Javne nabavke

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - Lekovi sa liste B i D koji ne pripadaju Spisku lekova prema Uredbi, po partijama, /za godišnje potrebe KBC „Zvezdara“, redni broj JN D-06/15 ORN: 33600000

1. Obaveštenje o pokretnaju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 22.05.2015.

2. Konkursna dokumentacija - 22.05.2015.

-Odluka o dodeli Ugovora-10.07.2015.

-Odluka o dodeli Ugovora-10.07.2015.