Клинике

 

 

Evropska unija
Уводјење болничког информaционог системa финaнсирa Европскa унијa кроз пројекaт ЕУ-ИХИС

 

 

 

 

Јaвне нaбaвке

Плaн јaвниx нaбaвки Клиничко-болничког центрa "Звездaрa" зa 2020. годину нaлaзи се нa следећем линку:

 

 Плaн ЈН зa 2021.г сa СЕДМОМ допуном

 

ИНТЕРНИ АКТ - Прaвилник о ближем уредјивaњу поступкa јaвне нaбaвке у КБЦ “Звездaрa”:

ИНТЕРНИ АКТ Сл.глaсник РС 91 19

 

Зaконом о Јaвним нaбaвкaмa утврђени су нaчин и поступaк нaбaвке добaрa, услугa, рaдовa, у случaју кaдa је нaручилaц КБЦ Звездaрa a у циљу спровођењa зaконa, формирaнa је службa зa Јaвне нaбaвке којa спроводи нaведене поступке.

 

 

Датум:
13. август 2020. Потрошни материјал за ендоскопске јединице за потребе КБЦ "Звездара"
07. август 2020. Ostali ugradni, medicinski potrošni i laparaskopski materijal
29. јул 2020. Reparacija bolničkog nameštaja
27. јул 2020. Redovan godišnji servis i održavanje liftova u objektima KBC "Zvezdara"
16. јул 2020. Редован годишњи сервис и поправке подстаница медицинских гасова, компресорских станица и вакум пумпи
07. јул 2020. Набавка медицинске опреме за потребе Одељења за гастроентерологију и Службе за патологију
02. јул 2020. Nabavka medicinskih gasova
29. јун 2020. Сетови за континуирану хeмофилтрацију и плазмаферезу и потрошни материјал за хемодијализу и ИПД
26. јун 2020. Oстали уградни материјал у ортопедији – ОСТЕОСИНТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
24. јун 2020. Набавка ултразвучног апарата за потребе Одељења за геријатрију
15. јун 2020. Redovan godišnji servis i popravke frigo opreme, centralne klimatizacije i split sistema
12. јун 2020. Nabavka rezervnih delova za računare
08. јун 2020. Opšti i specifičan sanitetski i medicinski potrošni materijal PP D-03/20
22. мaj 2020. Средства за одржавање хигијене, папирна конфекција и кесе за смеће
18. мaj 2020. Потрошни материјал који се не приказује кроз електронску фактуру(мат.трош.)ППД 02/20
08. мaj 2020. Redovan godišnji servis i popravke agregata
06. мaj 2020. Одржавање информационог здравственог система „Хелиант“
13. април 2020. Redovan servis i popravka „Drager“ medicinskih aparata
02. април 2020. Opšti i specifičan sanitetski i medicinski potrošni materijal
25. март 2020. Потрошни материјал за стерилизаторе и аутоклаве
20. март 2020. Životne namirnice za ishranu pacijenata
16. март 2020. Превентивни и текући радови на одржавању објеката ЈН Р 01/20
16. март 2020. Потрошни материјал за израду магистралних и галенских лекова ЈН ОП Д 04/20
16. март 2020. Potrošni materijal koji se ne prikazuje kroz elektronsku fakturu
09. март 2020. Održavanje i optimizacija NextBIZ softvera
04. март 2020. Одржавање PACS система за архивирање и дистрибуцију радиолошке слике, произвођача “AGFA HealthCare N.V.”
27. фебруар 2020. НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
24. фебруар 2020. Redovno godišnje održavanje i popravke medicinskih aparata marke Schiller
20. фебруар 2020. Одржавање телефонских централа, телефона и инсталација на објектима КБЦ „Звездара“
14. фебруар 2020. Nabavka elektromaterijala
14. фебруар 2020. Медицински потрошни материјал и реагенси за трансфузију, лабораторију и патологију који нису ЦЈН уговорени
14. фебруар 2020. Физичко обезбеђење имовине и лица КБЦ "Звездара"
14. фебруар 2020. Осигурање од професионалне одговорности медицинског особља, имовине и запослених у КБЦ „Звездара“
12. фебруар 2020. ПП бр. Д-01/20, Хемикалије и реагенси за лабораторију
11. фебруар 2020. Редован сервис и испитивање ПП апарата и хидраната и функционално испитивање ПП централа
10. фебруар 2020. Lekovi u ZU, citostatici i lekovi van Liste lekova, koji nisu CJN ugovoreni i enteralna ishrana
07. фебруар 2020. Сервисирање и одржавање ЦТ апарата марке GE Brightspeed 16 Elite са заменом РТГ цеви
06. фебруар 2020. Nadogradnja i popravka digitalnog RTG aparata “VISARIS”
04. фебруар 2020. Godišnje dozimetrijsko ispitivanje RTG aparata i dozimetara za telo
31. децембар 2019. Потрошни материјал за лабораторију
30. децембар 2019. Potrošni medicinski materijal za jednokratnu upotrebu za: aspiratore, respiratore, EKG monitore, EEG i aparate za anesteziju
30. децембар 2019. Redovan godišnji servis i popravke Olympus medicinskih aparata
12. децембар 2019. Услуга преузимања опасног отпада генерисаног у КБЦ "Звездара"
09. децембар 2019. Potrošni kancelarijski materijal, PP D-04/19
15. новембар 2019. Потрошни канцеларијски материјал
15. новембар 2019. Услуга мобилне телефоније
12. новембар 2019. Nabavka opreme za centralnu kuhinju KBC “Zvezdara”
12. новембар 2019. НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ И САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА
12. новембар 2019. Životne namirnice za ishranu pacijenata II
06. новембар 2019. НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ - УЗ апарати, 2 ком. и РТГ апарат, 1 ком.
28. октобар 2019. II - Oпшти и специфичан санитетски и медицински потрошни материјал, по партијама ЈН Д- 24/19
22. октобар 2019. Redovan godišnji servis i popravke vozila za potrebe KBC „Zvezdara“
22. октобар 2019. Štampani materijal
14. октобар 2019. Ostali ugradni materijal u ortopediji – osteosintetski materijal II
14. октобар 2019. Прање и пеглање изнајмљеног и сопственог веша
14. октобар 2019.
09. октобар 2019. Usluga održavanja higijene u objektu Klinike za interne bolesti KBC “Zvezdara”
