Klinike

Kliničko odeljenje za hematologiju i onkologiju

Adresa: Preševska 31, Beograd

Radno vreme ambulante: radni dan 07:00 do 14:00; sreda 07:00 do 19:00h.

Vreme posete: 14:00 do 15:00, vikendom i praznicima 14:00 do 16:00h.

Telefoni dostupni pacijentima:

ambulanta 011/3810 - 635
stacionar 011/2410 - 780

E-mail adresa: hematologija.zvezdara@gmail.com

Načelnik: Dr Zoran Milojević
Glavna sestra: vms Mirjana Mitić

Kliničko odeljenje za hematologiju i onkologiju KBC "Zvezdara" osnovano je 1966. godine, od 1975. ima naziv Klinički institut za onkohematologiju, da bi osamdesetih godina preraslo u Kliničko odeljenje za hematologiju i onkologiju. 

Početak rada na Odeljenju se odvijao na vrlo malom broju postelja i obavljali su ga jedan lekar specijalista i jedan lekar opšte prakse. Tokom proteklih godina dolazi do prijema novih lekara i stručnog usavršavanja, tako da danas na Odeljenju radi jedan profesor interne medicine, jedan subspecijalista onkologije, dvoje subspecijalista hematologije, dva lekara specijaliste interne medicine i dva lekara opšte prakse. Odeljenje ima 20 medicinskih sestara - tehničara. Na Odeljenju se obavlja praktična nastava za studente medicine i stomatologije, kao i kliničko ispitivanje novih medikmenata iz hematološke i onkološke palete po odobrenju Etičkog komiteta. 

Odeljenje u svom sastavu ima jedinice nižeg nivoa organizovanja i to: Odeljenje STACIONAR koje sadrži dva odseka: Odsek za opštu hematologiju, koji se bavi ispitivanjem, dijagnostikovanjem i lečenjem u stacionaru pacijenata obolelih od hematoloških i onkoloških oboljenja, i Odsek za invazivnu dijagnostiku i intenzivno lečenje i negu, koji se bavi punkcijama i biopsijama kostne srži, citostatskom terapijom i intenzivnom negom. 

U okviru Odeljenja postoji priručna hematološka laboratorija koja se bavi izradom i citološkom analizom hematoloških preparata.

Odeljenje za polikliničku delatnost sprovodi policitostatsku hemioterapiju malignih oboljenja hematopoeznih organa i pacijenata sa malignim oboljenjima nehematopoeznog porekla u okviru odgovarajućih protokola. Takođe se sprovodi neophodna supstituciona terapija derivatima krvi.

Dnevna bolnica za onkologiju sprovodi trijažu, terapiju i praćenje obolelih od malignih bolesti.

U svom radu Odeljenje primenjuje najnovije protokole za lečenje anemija, mijeloproliferativnih i limfoproliferativnih sindroma, bolesti plazmocitne loze, akutnih i hroničnih leukemija, pancitopenija i mijelodisplastičnih sindroma, učestvuje u pripremi pacijenata za transplantaciju kostne srži.

Odeljenje učestvuje u konsultativnoj, nastavno-obrazovnoj i naučno-istraživačkoj delatnosti u okviru Klinike za interne bolesti.

Powered by CMS STUDIO