Javne nabavke

Potrošni kancelarijski materijal, PP D-04/19

- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, 09.12.2019.god.

- Konkursna dokumentacija, 09.12.2019.god.

- Pojašnjenje konkursne dokumentacije, 16.12.2019.god.

- Odluka o dodeli ugovora, 25.12.2019.god.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Vintec"d.o.o., 14.01.2020.godine