Klinike

Kliničko odeljenje za pulmologiju i alergologiju sa imunologijom

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme: pulmološke ambulante je svakog radnog dana od 07:00 do 19:00,a alergološke ambulante od 07:00 do 15:00.

Vreme posete je u Respiratornoj jedinici i sobama za izolaciju svakog dana od 14:00 do 14:30h samo za jednog posetioca. U ostalim bolesničkim sobama poseta je od 14h do 15h, osim subotom i nedeljom kada je od 14h do 16h.

 

Telefoni dostupni pacijentima:

- stacionar: 011/3810351, 011/3810450

- pulmološka ambulanta: 011/3810289

- alergološka ambulanta: 011/3810271

- spirometrija: 011/3810362

- bronhologija: 011/3810 394.

 

Načelnik odeljenja je Mr sci. med. dr Vesna Dopuđa Pantić, specijalista interne medicine.


Glavni medicinski tehničar odeljenja je Miladin Stanković, VMT.

 

Kliničko odeljenje za pulmologiju i alergologiju sa imunologijom bavi se ispitivanjem, lečenjem, praćenjem i rehabilitacijom bolesnika sa plućnim, alergološkim i imunski posredovanim oboljenjima. Jedno je od najstarijih odeljenja KBC „Zvezdara“. Istorija odeljenja počinje 1935.g.  sa izgradnjom internog odeljenja u tadašnjoj Gradskoj bolnici. Do početka Drugog svetskog rata otvoreno je dispanzersko-bolničko grudno odeljenje, i pripojen je stacionar antituberkuloznog dispanzera sa 80 postelja.

Danas se Kliničko odeljenje sastoji od Odseka opšte pulmologije koji raspolaže sa 26 bolesničkih postelja, Respiratorne jedinice sa 6 bolesničkih postelja, Odseka za specijalističko konsultativne preglede (pulmološka i alergološka ambulanta) sa dnevnom bolnicom i Kabineta za funkcionalnu i invazivnu plućnu dijagnostiku.

U Kabinetu za funkcionalnu I invazivnu plućnu dijagnostiku radi se  bronhoskopija koja je invazivna metoda i sprovodi se u dijagnostičke i terapijske svrhe kod različitih benignih i malignih bolesti dušnika, dušnica i pluća. Izvodi se u lokalnoj anesteziji, fleksibilnim bronhoskopom pri čemu je moguće uzimanje materijala za patohistološku analizu malim kleštima ili katater biopsijom, pod kontrolom oka,  slepom biopsijom ili biopsijom pod kontrolom rentgena.  Tokom bronhoskopije se uzmaju  aspirati bronha za mikrobiološka ispitivanja. Pleuralna punkcija izvodi se u lokalnoj anesteziji prolaskom igle za pleuralnu punkciju kroz zid grudnog koša do prostora izmedju listova plućne maramice, u dijagnostičke i terapijske svrhe. Dobijeni pleuralni punktat se analizira biohemijski, citološki, citogenetski i mikrobiološki. Spirometrija je procedura koja se izvodi u svrhu procene parametara disajne funkcije i izvodi se standardnim testom u sedećem položaju sa i bez pratećeg bronhodilatacijskog testa.  Za analizu respiracijskih gasova arterijske krvi se uzima arterijska krv dobijena iglenom punkcijom obično radijalne arterije ili arterijalizovana kapilarna krv dobijena iz resice ušne školjke. Dobijeni uzorak se analizira radi procene gasne razmene u plućima i acidobaznog statusa. 

U alergološkoj ambulanti i dnevnoj bolnici rade se kožne probe na različite alergene kao i provokacioni testovi za alergiju na lekove, nutritivnu i fizičku alergiju. Ova ispitivanja sprovode se u vidu kožnih proba, kao i dozno provokativnih testova uz stalni monitoring plućne funkcije praćenjem PEFa  i ostalih vitalnih parametara.  Specifična imunoterapija se sprovodi u alergološkoj ambulanti  vidu sublingvalnih i subkutanih vakcina, SLIT i SKIT,  u terapiji alergija na inhalacione alergene.

  

NASTAVNA I NAUČNA DELATNOST

Kliničko odeljenje učestvuje u nastavno-obrazovnoj i naučno-istraživačkoj aktivnosti u okviru Klinike za interne bolesti.

 

VODIČ ZA PACIJENTA PRILIKOM SPECIJALISTIČKOG PREGLEDA

Specijalistički pregled u ambulanti se zakazuje elektronskim putem preko izabranog lekara u sistemu IZIS i u ambulanti za pulmologiju i u ambulanti za alergologiju.

Uputi bez termina se zakazuju u roku od 30 dana.

Prioritetni uputi se primaju unutar 24 sata od vremena izdavanja.

Na pregled se dolazi sa adekvatnim uputom iz doma zdravlja, zdravstvenom knjižicom, ličnom kartom, osnovnim laboratorijskim nalazima i RTG snimkom pluća kao i prethodnom medicinskom dokumentacijom.

 

VODIČ ZA PACIJENTA PRILIKOM PRIJEMA U BOLNICU

Redovni  prijemi  pacijenata na bolničko lečenje i ispitivanje se obavljaju preko pulmološke i alergološke ambulante posle pregleda nadležnog specijaliste. Bolesnici se primaju sa adekvatnim uputom iz doma zdravlja za bolničko lečenje. Posle pregleda specijaliste i indikovanja potrebnog prijema overava se uput  i zatim otvara Istorija bolesti. Pacijent se smešta u stacionarni deo odeljenja.

 

LEKARI ODELJENJA:

  1. Mr sci. med. dr Vesna Dopudja Pantić, specijalista interne medicine
  2. Doc. dr sci. med. Nataša Petrović Stanojević, specijalista interne medicine
  3. Dr Mirjana Stanković, specijalista interne medicine
  4. Dr Miljan Ćulafić, specijalista interne medicine
  5. Dr Danica Ivković, specijalista interne medicine
  6. Dr Vladimir Žugić, specijalista interne medicine
  7. Dr Draško Dubljanin, specijalista interne medicine
  8. Dr Andrijana Stevanić, lekar na specijalizaciji iz interne medicine

Powered by CMS STUDIO