Klinike

Kiliničko odeljenje za gerijatriju "Prof.dr Petar Korolija"

Adresa:  Preševska 31, Beograd

Radno vreme Klinike:

Stacionar 00 - 24h
Ambulanta radnim danima 07 - 19 h

Vreme posete:

Svakim danom od 14 do 15 h, a sredom i nedeljom od 14 do 16 h.
Razgovor sa lekarom radnim danima 13,30-14h.
Razgovor sa članovima porodice ograničen je sa jednim, eventualno dva člana porodice koje ovlasti sam pacijent.

Telefoni za informacije:

            Radnim danima od 13-14 sati:

            Blok „A“:  011/3810-683

            Blok „B“, intenzivna i poluintenzivna nega:  011/3810-675

            Blok „C“ : 011/3810-629 i 3810-710

            Vikendom od 13-14 sati: 011/3810-683

 

Organizacija:

Načelnik: Prof. dr Nebojša Despotović

Glavna sestra odeljenja: VMS Marina Štiegler

 

Stručna delatnost

Kliničko odeljenje za gerijatriju obavlja zdravstvenu delatnost na ambulantnom i stacionarnom nivou vezanu za ljude starijeg životnog doba, vrši prijem na ispitivanje, dijagnostikivanje, lečenje i rehabilitaciju bolesnika; proučava i prevenira pojavu prevremenog i patološkog starenja. Sprovodi pripremu bolesnika za ambulantno i kućno lečenje. Obavlja konsultativne preglede za bolesnike na drugim organizacionim jedinicama Klinike i Ustanove. Prati savremeni razvoj i dostignuća medicinske nauke. Učestvuje u nastavno-obrazovnoj i naučno-istraživačkoj aktivnosti u okviru ustanove.

Od usluga, posebno se izdvajaju

 1. Prijem bolesnika starijih od 65 godina sa Hitnog internističkog prijema
 2. Tretman bolesnika starije životne dobi u jedinicama intenzivne ili poluintenzivne bolesti
 3. Gastroenterološko ispitivanje osoba starije životne dobi
 4. Kardiološko ispitivanje osoba starije životne dobi

Šta nije delatnost odeljenja

Demencije, nega (u sklopu lečenja bolesti unutrašnjih organa da, ali samostalno ne; za ova stanja adekvatnije mesto zbrinjavanja su kućna nega ili dom za stare osobe).

Prostor      

Stacionar se nalazi na 1. spratu zgrade Kliničko-bolničkog centra „Zvezdara“ u objektu u ulici Preševska 31, i deo je Interne klinike ove bolnice. Ehokabinet i kabinet endoskopije se nalazi na istom spratu, a poliklinička služba u prizemlju iste zgrade. Rendgenski pregledi obavljaju se u prizemlju iste zgrade, a kolonoskopija i CT -pregledi se obavljaju u objektu bolnice u ulici Dimitrija Tucovića 161.

Odeljenje-stacionar ima 98 postelja:

Odsek intenzivna nega 4 postelja.

Odsek poluintenzivne nege 11 postelja.

Odsek opšte gerijatrije 31 postelja.

Odsek hronične srčane insuficijencije 32 postelja.

Odsek digestivne patologije starih 20 postelja

Odsek za specijalističko konsultativne preglede sa DNEVNOM BOLNICOM - 2 postelje.

Kliničko odeljenje stacionar

Odsek intenzivne nege,

rukovodilac Doc. Dr Predrag Erceg, bavi se lečenjem bolesnika sa teškim kardiovaskularnim oboljenjima i uremijskim, hepatičnim, dijabetičnim i cerebralnim komama.

Odsek poluintenzivne nege 

rukovodilac klinički asistent dr Gordana Mihajlović

Odsek opšte gerijatrije

rukovodilac dr Snežana Tomić, vrši prijem na ispitivanje, dijagnostikivanje i lečenje bolesnika obolelih od bolesti koje su najčešće u starijem životnom dobu; proučava i prevenira pojavu prevremenog patološkog starenja.

