Klinike

Kliničko odeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme ambulante: 07-19h

Vreme posete: svaki dan 14 -15h, sreda i nedelja 14 -16h

Telefoni dostupni pacijentima:  011/3810-422, 3810-452

e-mail: endokrina.kbczvezdara@gmail.com

Načelnik: Asist. mr sci dr Marina Anđelić Jelić
Glavna sestra: Gordana Jovanović, vms
Administrativni radnik: Snežana Mladenovič

Kliničko odeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma osnovala je Prof. dr Desnaka Mijalković, 1971. godine. Ono je u sastavu Klinike za Interne bolesti. U svom delokrugu rada bavi se stacionarnim lečenjem i dijagnostikom  pacijenta obolelih od endokrinih oboljenja, diabetesa i bolesti metabolizma, ambulantno-polikliničkim radom, konsultativnim pregledima drugih organizacionih jedinica u sastavu KBC Zvezdara, nastavno-obrazovnim i naučno-istraživačkim radom.

Na Kliničkom odeljenju za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma zaposleno je ukupno 29 radnika: lekara 7, sestara 15, pomoćnog osoblja 5, administrativni radnik 1.

Kliničko odeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma u svom sastavu ima jedinice nižeg nivoa organizovanja:

ODELJENJE STACIONAR

Stacionar raspolaže sa 20 postelja.

1a. Odsek za dijabetes

 • Šef odseka dr Milica Marjanović Petković
 • Glavna sestra odseka Stepić Gordana, vms

Na odseku se obavlja dijagnostika i lečenje svih oblika dijabetesa (tip 1, tip 2, LADA, gestacijski, sekundarni) uključujući i sve akutne i hronične komplikacije. Planirano je sprovođene intenzivirane insulinske terapije putem insulinske pumpe (pet lekara je obučeno za tretman insulinskom pumpom, sa adekvatnim sertifikatima). U toku je nabavka aparata za kontinuirani glukozni monitoring (CGMS) u toku 72 h.

       1b. Odsek za endokrinologiju i bolesti metabolizma

 • Šef odseka dr Biljana Jojić
 • Glavna sestra odseka Mirjana Jevremović

Na odseku se obavlja dijagnotika i lečenje endokrinoloških oboljenja, izvode svi funkcionalni hormonski testovi, kako bazalni, tako i supresioni i stimulišući. Posebno mesto zauzima savremena dijagnostika oboljenja štitaste žlezde, koja pored UZ dijagnostike obuhvata i FNA biopsiju štitaste žlezde.

ODELJENJE ZA POLIKLINIČKU DELATNOST  

 • Šef odeljenja dr Branka Arsenović
 • Glavna sestra odeljenja Rodić Jasmina, vms

         2a. Odsek za specijalističko-konsultativne preglede

Ova služba je organizovana svakodnevno od 07-19 h (na godišnjem nivou 12.000 pregleda). Preko ove službe se vrši prevencija, kao i rana dijagnoza osoba sa gojaznošću, predijabetesom i dijabetesom i vrši njihova redovna kontrola u određenom vremenskom periodu. Obavlja se edukacija obolelih od dijabetesa, kako o principima samokontrole gliikemija u kućnim uslovima, tako i o načinu ishrane i preporučene fizičke aktivnosti. Pacijenti se upućuju na hospitalno lečenje, na edukativne programe u banjsko-klimatskim lečilištima, kao i na terapiju u hiperbaričnu komoru. Vrši se i prevođenje pacijenata na insulinsku terapiju i obuka za samostalnu aplikaciju insulina.

U ovoj službi se obavlja dijagnostika i lečenje drugih endokrinoloških i metaboličkih oboljenja, preoperativna priprema kao i lečenje i praćenje pacijenata posle hirurške intervencije (hipofize, nadbubrežnih, štitate i paraštitaste žlezde).        