07. октобар 2019. Redovan godišnji servis i popravke podstanica medicinskih gasova, kompresorskih stanica i vakum pumpi
04. октобар 2019. Ostali ugradni, medicinski potrošni i laparoskopski materijal za hirurgiju, ORL i ginekologiju, br. PP D-03/19
30. септембар 2019. Redovan godišnji servis i popravke vozila za potrebe KBC-a „Zvezdara“
04. септембар 2019. Nabavka medicinskih gasova
27. август 2019. Nabavka Lož ulja za dečiju bolnicu
09. август 2019. Ostali ugradni, medicinski potrošni i laparoskopski materijal za hirurgiju, ORL i ginekologiju
26. јул 2019. Reparacija bolničkog nameštaja
28. јун 2019. Redovan godišnji servis i popravke frigo opreme, centralne klimatizacije i split sistema
24. јун 2019. Redovno servisiranje i popravka medicinske opreme za oftalmologiju
14. јун 2019. МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ КБЦ “ЗВЕЗДАРА“
12. јун 2019. Набавка УЗ апарата - 2 ком
07. јун 2019. Потрошни материјал за офталмолошке медицинске апарате (мат.тр.)
07. јун 2019. две сонде за кардиолошки УЗ апарат марке Toshiba
07. јун 2019. Životne namirnice za ishranu pacijenata
17. мaj 2019. Setovi za kontinuiranu hemofiltraciju i plazmaferezu i potrošni materijal za hemodijalizu i IPD
15. мaj 2019. Medicinski potrošni materijal za kardiologiju i radiologiju, PP D-01/19
07. мaj 2019. Potrošni materijal koji se ne prikazuje kroz elektronsku fakturu, PP D-02/19
24. април 2019. Средства за дезинфекцију
16. април 2019. Потрошни материјал за стерилизаторе и аутоклаве
12. април 2019. Остали уградни материјал у ортопедији - остеосинтетски материјал
10. април 2019. Потрошни материјал за израду магистралних и галенских лекова ЈН ОП Д 14 / 19
08. април 2019. Набавка рачунарских компоненти, ЈНМВ Д-03/19
05. април 2019. Održavanje medicinskih aparata proizvođača Nihon Kohden, Hamilton Medical, Schmitz, Carl Zeiss i Codan Argus
03. април 2019. Набавка ОЦТ уређаја са ОЦТ ангиографијом
03. април 2019. Potrošni materijal za gasni analizator SIEMENS RapidPoint 500
01. април 2019. Потрошни материјал за лапараскопске и друге хируршке интервенције, ОП Д-09/19
01. април 2019. Opšti i specifičan stanitetski i medicinski potrošni materijal
27. март 2019. Preventivni i tekući radovi na održavanju objekata
27. март 2019. 2Д сонда за УЗ апарат марке Самсунг Медисон
22. март 2019. Servisiranje i popravke medicinske opreme za urologiju i skener
22. март 2019. Redovan servis i ispitivanje PP aparata i hidranata i funkcionalno ispitivanje PP centrala
20. март 2019. Nabavka tehničkog i magacinskog materijala
19. март 2019. Физичко обезбеђење имовине и особља КБЦ "Звездара"
19. март 2019. REDOVAN GODIŠNJI SERVIS I POPRAVKE PARNIH STERILIZATORA
12. март 2019. Potrošni materijal koji se ne prikazuje kroz elektronsku fakturu (mat. troškovi)
11. март 2019. Zamena fasadne i unutrašnje stolarije u KBC “Zvezdara”
11. март 2019. Redovan servis i popravka „Drager“ medicinskih aparata
08. март 2019. НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА РАДНЕ СТАНИЦЕ ЗА ЦТ СА 3 РАДНА МЕСТА (hardware i software)
01. март 2019. Održavanje i optimizacija NextBIZ softvera
01. март 2019. Održavanje telefonskih centrala, telefona i instalacija na objektima KBC-a „Zvezdara“
27. фебруар 2019. Одржавање информационог здравственог система „Хелиант“
27. фебруар 2019. Održavanje PACS sistema za arhiviranje i distribuciju radiološke slike proizvođača "AGFA HealthCare N.V"
14. фебруар 2019. Medicinski potrošni materijal za kardiologiju i radiologiju
14. фебруар 2019. Nabavka ultrazvučnog aparata za potrebe Bolnice za ginekologiju i akušerstvo
14. фебруар 2019. Медицински потрошни материјал, хемикалије и реагенси за лабораторију, бр. Д-04/19
06. фебруар 2019. Osiguranje od profesionalne odgovornosti medicinskog osoblja, imovine i zaposlenih u KBC "Zvezdara"
05. фебруар 2019. Godišnje dozimetrijsko ispitivanje RTG aparata i dozimetara za telo
05. фебруар 2019. ИМПЛАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ - ЕНДОПРОТЕЗЕ
05. фебруар 2019. Medicinski potrošni materijal i reagensi za transfuziju
05. фебруар 2019. Lekovi u ZU koji nisu CJN ugovoreni i enteralna ishrana
27. децембар 2018. Potrošni medicinski materijal za jednokratnu upotrebu za: aspiratore, respiratore, EKG monitore, EEG i aparate za anesteziju
25. децембар 2018. Potrošni kancelarijski materijal
14. децембар 2018. PP D-08/18 Ostali ugradni, medicinski potrošni i laparoskopski materijal za hirurgiju, ORL i ginekologiju
07. децембар 2018. Kupovina laboratorijskog potrošnog materijala
06. децембар 2018. Nabavka jastuka, prekrivača i pidžama
05. децембар 2018. Javna nabavka dobara - HIRURŠKI KONCI, PP D-07/18
04. децембар 2018. Набавка и инсталација РТГ цеви Megalix Cat Plus на ангиографском апарату марке AXIOM ARTIS dFA
30. новембар 2018. Javna nabavka dobara - ENDOPROTEZE
30. новембар 2018. SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE, PAPIRNA KONFEKCIJA I KESE ZA SMEĆE
22. новембар 2018. МАТЕРИJАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ - дијализатори, заједнички материјал, материјал по типу машине
22. новембар 2018. Redovan godišnji servis i popravke podstanica medicinskih gasova, kompresorskih stanica i vakum pumpi
09. новембар 2018. Redovan godišnji servis i popravka trafostanica i gromobrana
05. новембар 2018. Usluga održavanja higijene o objektu Klinike za interne bolesti KBC “Zvezdara”
