Javne nabavke

Potrošni materijal koji se ne prikazuje kroz elektronsku fakturu, PP D-02/19

- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, 07.05.2019. god.

- Konkursna dokumentacija, 07.05.2019.god.

- Оdluka o dodeli ugovora, 22.05.2019. god.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Biotec Medical"d.o.o., za partiju broj 5, 18.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Flora komerc"d.o.o., za partije broj 1,3,10,18,19,20,21,22,23, 18.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Biognost S"d.o.o., za partiju broj 15, 18.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Magna Pharmacia"d.o.o., za partije broj 27,28,29, 18.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Farmalabor"d.o.o., za partiju broj 24, 24.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Medisal"d.o.o., za partije broj 12 i 13, 27.6.2019.godine