Služba za snabdevanje krvlju i krvnim produktima

Služba zajedničkih medicinskih poslova Služba za snabdevanje krvlju i krvnim produktima

Adresa: Preševska 31, Beograd

Radno vreme: 00-24 časa

Telefoni: 011/3822-278, 011/3810-416

e-mail: kbc.zvezdaratransfuzija@gmail.com

Načelnik službe:  Prim. dr Marina Paunović
Glavni tehničar službe: Sanja Biševac

Istorijat

Na predlog Prof. dr M. Mitrovića, šefa Hirurškog odeljenja Gradske bolnice, osnovan je 1969. godine. Kabinet za transfuziju i nalazio se u zgradi Poliklinike. Prvi rukovodilac je bio dr Milan Furlan. On je uveo određivanje krvnih grupa ABO i RhD, test kompatibilnosti i test za dokazivanje hladnih aglutinina.

Razvojem kliničke transfuziologije kao nauke, prateći savremena dostignuća, uvode se nove procedure u okviru imunohematologije, prenatalne zaštite trudnica  i koagulacije krvi u Službi za transfuziologiju Gradske bolnice.

Prvi  transfuziolog i načelnik Službe za transfuziologiju je bila Prim. dr Ljiljana Lovrić, zatim od 1973. do 2000. godine Prim. dr Miroslava Pajević, a od 2000. do 2012. godine Prim. dr Ljiljana Šuput-Tomaš.

Od 28. maja 1991. godine, Služba za transfuziologiju radi na prikupljanju krvi od davalaca krvi, uvodi u rutinsku praksu savremene metode konzervisanja krvi, testiranja davalaca krvi na markere transfuzijski prenosivih bolesti, razvijajući dalje koncept usmerene hemoterapije. Zbog nemogućnosti obnavljanja zastarele opreme za testiranje davaoca na markere transfuzijski prenosivih bolesti 2009. godine prestaje se sa prikupljanjem krvi od dobrovoljnih davaoca.

Sada se rad Službe za snabdevanje krvlju i krvnim produktima bazira na kliničkoj transfuziji  i sastoji se od:

Odseka za kliničku transfuziju, distribuciju krvi i produkata od krvi i hemovigilancu

Delatnost:

 • Obavlja prijem krvi i krvnih komponenti;
 • Obavlja skladištenje testiranih krvnih komponenti (eritrocita, zamrznute sveže plazme, krioprecipitata, koncentrata trombocita) koje su spremne za primenu;
 • Priprema komponenata krvi za primenu (topljenje zamrznute sveže plazme i krioprecipitata);
 • Izdavanje krvnih komponenti za potrebe ležećih  bolesnika;
 • Izvođenje osnovnih pretransfuzionih laboratorijskih testova za bolesnike kojima je potrebna     transfuzija krvnih komponenti (ispitivanje ABO/Rh krvne grupe, skrining testovi testovi za otkrivanje eritrocitnih antitela, interreakcije);
 • Izvođenje specifičnih pretransfuzijskih laboratorijskih testiova za bolesnike kojima je potrebna transfuzija krvnih komponenti (testovi identifikacije nađenih eritrocitnih antitela, testovi tipizacije eritrocitnih antigena);
 • Izvođenje referentnih pretransfuzijskih laboratorijskih testova za potrebe bolesnika u hitnim slučajevima;
 • Pružanje konsultativnih usluga za oblast transfuziologije svim kliničkim lekarima;
 • Evidentiranje prijava o neželjenim reakcijama na krvne komponente za hospitalizovane  bolesnike;
 • Vrši ispitivanje postransfuzionoh reakcija i rešava sporne slučajeve;
 • Stara se o stanju rezervi krvi i krvnih komponenata;
 • Obavlja uzimanje jedinica autologih transfuzija i sprovodi njihovu obradu.
 • Obavlja unos rezultata analiza u informacioni sistem i protokole;
 • Obavlja unos prispelih krvi i komponenata krvi u informacioni sistem i protokole;
 • Obavlja unos izdatih krvi i komponenata krvi u informacioni sistem i protokole.

