Služba za medicinsko snabdevanje i infuzione rastvore

Služba zajedničkih medicinskih poslova Služba za medicinsko snabdevanje i infuzione rastvore

Adresa:  Dimitrija Tucovića 161., Beograd

Radno vreme Službe

Svaki radni dan: 07 - 15 h
Subota: 09 - 13 h

Telefoni dostupni pacijentima

Načelnik službe:  011/2419-231
Gotovi lekovi:  011/3810-326
Sanitetski materijal:  011/2410-263
Izrada infuzionih rastvora:  011/2410-754
Administracija:  011/3810-408
Fax: 011/3806-046

E-mail adresa: apokbczve@gmail.com, apoteka@kbczvezdara.rs

NačelnikSlužbe: Mr ph. spec. Vesna Janković

Glavni tehničar Službe: Farm. teh. Slavica Radovanović

Osnovna delatnost

Služba za medicinsko snabdevanje i infuzione rastvore snabdeva sve organizacione jedinice zdravstvene ustanove gotovim lekovima,  izrađenim infuzionim i magistralnim lekovima,  medicinskim sredstvima,  sanitetskim potrošnim i ugradnim materijalom.

Nastavna i naučna delatnost

Sprovodi obuku farmaceuta i farmaceutskih tehničara na obaveznom stažu, profesionalnu praksu učenika Farmaceutsko fizioterapeutske škole Beograd i studenata Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i stručnu praksu za studente iz inostranstva u okviru organizacije - International Pharmaceutical Students’ Federation.

Usluge

 1. Obavlja poslove medicinskog snabdevanja svih organizacionih jedinica zdravstvene ustanove lekovima, sanitetskim, potrošnim medicinskim i ugradnim materijalom.
 2. Učestvuje u javnim nabavkama za potrebe zdravstvene ustanove gotovih lekova, medicinskog potrošnog, sanitetskog i ugradnog materijala, sirovina i ambalaže potrebne za izradu magistralnih i galenskih lekova.
 3. Od 1980. godine proizvodi i kontroliše sterilne lekove (infuzije, injekcije, oftalmološke proizvode), izrađuje mešavine za totalnu parenteralnu ishranu prema individualnim potrebama pacijenta, izrađuje galenske i magistralne lekove za čiju proizvodnju nije potrebna sterilizacija ili aseptični uslovi rada.
 4. Obavlja celokupno administrativno, finansijsko-materijalno poslovanje Službe, dostavlja mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje o utrošku lekova, medicinskog potrošnog, sanitetskog i ugradnog materijala upravi zdravstvene ustanove, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu zdravlja. 
 5. Prati savremena dostignuća iz farmaceutskih i drugih nauka, učestvuje u kliničkim studijama lekova koje se sprovode u zdravstvenoj ustanovi.

Organizacona šema

Služba se sastoji od 4 Odeljenja:

 1. Odeljenje za nabavku lekova, medicinskih sredstava i farmakoekonomiju
 2. Odeljenje za distribuciju lekova, medicinskih sredstava, farmakoterapiju i farmakovigilansu
 3. Odeljenje za izradu infuzionih rastvora i magistralnih lekova
 4. Odeljenje za ispitivanje i kontrolu ulaznih supstanci i izrađenih lekova

Stručni tim:

 1. Mr ph. spec. Vesna Janković, specijalista farmaceutske tehnologije, načelnik Službe 
 2. Mr ph. Tatjana Savković, farmaceut na specijalizaciji iz kliničke farmacije, šef odeljenja za nabavku lekova i medicinskih sredstava
 3. Mr ph. spec. Goran Marković, specijalista ispitivanja i kontrole lekova, specijalista farmacije za puštanje serije leka u promet, šef Odeljenja za ispitivanje i kontrolu ulaznih supstanci i izrađenih lekova
 4. Dr sci. med. Ivana Baralić, specijalista farmakoekonomije i farmaceutske legislative, šef Odeljenja za izradu infuzionih rastvora i magistralnih lekova
 5. Mr ph. Mirjana Stanojlović, šef Odeljenja za distribuciju lekova i medicinskih sredstava, farmakoterapiju i farmakovigilansu 
 6. Mr ph. spec. Višnja Glišić, specijalista farmaceutske tehnologije, specijalista farmacije za farmaceutsku zdravstvenu zaštitu

Kadrovska struktura zaposlenih

Ukupno: 24
Diplomirani farmaceuti:  6

Farmaceutski tehničari:  13
Ostali:  5

Powered by CMS STUDIO