02. новембар 2018. МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ КБЦ “ЗВЕЗДАРА”
31. октобар 2018. Nabavka medicinske opreme za potrebe KBC "Zvezdara"
29. октобар 2018. Potrošni materijal za endoskopske jedinice
25. октобар 2018. Остали уградни, медицински потрошни и лапароскопски материјал за хирургију, ОРЛ и гинекологију
16. октобар 2018. Usluga pruzimanja opasnog otpada generisanog u KBC „Zvezdara“
10. октобар 2018. Redovan godišnji servis i popravke medicinske opreme za laboratoriju i angio salu PP U-01/18
05. октобар 2018. ХИРУРШКИ КОНЦИ
05. октобар 2018. Pranje i peglanje iznajmljenog i sopstvenog veša
04. октобар 2018. Gorivo za autogaražu, za potrebe KBC “Zvezdara”
20. септембар 2018. Nabavka medicinskih gasova
07. септембар 2018. Животне намирнице за исхрану пацијената за потребе наручиоца на годишњем нивоу
05. септембар 2018. PP D-06/18 Materijal za dijalizu-Igle za hemodijalizu
31. август 2018. PP D-05/18 Sredstva za dezinfekciju
22. август 2018. Набавка, испорука и уградња опреме и радови на полагању цевовода за потребе напајања КБЦ “Звездара” из гасификационе станице течног кисеоника
14. август 2018. Замена фасадне и унутрашње столарије на објектима у КБЦ “Звездара”
27. јул 2018. Redovan godišnji servis i održavanje liftova u objektima KBC-a „Zvezdara“
25. јул 2018. Redovan godišnji servis i popravke medicinske opreme za hemodijalizu, laboratoriju i angio salu
19. јул 2018. Redovan godišnji servis i popravke parnih sterilizatora
13. јул 2018. Редован сервис и поправка „Драгер“ медицинских апарата
26. јун 2018. ПП Д-04/18, Општи и специфичан санитетски и медицински потрошни материјал
22. јун 2018. Услуга мобилне телефоније
19. јун 2018. Остали уградни материјал у ортопедији
13. јун 2018. Potrošni materijal za izradu magistralnih i galenskih lekova
08. јун 2018. PP D - 01/18 - Medicinski potrošni materijal, hemikalije i regensi za laboratoriju
07. јун 2018. Potrošni materijal za laparaskopske i druge hiruške intervencije
07. јун 2018. СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
06. јун 2018. Potrošni materijal koji se ne prikazuje kroz elektronsku fakturu PP D-02/18
16. мaj 2018. Održavanje informacionog zdravstvenog sistema „Heliant“
15. мaj 2018. Redovan godišnji servis i popravke frigo opreme, centralne klimatizacije i split sistema
11. мaj 2018. Штампани материјал ЈНМВ Д - 03/18
04. мaj 2018. Setovi za kontinuiranu hemofiltraciju i plazmaferezu i potrošni materijal za hemodijalizu i IPD
04. мaj 2018. Потрошни материјал за офталмолошке медицинске апарате (мат. тр.)
25. април 2018. Nabavka tehničkog i magacinskog materijala - elektromaterijal
25. април 2018. Potrošni materijal za sterilizatore i autoklave
24. април 2018. Набавка система за анестезију - 2 ком. и респиратора - 2 ком.
20. април 2018. Potrošni materijal za laparaskopske i druge hirurške intervencije
05. април 2018. Потрошни материјал за гасне анализаторе Siemens RapidPoint 500
05. април 2018. Набавка РТГ апарата (скопија и графија)
22. март 2018. Redovan servis i ispitivanje PP aparata i hidranata i funkcijalno ispitivanje PP centrala
22. март 2018. Потрошни материјал који се не приказује кроз електронску фактуру (мат.трош.)
22. март 2018. Opšti i specifičan sanitetski i medicinski potrošni materijal
20. март 2018. Preventivni i tekući radovi na održavanju objekata
16. март 2018. Одржавање и оптимизација NextBIZ софтвера за потребе КБЦ „Звездара“
15. март 2018. Редован сервис и поправке РТГ апарата (скопије и графије) произвођача ЕИ Ниш
13. март 2018. Физичко обезбеђење имовине и особља КБЦ "Звездара"
12. март 2018. Медицински потрошни материјал, хемикалије и реагенси за лабораторију, ОП Д-07/18
09. март 2018. Medicinski potrošni materijal, hemikalije i regensi za transfuziju i patologiju
02. март 2018. Lekovi u ZU koji nisu CJN ugovoreni i enteralna ishrana
22. фебруар 2018. Medicinski potrošni materijal za kardiologiju i radiologiju
21. фебруар 2018. Kohlearni implanti sa govornim procesorima
21. фебруар 2018. Оджавање телефонских централ, телефона и инсталација на објектима КБЦ"Звездара" ЈНМВ У-03/18
19. фебруар 2018. Одржавање PACS система за архивирање и дистрибуцију радиолошке слике, произвођача “AGFA HealthCare N.V.”
08. фебруар 2018. Реагенси за одређивање тропонина и Д-димера
05. фебруар 2018. OP D - 01/18 Implanti u ortopediji (endoproteze)
02. фебруар 2018. Godišnje dozimetrijsko ispitivanje RTG aparata i dozimetara za telo
02. фебруар 2018. Оsiguranje od profesionalne odgovornosti medicinskog osoblja, imovine i zaposlenih u KBC „Zvezdara“
12. јaнуар 2018. Редован годишњи сервис и поправке возила за КБЦ-а „Звездара“
09. јaнуар 2018. PP U-04/17 Redovan godišnji servis RTG aparata Visaris “Vision C”
05. јaнуар 2018. Подополагачки радови каучук подова
29. децембар 2017. ПП Д-09/17 - Потрошни материјал за дијализу по типу машине
28. децембар 2017. OP D- 27/17 Materijal za dijalizu - dijalizatori, zajednički materijal
28. децембар 2017. Redovan godišnji servis i popravke Olimpus medicinskih aparata
28. децембар 2017. Godišnje dozimetrijsko ispitivanje RTG aparata i dozimetara za telo
28. децембар 2017.
28. децембар 2017. Редован годишњи сервис и поправке ЦТ скенера Brightspeed 16 Elit
26. децембар 2017. Потрошни медицински материјал за једнократну употребу за: аспираторе, респираторе, ЕКГ мониторе и апарате за анестезију
