Javne nabavke

Javna nabavka dobara - HIRURŠKI KONCI, PP D-07/18

- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka, 05.12.2018. god.

- Konkursna dokumentacija, 05.12.2018. god.

- Pitanja i odgovori, 12.12.2018. god.

- Konkursna dokumentacija sa prvom izmenom i dopunom, 12.12.2018. god.

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 12.12.2018. god.

- Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, 20.12.2018. god.

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, 17.01.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 01.03.2019.godine