Odseka za prenatalna ispitivanja i imunohematologiju

Delatnost:

 • Vrši standardna imunoserološka ispitivanja iz oblasti serologije krvno grupnih sistema kod trudnica;
 • Vrši pružanje zdravstvenih usluga iz oblasti prenatalne zaštite trudnica u cilju dijagnoze i prevencije imunizacija u trudnoći;
 • Vrši ispitivanje i dokazivanje hemolitičke bolesti novorođenčeta;
 • Vrši ispitivanje najsloženijih spornih slučajeva iz domena imunohematologije;
 • Obavlja unos rezultata analiza u informacioni sistem i protokole.

Odseka za obezbeđenje i kontrolu kvaliteta

Delatnost:

 • Prati program sistema obezbeđenja kvaliteta proizvoda (jedinica i komponenata krvi, dijagnostičkih medicniskih sredstava in vitro) i laboratorijskih ispitivanja u skaldu sa smernicama Dobre laboratoriske prakse (DLP);
 • Učestvuje u vođenju propisane dokumentacije,sprovođenju standardnih operativnih procedura;
 • Vodi računa o pravilnom rukovanju medicinskim otpadom.

Od aprila 2014. godine u  Službu za snabdevanje krvlju i krvnim produktima  uveden je informacioni sistem. Informaciona tehnologija omogućava, s jedne strane, efikasnost u radu, a sa druge precizno registrovanje svih izdatih jedinica krvi i krvnih produkata. Trajno čuvanje elektronskih zapisa omogućava praćenje traga krvi  (koja je uzeta od davaoca) do bolesnika za koga je krvna komponenta izdata.

Pretransfuzijsko laboratorijsko testiranje se delimično obavlja na klasičan način (u epruvetama), a delimično uz pomoć savremene opreme (gel kartice na aparatu), a prema najnovijim naučnim saznanjima i uz poštovanje opšte prihvaćenih standarda.

U cilju smanjenja upotrebe alogene krvi    primenjuju se sledeći postupci:  preoperativno lečenje anemije, primena različitih oblika autologne transfuzije (predepozit, intraoperativno i postoperativno spasavanje krvi) , primena anti fibrinolitika. Najbolji rezultati se postižu kombinovanjem ovih postupaka.

Savremeni monitoring hemostaze podrazumeva primenu point-of-care aparata kao što je rotaciona trombelastometrija (ROTEM). Brzim otkrivanjem  sistemskih promena (preliminarni rezultati dobijaju se već posle 5-10 minuta, kvalitativni posle 20, dok se za rezultat fibrinolize mora sačekati više od 20 minuta ) u koagulacionom sistemu in vivo postiže se, identifikacija i  razvrsatavanje hiruških od nehiruških krvarenja, pri čemu se terapijski deluje ciljano (nadoknadom  krvnih produkata i/ili primenom farmakoloških hemostatika).

Multiplate analizator je aparat za ispitivanje funkcije trombocita. Analize se rade iz uzorka pune krvi i rezultati su dostupni u roku od 10 minuta. Koristi se perioperativno za kontrolu funkcije trombocita, detekciju efekta antiagregacione terapije, monitoring transfuzijskog režima. Kod hematoloških pacijenata za detekciju urođenih i stečenih poremećaja trombocita, kod kardioloških pacijenata za individualnu kontrolu odgovora na antiagregacionu terapiju. Uvođenje POINT-OF-CARE tehnologija za brzi monitoring poremećaja hemostaze je značajno unapredilo kvalitet pružene zdravstvene zaštite našim  pacijentima.

Od nastavne 2016/2017 godine Služba za snabdevanje krvlju i krvnim produktima postala je  i nastavna baza za Visoku zdravstvenu školu  strukovnih studija - Beograd.

Powered by CMS STUDIO