21. децембар 2017. Набавка медицинске опреме за потребе КБЦ"Звездара" ОП ЈН Д-26/17
21. децембар 2017. Редован годишњи сервис и поправке УПС-ева, ЈНМВ У - 14/17
18. децембар 2017. PP D-08/17 Ostali ugradni, medicinski potrošni i laparoskopski materijal za hirurgiju, ORL i ginekologiju
08. децембар 2017. САНИТЕТСКИ МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ОП ЈН Д-25/17
08. децембар 2017. Sanitetski medicinski i laboratorijski materijal, OP JN D -25/17
06. децембар 2017. Implanti u ortopediji (endoproteze)
28. новембар 2017. Редован сервис и поправка Draeger медицинских апарата
16. новембар 2017. Набавка ОП лампе за нефроваскуларну хирургију и респиратора за јединицу интензивне неге
10. новембар 2017. Набавка ултразвучног апарата за потребе Службе за радиологију
08. новембар 2017. Redovno godišnje održavanje i popravke medicinskih aparata marke Schiller
02. новембар 2017. LOŽ ULJE za Dečiju bolnicu
01. новембар 2017. Održavanje higijene u objektu Interne klinike KBC "Zvezdara"
24. октобар 2017. Ostali ugradni, medicinski potrošni i laparoskopski materijal za hirurgiju, ORL i ginekologiju
18. октобар 2017. Услуга преузимања хемијског, фармацеутског, цитотоксичног и цитостатичког отпада
18. октобар 2017. Набавка путничког аутомобила
18. октобар 2017. Nabavka medicinskih gasova
16. октобар 2017. Набавка униформи за медицинско и немедицинско особље
16. октобар 2017. Nadzor funkcionisanja integrisanog informacionog sistema KBC "Zvezdara"
04. октобар 2017. ПП Д 07/17 Потрошни канцеларијски материјал
03. октобар 2017. Redovan godišnji servis i remont trafostanica
29. септембар 2017. Набавка дигиталног мобилног рендген апарата
28. септембар 2017. Dugotrajni centralni venski kateter za hemodijalizu
26. септембар 2017. Redovan godišnji servis i popravke agregata
26. септембар 2017. Zamena fasadne i unutrašnje stolarije na objektima u KBC "Zvezdara"
21. септембар 2017. PP D - 06/17 Hirurški konci
18. септембар 2017. Gorivo za autogaražu, za potrebe KBC "Zvezdara"
15. септембар 2017. Потрошни материјал за ендоскопске јединице КБЦ "Звездара"
15. септембар 2017. Дуготрајни централни венски катетер за хемодијализу  
13. септембар 2017. Nabavka tehničkog i magacinskog materijala
07. септембар 2017. Redovan godišnji servis i popravke podstanica medicinskih gasova, kompresorskih stanica i vakuum pumpi
30. август 2017. Životne namirnice za ishranu pacijenata
24. август 2017. Потрошни канцеларијски материјал ЈН ОП Д-18/17
01. август 2017. Sredstva za održavanje higijene, papirna konfekcija i kese za smeće
24. јул 2017. Реконструкција фасаде на објекту Управне зграде, Одељења урологије и Клинике за офталмологију-дворишна зграда
23. јун 2017. Hirurški konci
13. јун 2017. СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
12. јун 2017. PP U-03/17 REDOVAN GODIŠNJI SERVIS I POPRAVKE PARNIH I SUVIH STERILIZATORA (autoklava marke SINTION za sterilizaciju infektivnog medicinskog otpada)
06. јун 2017. Potrošni materijal za izradu magistralnih i galenskih lekova
31. мaj 2017. ПП Д-04/17 Медицински потрошни материјал за кардиологију и радиологију
30. мaj 2017. PP D-03/17 Specifičan medicinski potrošni materijal za očno, hirurgiju, urologiju, nefrologiju, gastroenterologiju, ginekologiju i anesteziju
25. мaj 2017. PP D-02/17 Opšti sanitetski i medicinski potrošni materijal
19. мaj 2017. Održavanje telefonskih centrala, telefona i instalacija na objektima KBC „Zvezdara“
18. мaj 2017. Кохлеарни импланти са говорним процесорима
17. мaj 2017. Setovi za kontinuiranu hemofiltraciju i plazmaferezu i potrošni materijal za hemodijalizu i IPD
19. април 2017. Održavanje informacionog zdravstvenog sistema „Heliant“
13. април 2017. Потрошни материјал за офталмолошке медицинске апарате
11. април 2017. Redovan godišnji servis i popravke parnih i suvih sterilizatora
05. април 2017. Набавка 24-часовног ЕКГ холтер рекордера и парно-формалдехидског стерилизатора, 8 СТУ
04. април 2017. НАБАВКА МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА
30. март 2017. Potrošni materijal za sterilizatore i autoklave, za godišnje potrebe KBC"Zvezdara", JNMV D - 03/17
29. март 2017. Funkcionalno ispitivanje PP centrala u objektima KBC Zveydara
27. март 2017. Физичко обезбеђење имовине и особља КБЦ "Звездара"
24. март 2017. Medicinski potrošni materijal, hemikalije i reagensi za laboratoriju, transfuziju i patologiju
15. март 2017. Услуга прања и пеглања веша за потребе КБЦ "Звездара"
09. март 2017. Specifičan medicinski potrošni materijal za očno, hirurgiju, urologiju, nefrologiju, gastroenterologiju, ginekologiju i anesteziju
02. март 2017. Medicinski potrošni materijal za kardiologiju i radiologiju
01. март 2017. PP U - 02/17 - Redovan godišnji servis i popravke medicinske opreme za hemodijalizu, urologiju, laboratoriju, angio salu i eskulap oprema
28. фебруар 2017. Општи санитетски и медицински потрошни материјал
17. фебруар 2017. Остали уградни материјал у ортопедији - остеосинтетски материјал
17. фебруар 2017. Implanti u ortopediji (endoproteze)
14. фебруар 2017. Таблетирана со, ЈНМВ 02/17
10. фебруар 2017. PP D - 01/17 Ketridži i ostali potrošni materijal za rad gasnog analizatora GEM PREMIER 3000
09. фебруар 2017. Reagensi za određivanje troponina i D-dimera
09. фебруар 2017. Lekovi u ZU koji nisu CJN ugovoreni
