Javne nabavke

Рендген филмови и оперативно дијагностички материјал за урологију,по партијама/за годишње потребе КБЦ"Звездара, редни број ПП-Д-12/15,ОРН:33140000

-Позив за подношење понуда-30.07.2015.

-Конкурсна документација-30.07.2015.

- Обавештење о обустави поступка јавне набавке