Javne nabavke

Održavanje informacionog zdravstvenog sistema "Heliant"

- Poziv za podnošenje ponuda, 13.04.2016.

- Konkursna dokumentacija, 13.04.2016.

-Odluka o dodeli Ugovora -  25.04.2016. god

-Obaveštenje o zaklj. Ug. Heliant- 13.05.2016/files/File/Obave%C5%A1t._o_zaklj.Ug._HELIANT.pdf