08. фебруар 2017. Potrošni materijal za gasni analizator Siemens RP 405
02. фебруар 2017. Održavanje i optimizacija NexTBIZ softvera u KBC “Zvezdara”
01. фебруар 2017. Osiguranje od profesionalne odgovornosti medicinskog osoblja, imovine i zaposlenih u KBC „Zvezdara“
18. јaнуар 2017. PP 17/16 - Sanitetski i medicinski potrošni materijal II
13. јaнуар 2017. PP D - 16/16 Potrošni materijal za izradu i upotrebu magistralnih i galenskih lekova II
30. децембар 2016. Preventivni i tekući radovi na održvanju objekata
30. децембар 2016. Enteralna ishrana
29. децембар 2016. Potrošni medicinski materijal za laparaskopske intervencije
27. децембар 2016. Redovan godišnji servis i popravke medicinske opreme za: hemodijalizu, urologiju, laboratoriju, angio salu i eskulap oprema
26. децембар 2016. Kohlearni implanti sa govornim procesorima II
14. децембар 2016. Usluga mobilne telefonije
13. децембар 2016. Implanti u ortopediji II (endoproteze)
08. децембар 2016. Штампани материјал ЈНМВ Д - 09/16
06. децембар 2016. Aparat za 24-časovni EKG holter monitoring (1 softver, 1 EKG holter rekorder 12-kanalni i 2 EKG holtera rekordera 3-kanalna)
29. новембар 2016. Потрошни материјал за једнократну употребу за аспираторе, респираторе, ЕКГ мониторе и апарате за анестезију
28. новембар 2016. Реконструкција дела кровног покривача на објекту КБЦ “Звездара” у Прешевској бр. 31
25. новембар 2016. Materijal za dijalizu-dijalizatori, zajednički materijal, materijal po tipu mašine
25. новембар 2016. Ostali ugradni i potrošni materijal u Hirurgiji i ORL
04. новембар 2016. Potrošni materijal za izradu i upotrebu magistralnih i galenskih lekova II
04. новембар 2016. Sanitetski i medicinski potrošni materijal II
27. октобар 2016. Nadzor funkcionisanja integrisanog informacionog sistema KBC "Zvezdara"
26. октобар 2016. Набавка електрохируршке јединице са пратећом опремом за Одсек ендоскопије
25. октобар 2016. Životne namirnice za ishranu pacijenata OP D-20/16
13. октобар 2016. Одржавање хигијене у објекту Интерне клинике КБЦ „Звездара“
13. октобар 2016. уСЛУГА ПРЕУЗИМАНЈА ХЕМИЈСКОГ, ФАРМАЦЕУТСКОГ, ЦИТОТОКСИЧНОГ И ЦИТОСТАТИЧКОГ ОТПАДА ПО ПАРТИЈАМА ЈНМВ У 14-16
13. октобар 2016. Održavanje medicinskih aparata proizvođača Nihon Kohden, Hamilton Medical, Schmitz, Carl Zeiss i Codan Argus
13. октобар 2016. Potrošni materijal za izvođenje hirurških intervencija u oftalmologiji i hirurgiji i operativno dijagnostički materijal za urologiju
27. септембар 2016. Редован годишњи сервис и поправке возила
26. септембар 2016. Redovan godišnji servis i popravke CT aparata
12. септембар 2016. Одржавање телефонских централа, телефона и инсталација
06. септембар 2016. ГОРИВО ЗА АУТОГАРАЖУ
29. август 2016. Потрошни материјал за израду магистралних и галенских лекова, за годишње потребе КБЦ "Звездара" бр. ПП Д - 14/16
23. август 2016. Redovan godišnji servis i popravke Visaris aparata putem internet daljinske podrške, kao i izlaskom na teren, sa zamenom rezervnih delova PP - U -1/16
18. август 2016. Потрошни материјал за лапараскопске и друге хируршке интервенције
15. август 2016. Набавка медицинских гасова
12. август 2016. Редован годишњи сервис трафостаница и преглед громобранских инсталација
10. август 2016. Redovan godišnji servis i popravke vozila JNMV U 09/16
09. август 2016. Потрошни материјал за извођење хируршких интервенција у офталмологији и хирургији и оперативно-дијагностички материјал за урологију
28. јул 2016. Sredstva za dezinfekciju PP D-12/16
22. јул 2016. Setovi za plazmaferezu i potrošni materijal za hemodijalizu i IPD
20. јул 2016. Redovan godišnji servis i održavanje liftova u objektima KBC "Zvezdara"
19. јул 2016. Потрошни материјал за све ендоскопске јединице ЈН ПП Д 11/16
15. јул 2016. Usluga osiguranja od profesionalne odgovornosti medicinskog osoblja
13. јул 2016. Hirurški konci
12. јул 2016. Redovan servis i popravka Drager medicinskih aparata
07. јул 2016. Prodaja vozila neposrednom pogodbom
27. јун 2016. КОХЛЕАРНИ ИМПЛАНТИ СА ГОВОРНИМ ПРОЦЕСОРИМА
24. јун 2016. Potrošni materijal, hemikalije i reagensi za laboratoriju, transfuziju i patologiju
08. јун 2016. Потрошни материјал за израду магистралних и галенских лекова
07. јун 2016. Sanitetski i medicinski potrošni materijal
18. мaj 2016. Prodaja vozila putem drugog javnog nadmetanja - LICITACIJE
18. мaj 2016. Redovangodišwi servis i popravke Olimpus medicinskih aparata
16. мaj 2016. Redovan godišnji servis i popravke agregata, za godišnje potrebe "KBC Zvezdara"
13. мaj 2016. Redovan godišnji servis i popravke frigo opreme, centralne klimatizacije i split sistema
13. мaj 2016. Setovi za plazmaferezu i potrošni materijal za hemodijalizu i IPD
10. мaj 2016. SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU
06. мaj 2016. Lekovi van liste lekova, PP D - 05/16
04. мaj 2016. HIRURŠKI KONCI
26. април 2016. Sredstva za održavanje higijene, papirna konfekcija i kese za smeće OP D 11/16
25. април 2016. Prodaja vozila putem LICITACIJE
25. април 2016. Održavanje informacionog zdravstvenog sistema "Heliant"
25. април 2016. Ostali ugradni materijal u ortopediji - osteosintetski materijal
25. април 2016. FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEDJENJE IMOVINE I LICA KBC "ZVEZDARA"
22. април 2016. Tablete natrijum hlorida za dijalizu ,čistoća veća od 98%
