Služba za anesteziju sa reanimacijom

Služba zajedničkih medicinskih poslova Služba za anesteziju sa reanimacijom

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Telefoni dostupni pacijentima:

011/ 3810-314,  3810-714,  3810-611, 3810-352

e-mail: kbczvezdaraanestezija@gmail.com

Načelnik Službe: Dr Zorica Kojić

Glavni tehničar: Dušan Jovičić

Služba za anesteziju i reanimaciju primenjuje sve vrste savremene anestezije uz korišćenje moderne anesteziološke opreme. Bavi se i intenzivnim lečenjem  kritično obolelih pacijentata. Godišnje se  sprovede od 13.000 do 15.000 anestezija za različite hirurške procedure u 19 operacionih sala. Izvode se sve metode anestezije u zavisnosti od opšteg stanja bolesnika i vrste hirurške intervenci- je. Veliki broj savremenih dijagnostičkih i terapijskih procedura  obavljaju se u  opštoj anesteziji, analgosedaciji i regionalnoj anesteziji ili kombinaciji ovih metoda.

Istorijat

Sada već davne 1953. godine u tadašnjoj Gradskoj bolnici uvedena je u rutinsku praksu opšta endotrahealna anestezija, kada je i nabavljen Drägerov “ Romulus “, jedan od  najmodernijih aparata tog vremena. Buran razvoj anesteziologije i intenzivne medicine poslednjih 50 godina nije mimoišao ni našu kuću. Već 1969. godine Odsek anestezije pri Hirurškom odeljenju prerasta u Odeljenje za anesteziju i reanimaciju, koje se kadrovski sastojalo od 3 anesteziologa, 3 lekara na specijalizaciji i 5 lekarskih pomoćnika - anestetičara. Dalji razvoj KBC “Zvezdara” ,  posebno njenih operativnih jedinica, formiranje novih i prestrukturiranje postojećih odeljenja, neminovno dovodi do daljeg širenja prostornih, kadrovskih i tehničkih kapaciteta na Anesteziji.

Organizacija Službe

Organizaciona struktura Službe za anesteziju je sledeća:

  1. Odeljenje anestezije
  2. Odeljenje za intenzivno lečenje i negu
  3. Odeljenje za specijalističko-konsultativnu delatnost sa odsekom za terapiju bola

Savremene anesteziološke procedure

  • Tiva
  • Analgosedacija
  • Inhalaciona  anestezija niskim protokom gasa
  • Regionalna anestezija
  • Kombinacija perifernih blokova i tive
  • Kontinuirana epiduralna analgezija

Stručni tim Službe za anesteziju i reanimaciju

Načelnik Službe za Anesteziju i reanimaciju  Prim. dr Milorad Miladinović, anesteziolog

Šef Odeljenja za intenzivno lečenje i negu  Prim. dr Zorica Miljuš Ušaj, anesteziolog

Šef Odeljenja  Anestezije  Dr Zorica Kojić, anesteziolog

Šef Odeljenja za specijalističko-konsultativnu delatnost Dr Vladanka Stefanović, anesteziolog

Šef Odseka Anestezije u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo Dr Danijela Brdarević, anesteziolog

Šef Odseka Anestezije u ORL Klinici  Dr Dragan Marinković, anesteziolog

Glavni tehničar Službe za Anesteziju i reanimaciju Dušan Jovičić

Dr Miljenko Rebernišak, anesteziolog

Dr Maja Jovanović, anesteziolog

Dr Vesna Andrejić, anesteziolog

Dr Ljiljana Milošević, anesteziolog

Dr Dobrila Pejčić, anesteziolog

Dr Vesna Mišić, anesteziolog

Dr Maja Ivanišević, anesteziolog

Dr Ivana Nikčević, anesteziolog

Dr Jelena Pernjaković, anesteziolog

Dr Ljiljana Milovanović, anesteziolog

Dr Maja Milenović, anesteziolog

Mr. Sci. dr Žaklina Petrović, lekar na specijalizaciji

Dr Ivana Zdravković, lekar na specijalizaciji

Mr. Sci. dr Maja Stojanović, lekar na specijalizaciji

Dr Branislava Jošić, lekar na specijalizaciji

Dr Srđan Sanja Melentijević, lekar na specijalizaciji

Dr Radenko Kusturić, lekar na specijaizaciji

Mr. Sci. dr  Marija Šulem, lekar na specijalizaciji

Dr Katarina Milošević, lekar na specijalizaciji

Dr Ana Čoporda, lekar na specializaciji

Dr Dubravka Golubović,  lekar na specijalizaciji

Dr Anđelka Knežević, klinički lekar

Powered by CMS STUDIO