Klinike

Kliničko odeljenje za pulmologiju i alergologiju sa imunologijom

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme pulmološke ambulante je svakog radnog dana od 07:00 do 19:00, a alergološke ambulante od 07:00 do 15:00.

Vreme posete je u Respiratornoj jedinici I sobama za izolaciju svakog dana od 14:00 do 14:30h samo za jednog posetioca. U ostalim bolesničkim sobama poseta je od 14h do 15h, osim subotom i nedeljom kada je od 14h do 16h

Telefoni dostupni pacijentima:

stacionar: 011/381-03-51, 011/381-04-50,
pulmološka ambulanta 011/381-02-89,
alergološka ambulanta 011/ 381- 02-71
spirometrija 011/3810 362,
bronhologija 011/3810 394.

 

Načelnik odeljenja je Mr sci. med. dr Vesna Dopuđa Pantić, specijalista interne medicine.
Glavni medicinski tehničar odeljenja je Miladin Stanković, VMT.

Kliničko odeljenje za pulmologiju i alergologiju sa imunologijom bavi se ispitivanjem, lečenjem, praćenjem i rehabilitacijom bolesnika sa plućnim, alergološkim i imunski posredovanim oboljenjima. Jedno je od najstarijih odeljenja Gradske bolnice. Istorija odeljenja počinje 1935.g.  sa izgradnjom internog odeljenja u Gradskoj bolnici. Do početka Drugog svetskog rata otvoreno je dispanzersko-bolničko grudno odeljenje, i pripojen je stacionar antituberkuloznog dispanzera sa 80 postelja. Danas se Kliničko odeljenje sastoji od Odseka opšte pulmologije, Respiratorne jedinice , Odseka za specijalističko konsultativne preglede sa dnevnom bolnicom i Kabineta za funkcionalnu i invazivnu plućnu dijagnostiku.

.

Jedinice nižeg nivoa organizovanja Kliničkog odeljenja za pulmologiju i alergologiju sa imunologijom su:

 

1. ODSEK OPŠTE PULMOLOGIJE

Šef odseka Doc dr Nataša Petrović Stanojević.

Glavna sestra odseka Ivana Rakić, ms.

Odsek raspolaže sa 26 postelja.

 

2. ODSEK - RESPIRATORNA JEDINICA

Šef odseka Dr Mirjana Jockić Šurlan.

Glavna sestra odseka Jasmina Jovanović, ms.

Odsek raspolaže sa 6 postelja.

 

3. ODSEKA ZA SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNE PREGLEDE SA DNEVNOM BOLNICOM

Šef odseka dr Zoran Slavković

Glavna sestra odseka Živka Jovanović, ms.

 

U okviru odseka rade:

- Pulmološka ambulanta

- Alergološka ambulanta

- Dnevna bolnica  

- Kabineta za funkcionalnu I invazivnu plućnu dijagnostiku

    

 

U Kabinetu za funkcionalnu I invazivnu plućnu dijagnostiku radi se  bronhoskopija koja je invazivna metoda i sprovodi se u dijagnostičke i terapijske svrhe kod različitih benignih i malignih bolesti dušnika, dušnica i pluća. Izvodi se u lokalnoj anesteziji, fleksibilnim bronhoskopom pri čemu je moguće uzimanje materijala za patohistološku analizu malim kleštima ili katater biopsijom, pod kontrolom oka,  slepom biopsijom ili biopsijom pod kontrolom rentgena.  Tokom bronhoskopije se zimaju  aspirati bronha za mikrobiološka ispitivanja. Pleuralna punkcija izvodi se u lokalnoj anesteziji prolaskom igle za pleuralnu punkciju kroz zid grudnog koša do prostora izmedju listova plućne maramice, u dijagnostičke i terapijske svrhe. Dobijeni pleuralni punktat se analizira biohemijski, citološki, citogernetski i mikrobiološki. Spirometrija je procedura koja se izvodi u svrhu procene parametara disajne funkcije i izvodi se standardnim testom u sedećem položaju sa i bez pratećeg bronhodilatacijskog testa.  Za analizu respiracijskih gasova arterijske krvi se uzima arterijska krv dobijena iglenom punkcijom obično radijalne arterije ili arterijalizovana kapilarna krv dobijena iz resice ušne školjke. Dobijeni uzorak se analizira radi procene gasne razmene u plućima i acidobaznog statusa. 

U alergološkoj ambulanti i dnevnoj bolnici, koja raspolaže sa tri postelje, rade se kožne probe na različite alergene kao i provokacioni testovi za alergiju na lekove, nutritivnu i fizičku alergiju. Ova ispitivanja sprovode se u vidu kožnih proba, kao i dozno provokativnih testova uz stalni monitoring plućne funkcije praćenjem PEFa  i ostalih vitalnih parametara.  Specifična imunoterapija se sprovodi u alergološkoj ambulanti  vidu sublingvalnih i subkutanih vakcina, SLIT i SKIT,  u terapiji alergija na inhalacione alergene.

 

 

NASTAVNA I NAUČNA DELATNOST

Kliničko odeljenje učestvuje u nastavno-obrazovnoj i naučno-istraživačkoj aktivnosti u okviru Klinike za interne bolesti.

 

VODIČ ZA PACIJENTA PRILIKOM PRIJEMA

Redovni  prijemi  pacijenata na bolničko lečenje i ispitivanje se obavljaju preko pulmološke i alergološke ambulante posle pregleda nadležnog specijaliste. Bolesnici se primaju sa adekvatnim uputom iz doma zdravlja za bolničko lečenje. Posle pregleda specijaliste i indikovanja potrebnog prijema overava se uput  i zatim otvara Istorija bolesti. Pacijent se smešta u stacionarni deo odeljenja.

Specijalistički pregled u ambulanti se zakazuje elektronskim putem preko izabranog lekara u sistemu IZIS i u ambulanti za pulmologiju i u ambulanti za alergologiju.

Uputi bez termina se zakazuju u roku od 30 dana.

Prioritetni uputi se primaju unutar 24 sata od vremena izdavanja.

Na pregled se dolazi sa adekvatnim uputom iz doma zdravlja, zdravstvenom knjižicom, ličnom kartom, osnovnim laboratorijskim nalazima i RTG snimkom pluća kao i prethodnom medicinskom dokumentacijom.

 

LEKARI ODELJENJA:

  1. Mr sci. med. dr Vesna Dopudja Pantić, specijalista interne medicine
  2. Dr sc. med Nataša Petrović Stanojević, specijalista interne medicine
  3. Dr Zoran Slavković, specijalista interne medicine
  4. Dr Mirjana Jockić Šurlan, specijalista interne medicine, subspecijalista pulmologije
  5. Prim dr Vladimir Dmitrović, specijalista interne medicine
  6. Dr Miljan Ćulafić, specijalista interne medicine
  7. Dr Mirjana Stanković, specijalista interne medicine
  8. Dr Danica Ivković, specijalista interne medicine
  9. Dr Vladimir Žugić, lekar na specijalizaciji
  10. Dr Draško Dubljanin, lekar na specijalizaciji

Powered by CMS STUDIO