Javne nabavke

RÖ filmovi i dijagnostičko-operativni materijal za urologiju, po partijama /za godišnje potrebe KBC „Zvezdara“/, PP – D 09/14

- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

- Pitanja i odgovori vezani za konkrusnu dokumentaciju - obaveštenje

- Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

- Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - partija 5

- Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - partija 1

- Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - partija 2 

- Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - partija 3