaš, viši fizioterapeut

18. Marija Atanacković, srednji terapeut

19.  Nemanja Filipović, srednji terapeut

20.  Mirjana Vagić, srednja med. sestra

21.  Gordana Vulinović-Zlatan, srednja med. sestra

22.  Marina Mrenović, spremacica sluzbe

Kadrovska struktura zaposlenih: Ukupno 22 zaposlenih.

Lekari 5 i to: 2 doktora nauka, 1 primarius i 2 fizijatra;

Viši fizioterapeuti 12;

Srednji fizioterapeuti 2;

Sestre 2;

Ostali 1.

Powered by CMS STUDIO