Klinike

Kliničko odeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme ambulante: 07-19h

Vreme posete: svaki dan 14 -15h, sreda i nedelja 14 -16h

Telefoni dostupni pacijentima:  011/3810-422, 3810-452

e-mail: endokrina.kbczvezdara@gmail.com

Načelnik: Prof dr Teodora Beljić Živković

Glavna sestra: Gordana Jovanović, vms

Administrativni radnik: Snežana Mladenović

Kliničko odeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma osnovala je Prof. dr Desanka Mijalković, 1971. godine. Ono je u sastavu Klinike za Interne bolesti. U svom delokrugu rada bavi se stacionarnim lečenjem i dijagnostikom  pacijenta obolelih od endokrinih oboljenja, diabetesa i bolesti metabolizma, ambulantno-polikliničkim radom, konsultativnim pregledima drugih organizacionih jedinica u sastavu KBC Zvezdara, nastavno-obrazovnim i naučno-istraživačkim radom.

Na Kliničkom odeljenju za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma zaposleno je ukupno 29 radnika: lekara 7, sestara 14, pomoćnog osoblja 1, administrativni radnik 1.

Kliničko odeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma u svom sastavu ima jedinice nižeg nivoa organizovanja:

ODELJENJE STACIONAR

Stacionar raspolaže sa 20 postelja.

1a. Odsek za dijabetes

                Šef odseka asist dr Milica Marjanović Petković

                Glavna sestra odseka Stepić Gordana, vms

Na odseku se obavlja dijagnostika i lečenje svih oblika dijabetesa (tip 1, tip 2, LADA, gestacijski, sekundarni) uključujući i sve akutne i hronične komplikacije. Na odseku je razvijeno obučavanje i praćenje pacijenata na insulin, od strane medicinskih sestara. Obavlja se edukacija obolelih od dijabetesa, o principima samokontrole glikemija, načinu ishrane i preporučene fizičke aktivnosti. Planirano je sprovođene intenzivirane insulinske terapije putem insulinske pumpe (pet lekara je obučeno za tretman insulinskom pumpom, sa adekvatnim sertifikatima). Postoji aparat za kontinuirani glukozni monitoring (CGMS) u toku 72 č. i aparat za određivanje telesnog sastava

 

 1b. Odsek za endokrinologiju i bolesti metabolizma

                Šef odseka dr Biljana Jojić

                Glavna sestra odseka Mirjana Jevremović vms

Na odseku se obavlja dijagnotika i lečenje endokrinoloških oboljenja, izvode se skoro svi funkcionalni hormonski testovi, kako bazalni, tako dinamski. Najtraženija je savremena dijagnostika oboljenja štitaste žlezde, sa analizom hormona i UZ om. Planira se uvođenje biopsije štitaste žlezde.

 

ODELJENJE ZA SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNE PREGLEDE SA DNEVNOM BOLNICOM

                Šef odeljenja Asist. dr.sci. dr Miljanka Vuksanović

                Glavna sestra odeljenja Rodić Jasmina, vms

         2a. Odsek za specijalističko-konsultativne preglede sa dnevnom bolnicom

Ova služba je organizovana svakodnevno od 07-19 časova (na godišnjem nivou 12.000 pregleda). Preko ove službe se vrši prevencija i rana dijagnoza osoba sa gojaznošću, predijabetesom i dijabetesom. Dalje kontrole ove problematike usaglašavaju se sa savetovalištima u Domovima zdravlja. Pacijenti se upućuju na hospitalno lečenje, na edukativne programe u banjsko-klimatskim lečilištima, kao i na terapiju u hiperbaričnu komoru. Vrši se i prevođenje pacijenata na insulinsku terapiju i obuka za samostalnu aplikaciju insulina.

U ovoj službi se obavlja dijagnostika i lečenje drugih endokrinoloških i metaboličkih oboljenja, preoperativna priprema kao i lečenje i praćenje pacijenata posle hirurške intervencije (hipofize, nadbubrežnih, štitate i paraštitaste žlezde).        

