Javne nabavke

Reagensi za određivanje troponina i D-dimera

- Konkursna dokumentacija, 09.02.2017. god.

- Poziv za podnošenje ponuda, 09.02.2017. god.

- Obaveštenje o izmeni Konkursne dokumentacije, 03.03.2017. god.

- Konkursna dokumentacija sa prvom izmenom i dopunom, 03.03.2017. god.

- Odluka o dodeli Ugovora 23.03.2017.god.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru- 04.04.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-05.04.2017.godine