22. април 2016. Потрошни материјал за радиологиј и кардиоваскуларне интервенције и дијагностику
19. април 2016. Реагенси за одређивање ТРОПОНИНА
18. април 2016. Nova javna nabaka
18. април 2016. Редован годишњи сервис и поправке УПС-ева
08. април 2016. Реконструкција фасаде на објекту Управне зграде, Одељења урологије и Клинике за офталмологију и згради анекса Интерне клинике КБЦ „Звездара“
29. март 2016. Potrošni kancelarijski materijal za potrebe KBC"Zvezdara na godišnjem nivou, JN D-10/16
24. март 2016. JAVNO NADMETANJE za davanje u zakup poslovnog prostora radi postavljanja 9 kafemata
16. март 2016. Funkcionalno ispitivavanje PP centrala u objektima KBC"Zvezdara"
16. март 2016. Potrošni materijal za sve endoskopske jedinice KBC "Zvezdara" na godišnjem nivou
16. март 2016. Funkcionalno ispitivavanje PP centrala u objektima KBC"Zvezdara"
15. март 2016. Санитетски и медицински потрошни материјал, за годишње потребе КБЦ"Звездара", ЈН Д-09/16, ОРН:33140000
11. март 2016. Potrošni materijal za oftalmološke medicinske aparate
10. март 2016. Потрошни материјал и хемикалије за лабораторију ЈН ПП Д- 03-16
07. март 2016. ЛОЖ УЉЕ за Дечију болницу
04. март 2016. ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ , ХЕМИКАЛИЈЕ И РЕАГЕНСИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ, ТРАНСФУЗИЈУ И ПАТОЛОГИЈУ
29. фебруар 2016. Keтриџи и остали потрошни материјал за рад гасног анализатора ГЕМ ПРЕМИЕР 3000
23. фебруар 2016. Потрошни материјал за стерилизаторе и аутоклаве, за годишње потребе КБЦ"Звездара", ЈНМВ Д-03/16
12. фебруар 2016. Лекови ван листе лекова
12. фебруар 2016. Лекови са Д листе лекова ОП бр. Д-02/16
11. фебруар 2016. Nova javna nabaka
11. фебруар 2016. Ssnitetski i medicinski potrošni materijal
11. фебруар 2016. Sredstva ya pranje i deyinfekciju ya ma[inu ETD-3 ya endoskope ,otvor. postupak JN D-26/15
08. фебруар 2016. Уретерални стентови и сонде за урологију
05. фебруар 2016. Potrošni materijal za gasni analizator Siemens
31. децембар 2015. Izrada Glavnog projekta za apoteku
31. децембар 2015. СЕРВИСИРАЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ : ПАРНИ СТЕРИЛИЗАТОИ БМТ СТЕРИВАП У КБЦ ЗВЕЗДАРА за годишње потребе КБЦ „ ЗВЕЗДАРА
30. децембар 2015. Кардиолошка сонда за ултразвучни апарат марке Toshiba Artida
30. децембар 2015. Семиригидни уретерореноскоп Fr 8.1
29. децембар 2015. Potrošni materijal za DORC oftalmološki aparat, /33140000 – medicinski potrošni materijal/, redni broj JNMV D-21/15.
29. децембар 2015. Потрошни материјал за лапараскопске интервенције за гинекологију, ЈНМВ Д-22/15,ОРН:33140000
25. децембар 2015. Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz delatnosti i zaposlenih
25. децембар 2015. Кохлеарни импланти са говорним процесором за потребе КБЦ „Звездара“
21. децембар 2015. Ostali ugradni materijal u Hirurgiji i ORL /ORN: 33140000 /, za potrebe KBC “Zvezdara”, redni broj JNMV D-20/15.
17. децембар 2015. Потрошни материјал за лапараскопске интервенције
07. децембар 2015. Хируршки конци, по партијама за годишње потребе КБЦ"Звездара",ЈН Д-24/15,ОРН:33140000
04. децембар 2015. Rekonstrukcija, adaptacija i privodjenje nameni prostora za potrebe palijativnog zbrinjavanja
03. децембар 2015. Потрошни материјал и хемикалије за лабораторију, по партијама
02. децембар 2015. MATERIJAL ZA DIJALIZU u skladu sa propisima kojima se uredjuju standardi materijala za dijalizu
17. новембар 2015. Nabavka videoduodenoskopa za aparat marke Olympus
12. новембар 2015. Санитетски и медицински потрошни материјал,по партијама, за годишње потребе КБЦ"Звездара", ЈН Д-20/15,ОРН:33140000
02. новембар 2015. Потрошни медицински материјал за једнократну употребу за аспираторе, респираторе, ЕКГ мониторе и апарате за анестезију, ОРН:33140000, ЈНМВ-Д-17/15
08. октобар 2015. Редован годишњи сервис апарата за хемодијализу за потребе КБЦ „Звездара“
07. октобар 2015. Надзор функционисања интегрисаног информационог система КБЦа „Звездара“
07. октобар 2015. Техничког и магацинског материјала
02. октобар 2015. Pranje i peglanje veša
24. септембар 2015. Набавка и инсталација RTG цеви Megalix Cat на ангиографском апарату марке AXIOM ARTIS dFA
16. септембар 2015. Услуга одржавања хигијене у објекту Интерне клинике КБЦ "Звездара"
09. септембар 2015. Одржавање NexTBIZ софтвера у Сектору за финансијске и кадровске послове
01. септембар 2015. Potrošni materijal za ultracision aparat
24. август 2015. NABAVKA GORIVA ZA AUTOGARAŽU
19. август 2015. Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - Životne namirnice za ishranu pacijenata
13. август 2015. Redovan godišnji servis i popravke autoklava marke SINTION za sterilizaciju infektivnog medicinskog otpada
11. август 2015. Медицински гасови, по партијама /за потребе КБЦ „Звездара“/, редни број јавне набавке Д- 18/15
11. август 2015. Potrošni materijal za ERBE V.I.O. kauter, /ORN: 33140000 – medicinski potrošni materijal/, za potrebe Klinike za hirurgiju, Kliniku za ORL i Bolnice za ginekologiju, KBC “Zvezdara”, redni broj JNMV D-12/15
11. август 2015. Одржавање телефонских централа, телефона и инсталација на објектима КБЦ "Звездара"
10. август 2015. Hitne intervencije na odgušenju kanalizacionih instalacija i oluka u objektima KBCa "Zvezdara"
07. август 2015. Потрошни материјал и хемикалије за патохистолошку лабораторију на годишњем нивоу, редни број ЈНМВ Д-14/15,ОРН:33140000