Odsek za hroničnu srčanu insuficijenciju

rukovodilac Prof. Dr Nebojša Despotović, bavi se prijemom i zbrinjavanjem bolesnika sa arterijskom hipertenzijom, degenerativnim i imunološko zapaljenskim promenama na kardiovaskularnom sistemu.

Odsek za digestivnu patologiju

starih rukovodilac Prim.dr Dragan Stanković bavi se  ispitivanjem, dijagnostikivanjem i lečenjem bolesti digestivnog trakta karakterističnih za stariju životnu dob.

Odeljenje za polikliničku delatnost sa dnevnom bolnicom

Odsek za specijalističko konsultativne preglede sa DNEVNOM BOLNICOM,

rukovodilac Prim.dr Dejan Trailov

 

Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku,

rukovodilac dr Sanja Zdravković

 

Odeljenje ima 19 lekara, od toga 14 specijalista interne medicine, četirii lekara na specijalizaciji i jedan doktor medicine na određeno radno vreme. Od ovog broja, 3 lekara su nastavnici na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i to 1 redovni profesor, 1 vanredni profesor,1 docent, i 1 klinički asistent. Odeljenje ima 4 doktora nauka, 2 doktoranta, 4 magistra nauka, 5 lekara sa užom specijalizacijom i 3 lekara na subspecijalizaciji kao i 3 primarijusa. Na Kliničkom odeljenju radi 60 medicinskih tehničara, od toga 20 sa višom stručnom spremom, a 3 medicinskih tehničara pohađaju višu medicinsku školu. Sestrinski kadar spada u jedne od najobučenijih kadrova za primenu dokumentovane nege. Na ovom odeljenju stalno je zaposleno i 18 nemedicinskih radnika, a posebno je od značaja što je na odeljenju stalno i jedan socijalni radnik.

Zaposleni lekari

 1. Prof. dr Nebojša Despotović, specijalista interne medicine- gerijatar i kardiologvanredni profesor Medicinskog  fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 2. Doc. dr Predrag Erceg, specijalista interne medicine-gerijatar
 3. Klinički asistent dr Gordana Mihajlović, specijalista interne medicine
 4. Prim. dr Dragan Stanković, specijalista interne medicine
 5. Prim. dr Dejan Trailov, specijalista interne medicine
 6. Prim. dr Bojana Potić, specijalista interne medicine
 7. dr.Slavica Isailović Vasilić, specijalista interne medicine-kardiolog
 8. dr Branka Arsenović, specijalista interne medicine
 9. dr Bojan Janošević, specijalista interne medicine
 10. dr Pavle Milanović, specijalista interne medicine
 11. dr Sanja Zdravković, specijalista interne medicine - gerijatar
 12. dr Snežana Tomić, specijalista iunterne  medicine - gerijatar
 13. dr Bojana Stefanović, specijalista interne medicine
 14. dr Miodrag Đorđević, specijalista interne medicine
 15. dr Ivana Marković, specijalista interne medicine
 16. dr Jelena Urošević, lekar na specijalizaciji iz interne medicine
 17. dr Milica Mićović, lekar na specijalizaciji iz interne medicine
 18. dr Ana Čolić-Ozmo, lekar na specijalizaciji iz interne medicine
 19. dr Marko Magdenović, lekar na specijalizaciji iz interne medicine

Istorijat/Značaj odeljenja

Kliničko odeljenje za gerijatriju (KOG) postoji 50 godina (od 1963. godine) u kontinuitetu. Od prvih godina svog postojanja je nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a od 1994. godine je osnivač Katedre za poslediplomsku nastavu iz gerontologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Načelnici ovog odeljenja po pravilu su šefovi Katedre za gerontologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. To je jedna od retkih Katedri čija “klinička” baza nije u Kliničkom centru Srbije. Ovo odeljenje je ranije imalo status Instituta, pa Klinike.

Lekari ovog odeljenja su osnivači i Gerontološkog društva Srbije (1973. godine), Gerijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva (1995. godine), kao i Udruženja gerijatara i gerontologa Srbije (2007. godine). Načelnik odeljenja po pravilu je Predsednik Radne grupe za zdravstvenu zaštitu starih osoba pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije i član Saveta za pitanja starenja i starost Vlade Republike Srbije.

Powered by CMS STUDIO