Javne nabavke

Štampani materijal

- Konkursna dokumentacija, 22.10.2019. god.

- Poziv za podnošenje ponuda, 22.10.2019. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 05.11.2019. god.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Grafokarton"d.o.o., za partije broj 1 i 2, 12.11.2019.godine

- Оbaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Mehanoprint"d.o.o., za partiju broj 3, 29.11.2019. god.