07. август 2015. ФАРМАЦЕУТСКЕ СУПСТАНЦЕ, ХЕМИКАЛИЈЕ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, по партијама /за годишње потребе КБЦ „Звездара“
30. јул 2015. Рендген филмови и оперативно дијагностички материјал за урологију,по партијама/за годишње потребе КБЦ"Звездара, редни број ПП-Д-12/15,ОРН:33140000
29. јул 2015. Redovno godišnje održavanje i popravke medicinskih aparata marke Schiller, za potrebe KBC “Zvezdara”, redni broj JNMV U-15/15
27. јул 2015. СЕРВИСИРАЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ГАСНОГ СТЕРИЛИЗАТОРА, ПАРНИХ И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА: 1. ГЕТИНГ 2. ПАРНИ 3. СУВИ 4., ГАСНИ
21. јул 2015. Редован годишњи сервис и поправке компресорских станица и вакум пумпи у објектима КБЦ"Звездара",ОРН:50000000-услуге одржавања и поправки,ред.бр.ЈНМВ-У-16/15
20. јул 2015. Potrošni materijal za laparaskopski stub Karl Storz, br. PP-D-10/15 za godišnje potrebe Klinike za hirurgiju KBC „Zvezdara“
20. јул 2015. Sredstva za dezinfekciju po partijama, /za godišnje potrebe KBC „Zvezdara“, redni broj JN PP- D-11/15
20. јул 2015. Потрошни материјал за Millenium апарате,за годишње потребе КБЦ"Звездара",редни број ЈНМВ-Д-11/15,ОРН:33140000
17. јул 2015. Kese za smeće (PVC – glatke), za potrebe KBC-a „Zvezdara“ /ORN: ORN: 19640000 – KESE I VREĆE OD POLIETILENA /, redni broj JNMV D-13/15
17. јул 2015. Редован годишњи сервис и поправка возила,ЈНМВ-У-10/15
14. јул 2015. Nova javna nabakaKанцеларијски материјал, по партијама за годишње потребе КБЦ"Звездара",ПП-Д-08/15,ОРН:22800000,30192000
13. јул 2015. Redovan godišnji servis trafo stanica za potrebe KBC „Zvezdara“, redni broj JNMV U - 08/15
13. јул 2015. Редован годишњи сервис, поправке и набавка клима сплит система,у објектима КБЦ „Звездара“,
08. јул 2015. Редовно сервисирање и одржавање 16 лифтова у објектима КБЦ „Звездара“, редни број ЈНМВ У-07/15
19. јун 2015. Materijal za IPD i material nespecifičan za hemodijalizu, po partijama /za godišnje potrebe KBC „Zvezdara“/, redni broj javne nabavke D- 17/15
17. јун 2015. USLUGA MOBILNE TELEFONIJE
12. јун 2015. Редован годишњи сервис и поправке РТГ апарата Visaris Vision C са заменом резервних делова
08. јун 2015. Превентивно и текуће одржавање објеката
29. мaj 2015. POTROŠNI MATERIJAL I HEMIKALIJE ZA LABORATORIJU, po partijama, /za godišnje potrebe KBC „Zvezdara“, redni broj JN -PP-07/15
22. мaj 2015. Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - Lekovi sa liste B i D koji ne pripadaju Spisku lekova prema Uredbi, po partijama, /za godišnje potrebe KBC „Zvezdara“, redni broj JN D-06/15 ORN: 33600000
22. мaj 2015. Санитетски и медицински потрошни материјал
20. мaj 2015. Štampani materijal, za potrebe KBC-a „Zvezdara“ JN br. D-07/15
18. мaj 2015. : REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRANSFUZIJU
15. мaj 2015. FARMACEUTSKE SUPSTANCE, HEMIKALIJE I POTROŠNI MATERIJAL, po partijama /za godišnje potrebe KBC „Zvezdara“, /, redni broj JN D-14/15
15. мaj 2015. Govorne proteze i prateći potrošni materijal, po partijama
15. мaj 2015. Kohlearni implant sa govornim procesorom, po partijama /za godišnje potrebe KBC „Zvezdara“
12. мaj 2015. Услуге одржавања и поправке медицинских апарата произвиђача :Nihon Kohden, Hamilton Medical,Schmitz,Carl Zeiss I Codan Argus ; ORN: 50400000- usluge popravke i održavanja medicinske opreme i precizne opreme
12. мaj 2015. Godišnji servis i održavanje plazma sterilizatora Humanmeditek
30. април 2015. Потрошни материјал за извођење хируршких интервенција у офталмологији
30. април 2015. Ренген филмови и оперативно – дијагностички материјал за урологију
29. април 2015. Redovan godišnji servis i popravke „Drager“ medicinskih aparata u objektima KBC-a „Zvezdara“, redni broj JNMV U-05/15
24. април 2015. Životne namirnice za ishranu pacijenata
15. април 2015. Životne namirnice za ishranu pacijenata-MLEČNI PROIZVODI
09. април 2015. Средства за дезинфекцију по партијама
02. април 2015. Ketridži za gasni analizator GEM PREMIER 3000
27. март 2015. Redovan godišnji servis i popravke centralne klimatizacije i frigo opreme za potrebe KBC "Zvezdara" - JNMV-U-02/15
27. март 2015. Materijal za sterilizaciju infektivnog otpada JN-D-09/15
27. март 2015. Потрошни материјал за КВ интервеције и дијагностику, по партијама, /за годишње потребе КБЦ „Звездара“
25. март 2015. ХИРУРШКИ КОНЦИ, по партијама, /за годишње потребе КБЦ „Звездара“
23. март 2015. Функционално испитивање ПП централа у објектима КБЦ-а „Звездара“
23. март 2015. Редован годишњи сервис и поправке компресорских станица и вакум пумпи у објектима КБЦ-а „Звездара“
16. март 2015. Potrošni kancelarijski materijal
11. март 2015. Implanti u ortopediji (endoproteze)
10. март 2015. Potrošni materijal za Olympus kauter i laparaskopski stub Olympus, za potrebe KBC-a „Zvezdara“ /ORN: 33140000 - medicinski potrošni materijal/, redni broj JNMV D-04/15
10. март 2015. Potrošni materijal za gasni analizator Simens RP405
10. март 2015. ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ - ОСТЕОСИНТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
06. март 2015. Унапређивање и одржавање "Heliant Health" здравственог информационог система
06. март 2015. ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ
05. март 2015. Лекови са листе Б и Д који не припадају Списку лекова према Уредби