          2b. Kabinet za osteoporozu

 • Šef Kabineta za osteoporozu Asis. mr sci dr Miljanka Vuksanović

Kabinet za osteoporozu  je osnovan 2005. godine i predstavljao je specijalizovanu zdravstvenu jedinicu u okviru Interne klinike KBC “Zvezdara”. Od 1. Oktobra 2010. godine je Odsek u sklopu Kliničkog odeljenja za endokrinologiju, dijabetes I bolesti metabolizma.  Obavlja sledeće delatnosti:

 • Pregledi, dijagnostika i lečenje osoba sa osteopenijom i osteoporozom, sa i bez komplikacija, što uključuje: specijalistički pregledi, denzitometrija screening ultrazvukom, denzitometrija DXA L1-L4, kuk, određivanje frakturnog rizika (IVA-Intervertebral assessment), whole body scann (izračunavanje % telesne masti), savet za ishranu i način življenja, savremeni, afirmisani oblici lečenja osteoporoze i saniranja nastalih komplikacija.
 • Terapijske usluge lečenja osteoporoze: primena  bisfosfonata parenteralno, teriparatida sa edukacijom bolesnika za samostalnu primenu PENa.
 • Konzilijarni pregledi za osteoporozu.

          2c. Kabinet za lipidologiju

Bavi se dijagnostikom i lečenjem primarnih i sekundarnih hiperlipoproteinemija.

DNEVNA BOLNICA

 • Šef dnevne bolnice dr Branka Arsenović
 • Glavna sestra dnevne bolnice Naumov Biljana

Dnevna bolnica raspolaže sa dve postelje udelu odeljenja u D. Tucovića 161,

Tel. 011 3810 452.

U dnevnoj bolnici obavljaju se sledeće procedure:

 • davanje infuzije alfa lipoinske kiseline
 • primena  bisfosfonata parenteralno, teriparatida sa edukacijom bolesnika za samostalnu primenu PENa
 • određivanje bazalnog hormonskog statusa
 • endokrinološki dinamski testovi
 • dvočasovni OGTT
 • petočasovni OGTT sa određivajem Insulinemije i C-petidom
 • DOPLER arterija donjih extremiteta

RAD U AMBULANTI

Ambulanta u Dimitrija Tucovića 161, radi o 07h do 19h prema utvrđenom rasporedu.

Za pregled je potrebno imati specijalistički uput, odgovarajuće rezultate, važeću zdravstvenu legitimaciju i ličnu kartu.

Tel: 011/3810-422 za informacije

Pregledi se zakazuju preko izabranog lekara u sistemu IZIS.

Uputi bez termina se zakazuju u roku od 30 dana.

Hitni uputi se primaju odmah.

NASTAVNO-OBRAZOVNI RAD

Kliničko odeljenjenju za Endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma je nastavna baza iz Interne medicine za Medicinski i Stomatološki fakultet,  nastavna baza za Višu i Srednju Medicinsku Školu, sprovodi edukaciju specijalizanata iz Interne medicine i lekara na stažu posle završenog Med. Fakulteta.
Održava  interne seminare i edukativne skupove za lekare i medicinske sestre
Nastavno osoblje su predavači na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu i drugim naučnim skupovima.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Zaposleni lekari i sestre učestvuju u raznim istraživačkim i marketinškim studijama.
ZAPOSLENI NA KINIČKOM ODELJENJU ZA ENDOKRINOLOGIJU, DIJABETES I BOLESTI METABOLIZMA
 

Načelnik
Asis. mr sci dr Marina Anđelić Jelić, lekar internista, na subspecijalizaciji iz endokrinologije.
Asistent na Stomatološkom fakultetu u Beogradu
 

Lekari

1. Prof. dr sci Teodora Beljić Živković, profesor na Medicinskom fakultetu Beograd, lekar internista, subspecijalista endokrinolog
2. dr Biljana Jojić, lekar internista, subspecijalista endokrinolog
3. Asis. mr sci dr Miljanka Vuksanović, lekar internista, na subspecijalizaciji iz endokrinologije, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu
4. dr Jelena Stojanović, lekar internista
5. dr Branka Arsenović, lekar internista
6. dr Milica Marjanović Petković, lekar internista

Medicinske sestre

1. GLAVNA MEDICINSKA SESTRA Gordana Jovanović, vms
2. Glavna sestra polikliničke službe Gordana Stepić, vms
3. Glavna sestra Dnevne bolnice Biljana Naumov, ms

Powered by CMS STUDIO