Klinike

Kliničko odeljenje za neurologiju

Adresa: Preševska 31, Beograd

Radno vreme: 07-19h

Vreme posete: svaki dan 14 -15h, sreda i nedelja 14 -16h

Telefoni dostupni pacijentima:

Stacionar:  011 3810 702
Ambulanta: 011 3810 766

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata se ne izdaju preko telefona.

E-mail adresa:

Načelnik odeljenja:  Prim. dr. sc. med.Vera Cvijanović, spec. neurologije, prof. struk. studija
Glavni tehničar odeljenja: VMT Jovan Marinkov

Administrativni radnik: Vesna Makević

Vodič za pacijente

Prvi specijalistički neurološki pregled se zakazuje preko izabranog lekara u sistemu IZIS-a, dok se hitno upućeni bolesnici pregledaju bez zakazivanja. Kontrolni pregledi se obavljaju isključivo kod ordinirajućeg neurologa.  
Objašnjenja za pacijente u smislu dijagnostičko terapijskih procedura i mogućih rizika su u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti na osnovu čl. 28, 31, 32 i 33 pomenutog zakona.

Osnovne delatnosti Kliničkog odeljenja za neurologiju

  1. Ambulantno-poliklinička delatnost koja obuhvata pregled bolesnika, dijagnostičke procedure: EEG, EMNG, EVP, TCD, UZ krvnih sudova glave i vrata, kao i prijem bolesnika u dnevnu bolnicu, kapaciteta 4 postelje.
  2. Stacionarna delatnost u okviru 38 postelje, od čega 2 postelje u jedinici intenzivne nege.
  3. Konsultativna delatnost za stacionarno lečene bolesnike drugih organizacionih jedinica KBC-a.

Nastavna i naučna delatnost

Kliničko odelenje neurologije je nastavna baza za predmete:

NEUROPSIHIJATRIJA za studente Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nastavu vodi  
Doc. dr. sc.  Tatjana Smiljković , specijalista neurologije.
NEUROLOGIJA i ZDRAVSTVENA NEGA U NEUROLOGIJI za studente Visoke medicinske škole
strukovnih studija “Milutin Milanković”. Nastavu vodi  Prim. dr. sc.med. Vera Cvijanović , specijalista
neurologije, profesor strukovnih studija.

POCEDURE - USLUGE

1. EEG (elektroencefalografija) je metoda registrovanja globalne bioelektrične aktivnosti mozga i od dijagnostičkog značaja je za epilepsije i druge poremećaje  svesti, dijagnostikovanje intrakranijalnih procesa, poremećaje spavanja, encefalitisa itd.

2. EMNG (elektromioneurografija) je metoda ispitivanja električne aktivnosti mišića, nerava i neuromišićne sinapse i od značaja je za postavljanje dijagnoze polineuropatija,  radikulopatija, miopatija, akutnog poliradikuloneuritisa, bolesti motornog neurona, bolesti neuromišićne spojnice itd.

3. EVP (evocirani potencijali) je metoda registrovanja moždanih potencijala prilikom stimulacije perifernih receptora vida (VEP), sluha (AEP) ili dodira (SSEP) čime se mogu otkriti diskretna oštećenja ovih nervnih struktura.

4. Ehosonografska dijagnostika je ultrazvučna metoda ispitivanja velikih krvnih sudova vrata i glave od dijagnostičkog značaja je za ispitivanje pre svega akutnih i hroničnih cerebrovaskularnih oboljenja.

5. Lumbalna punkcija sa citobiohemijskom analizom cerebrospinalne tečnosti je od dijagnostičkog značaja za postavljanje dijagnoze meningitisa, encefalitisa, akutnog poliradikuloneuritisa i terapijskog značaja za normotenzivni hidrocefalus.

Lekari:

Prim. dr. sc. med.Vera Cvijanović ,specijalista neurologije, profesor strukovnih studija.
Doc. dr. sc.  med.Tatjana Smiljković, specijalista neurologije
Prim.dr. sc. med.  Svetlana Kostić Dedić, specijalista neurologije
dr Vesna Nikolić, specijalista neurologije
dr Dragana Jovanović, specijalista neurologije
dr Sanja Jevdjić, specijalista neurologije
dr Anđela Gavrilović specijalista neurologije
dr Vanja Trkulja, specijalista neurologije
dr Aleksandra Mitrović, na specijalizaciji iz neurologije
Dr Branislav Ralić, na specijalizaciji iz neurologije
Dr Eleonora Bunić-Sertić, specijalista neurologije
Kadrovska struktura zaposlenih
Ukupno: 37:  Lekari: 11; Sestre: 22; administrativni radnik 1;  pomoćni radnik: 1; Ostali: 1
spremačica i  2 servirke.

 

Powered by CMS STUDIO