Javne nabavke

PP D-06/18 Materijal za dijalizu-Igle za hemodijalizu

-Konkursna dokumentacija, 05.09.2018.god.

-Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, 05.09.2018.god.

-Odluka o dodeli ugovora, 21.09.2018. god.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 08.10.2018.godine