          2b. Kabinet za osteoporozu

Kabinet za osteoporozu  je osnovan 2005. godine i predstavljao je specijalizovanu zdravstvenu jedinicu u okviru Interne klinike KBC “Zvezdara”. Od 1. Oktobra 2010. godine je Kabinet u sklopu Kliničkog odeljenja za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma.  Obavlja sledeće delatnosti:

                Pregledi, dijagnostika i lečenje osoba sa osteopenijom i osteoporozom, sa i bez komplikacija, što uključuje: specijalistički pregledi, denzitometriju DXA L1-L4 i kuka, određivanje frakturnog rizika (IVA-Intervertebral assessment), whole body scan (izračunavanje % telesne masti), savet za ishranu i način življenja, savremeni, afirmisani oblici lečenja osteoporoze i saniranja nastalih komplikacija.

                Terapijske usluge lečenja osteoporoze: primena  bisfosfonata parenteralno, teriparatida sa edukacijom bolesnika za samostalnu primenu PENa.

      

          2c. Kabinet za lipidologiju

Bavi se dijagnostikom i lečenjem primarnih i sekundarnih hiperlipoproteinemija.

 

DNEVNA BOLNICA ZA ENDOKRINOLOGIJU I DNEVNA BOLNICA ZA OSTEOPOROZU

Dnevna bolnica za endokrinologiju raspolaže sa dve postelje. Tel. 011 3810 452. Dnevna bolnica za osteoporozu raspolaže sa jednom posteljom dnevne bolnice, tel. 011 3810 433

 

U dnevnoj bolnici obavljaju se sledeće procedure:

                davanje infuzije alfa lipoinske kiseline

                primena  bisfosfonata parenteralno, teriparatida sa edukacijom bolesnika za samostalnu primenu PENa

                određivanje bazalnog hormonskog statusa

                endokrinološki dinamski testovi

                dvočasovni i petočasovni OGTT

                Određivanje ASPI  arterija donjih extremiteta

 

RAD U AMBULANTI

Ambulanta u Dimitrija Tucovića 161, radi o 07h do 19h prema utvrđenom rasporedu.

Za pregled je potrebno imati IZIS uput, odgovarajuće rezultate, važeću zdravstvenu legitimaciju i ličnu kartu.

Tel: 011/3810-422 za informacije

Pregledi se zakazuju preko izabranog lekara u sistemu IZIS.

Uputi bez termina se zakazuju u roku od 30 dana.

Prioritetni  uputi se  zakazuju u okviru 24 časa.

NASTAVNO-OBRAZOVNI RAD

Kliničko odeljenjenju za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma je nastavna baza iz Interne medicine za Medicinski i Stomatološki fakultet i  nastavna baza za Višu i Srednju Medicinsku Školu. Na ovom odeljenju se sprovodi edukacija specijalizanata iz interne medicine, opšte medicine, subspecijalizacije iz endokrinologije  i lekara na stažu posle završenog Med. Fakulteta.

Održava  interne seminare i edukativne skupove za lekare i medicinske sestre koji su akreditovani.preko zdravstvenog saveta.

Nastavno osoblje su predavači na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu i drugim naučnim skupovima.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Zaposleni lekari i sestre učestvuju u raznim istraživačkim i marketinškim studijama.

 

Na odeljenju rade:

Načelnik

Prof dr Teodora Beljić Živković, lekar internista, subspecijalista endokrinolog. Redovni professor na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

 

Lekari

1. Asis. mr sci dr Marina Anđelić Jelić, lekar internista, na subspecijalizaciji iz endokrinologije. Asistent na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

2. Dr Biljana Jojić, lekar internista, subspecijalista endokrinolog

3.Asistent dr sci dr Miljanka Vuksanović, lekar internista, na subspecijalizaciji iz endokrinologije, klinički asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu

4. Dr Milica Marjanović Petković, lekar internista, na subspecijalizaciji iz endokrinologije, klinički asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu,

5. dr Jelena Stojanović, lekar internista, na subspecijalizaciji iz endokrinologije

6. dr Ana Cvetkov, lekar na specijalizaciji iz interne medicine

 

Medicinske sestre

1. GLAVNA MEDICINSKA SESTRA Gordana Jovanović, vms

2. Glavna sestra polikliničke službe Rodić Jasmina, vms

Powered by CMS STUDIO