27. фебруар 2015. Sredstva za održavanje higijene i papirna konfekcija, po partijama
27. фебруар 2015. Potrošni materijal za LIGASURE UREĐAJ
20. фебруар 2015. ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ И ОСОБЉА КБЦ „ ЗВЕЗДАРА“
20. фебруар 2015. Лекови са Листе лекова (Листа А, Листа А1, Листа Б и Листа Д) који не припадају сету А,
19. фебруар 2015. Фармацеутске супстанце, хемикалије и потрошни материјал-ЕВА КЕСЕ,за шестомесечне потребе КБЦ"Звездара",бр.ЈН-ПП-Д-01/15
13. фебруар 2015. САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
13. фебруар 2015. Kupovina - Lož ulje za Dečiju bolnicu /Gasno ulje ekstra lako EVRO EL
13. фебруар 2015. Реагенси за хемостазу апарата ACL ELITE PRO
26. јaнуар 2015. Kupovina:Vitamini B-kompleksa za parenteralnu primenu, redni broj PP D-16/14
08. јaнуар 2015. Канцеларијски потрошни материјал
08. јaнуар 2015. Хируршки конци
31. децембар 2014. Животне намирнице за исхрану пацијената, по партијама
30. децембар 2014. Оперативни материал за лапараскопске интервенције
26. децембар 2014. Popravka i održavanje GE CT aparata
25. децембар 2014. СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ У ПРОСТОРУ ВИСОКОГ РИЗИКА
22. децембар 2014. Животне намирнице за исхрану пацијената
15. децембар 2014. Три ултразвучна апарата са припадајућим сондама и две сонде за постојећи ултразвучни апарат "Logic 7 GE"
04. децембар 2014. Zakup čistog veša sa pratećim uslugama
27. новембар 2014. Остали уградни материјал у хирургији и ОРЛ
24. новембар 2014. ФАРМАЦЕУТСКЕ СУПСТАНЦЕ, ХЕМИКАЛИЈЕ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
18. новембар 2014. ХИРУРШКИ КОНЦИ
18. новембар 2014. Redovan godišnji servis i popravke Olympus aparata, za godišnje potrebe KBC "Zvezdara"
14. новембар 2014. Лекови са Листе лекова (Листа А, Листа А1, Листа Б и Листа Д) који не припадају сету А.
27. октобар 2014. Odluka o obustavi otvorenog postupka javne nabavke usluga "Pranje i peglanje veša" br. U-02/13
23. октобар 2014. lek - propofol
20. октобар 2014. Радови на санацији олука и димњака Интерне клинике и крова анекса Интерне кинике КБЦ "Звездара"
08. октобар 2014. Potrošni materijal za potrebe Službe za anesteziju reanimaciju
30. септембар 2014. Potrošni kancelarijski materijal
30. септембар 2014. Medicinska oprema za Laboratoriju, Urgentnu medicinu, Hematologiju sa onkologijom, Kardiologiju i Patologiju KBC "Zvezdara"
22. септембар 2014. Medicinska oprema, kreveti i dušeci za Dečiju bolnicu "Dr Olga Popović-Dedijer" KBC "Zvezdara"
18. септембар 2014. Potrošni materijal za endoskope, bronhoskope i ureterorenoskope /za godišnje potrebe KBC „Zvezdara“/, po partijama redni broj JN D- 22/14
18. септембар 2014. Потрошни материјал за инвазивну дијагностику – акутни инфаркт миокарда
16. септембар 2014. Portabl 3 - kanalni EKG aparati
09. септембар 2014. POTROŠNI MATERIJAL I HEMIKALIJE ZA LABORATORIJU, PATOLOGIJU I KLINIKU ZA OČNE BOLESTI, po partijama /za godišnje potrebe KBC „Zvezdara“/, redni broj JN D- 21/14
09. септембар 2014. Sanitetski i medicinski potrošni materijal, po partijama /za šestomesečne potrebe KBC „Zvezdara“/, redni broj JN D- 20/14
05. септембар 2014. POTROŠNI MATERIJAL ZA INVAZIVNU DIJAGNOSTIKU – AKUTNI INFARKT MIOKARDA
05. септембар 2014. Redovan godišnji servis i popravke aparata za hemodijalizu
05. септембар 2014. Setovi za kontinuiranu veno-vensku hemodijafiltraciju i plazmaferezu
02. септембар 2014. Redovan godišnji servis i popravke ESWL aparata
29. август 2014. Implanti u ortopediji - ENDOPROTEZE
29. август 2014. Ostali ugradni materijal u ortopediji - OSTEOSINTETSKI MATERIJAL
26. август 2014. Kupovina: Tehničko-magacinskog materijala, za godišnje potrebe KBC "Zvezdara" PP-D-10/14
26. август 2014. Životne namirnice za ishranu pacijenata
21. август 2014. RÖ filmovi i dijagnostičko-operativni materijal za urologiju, po partijama /za godišnje potrebe KBC „Zvezdara“/, PP – D 09/14
12. август 2014. reagensi i potrošni materijal za transfuziju PP 08/14
07. август 2014. Potrošni materijal za ultracision aparat
07. август 2014. Пројектовање, интеграција и оптимизација здравственог информационог система
01. август 2014. Реагенси и потрошни материјал за трансфузију
25. јул 2014. Preuzimanje i konačno zbrinjavanje hemijskog otpada, za godišnje potrebe KBC „Zvezdara“
08. јул 2014. farmaceutske supstance, hemikalije i potrošni materijal
30. јун 2014. Izvodjenje radova na optičkoj vezi radi povezivanja sa Akademskom internet mrežom za potrebe KBC "ZVEZDARA"
16. јун 2014. Govorne proteze i prateći potrošni materijal
05. јун 2014. Nabavka tehničko-magacinskog materijala
03. јун 2014. Servisiranje i održavanje auto-garaže, za godišnje potrebe KBC "Zvezdara"
02. јун 2014. Održavanje NexTBIZ i NexTLIS računarskih programa za potrebe Laboratorije i Računovodstva KBC "Zvezdara"
30. мaj 2014. Servisiranje i redovno održavanje parnih sterilizatora i autoklava
26. мaj 2014. Kohlearni implanti sa govornim procesorima
23. мaj 2014. Rendgen filmovi i operativno -dijagnostički materijal za urologiju
22. мaj 2014. Usluge održavanja telefonskih centrala, telefona i instalacija na objektima KBC "Zvezdara"
16. мaj 2014. Reagensi za aparat ADVIA 120
16. мaj 2014. Servisiranje i održavanje auto-garaže, za godišnje potrebe KBC "Zvezdara"
14. мaj 2014. Potrošni materijal za sterilizaciju infektivnog otpada

Powered by CMS STUDIO