Kliničko odeljenje za pulmologiju i alergologiju sa imunologijom

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme pulmološke ambulante je svakog radnog dana od 07:00 do 19:00, a alergološke ambulante od 07:00 do 15:00.

Vreme posete je od 14h do 15h, osim sredom i nedeljom kada je od 14h do 16h.

Telefoni dostupni pacijentima:

stacionar: 011/381-03-51, 011/381-04-50,
pulmološka ambulanta 011/381-02-89,
alergološka ambulanta 011/ 381- 02-77
spirometrija 011/3810 394,
bronhologija 011/3810 362.

e-mail:

Načelnik odeljenja  je Mr sci. med. dr Vesna Dopudja Pantić, specijalista interne medicine.
Glavni medicinski tehničar odeljenja je Miladin Stanković, VMT.

Kliničko odeljenje za pulmologiju i alergologiju sa imunologijom bavi se ispitivanjem, lečenjem, praćenjem i rehabilitacijom bolesnika sa plućnim, alergološkim i imunski posredovanim oboljenjima. Jedno je od najstarijih odeljenja Gradske bolnice. Istorija odeljenja počinje 1935.g.  sa izgradnjom internog odeljenja u Gradskoj bolnici. Do početka Drugog svetskog rata otvoreno je dispanzersko-bolničko grudno odeljenje, i pripojen je stacionar antituberkuloznog dispanzera sa 80 postelja. Danas se odeljenje sastoji se od stacionarnog odeljenja i odeljenja za polikliničku delatnost sa dnevnom bolnicom. Stacionar ima 32 postelje. Odeljenje za polikliničku delatnost sa dnevnom bolnicom se sastoji iz odseka za specijalističke preglede i funkcionalnu dijagnostiku, odseka za bronhologiju i invazivnu dijagnostiku i odseka za alergologiju sa imunologijom u okviru koga se nalazi i dnevna bolnica sa 3 postelje.

Nastavna i naučna delatnost

Kliničko odeljenje učestvuje u nastavno-obrazovnoj i naučno-istraživačkoj aktivnosti u okviru Klinike za interne bolesti.

Na odeljenju se radi Bronhoskopija koja je invazivna metoda koja se sprovodi u dijagnostičke i terapijske svrhe kod različitih benignih i malignih bolesti dušnika,dušnica i pluća. Izvodi se u lokalnoj anesteziji, fleksibilnim bronhoskopom pri čemu je moguće uzimanje materijala za patohistološku analizu malim kleštima ili katater biopsijom, pod kontrolom oka,  slepom biopsijom ili biopsijom pod kontrolom rentgena.  Tokom bronhoskopije se zimaju  aspirati bronha za mikrobiološka ispitivanja. Pleuralna punkcija Izvodi se u lokalnoj anesteziji prolaskom igle za torakocentezu kroz zid grudnog koša do prostora izmedju listova plućne maramice, u dijagnostičke i terapijske svrhe. Dobijeni pleuralni punktat se analizira biohemijski,citološki, citogernetski i mikrobiološki. Spirometrija je procedura koja se izvodi u svrhu procene parametara disajne funkcije i izvodi se standardnim testom u sedećem položaju sa i bez pratećeg bronhodilatacijskog testa.  Za Analizu respiracijskih gasova arterijske krvi  se uzima arterijska krv dobijena  iglenom punkcijom obično radijalne arterije ili arterijalizovana kapilarna krv dobijena iz resice ušne školjke. Dobijeni uzorak se analizira radi procene gasne razmene u plucima i acidobaznog statusa.  U alergološkoj ambulanti i dnevnoj bolnici se rade kožne probe na različite alergene kao  i provokacioni testovi za alergiju na lekove, nutritivnu i fizičku alergiju. Ova ispitivanja sprovode se u vidu kožnih proba, kao i dozno provokativnih testova uz stalni monitoring plućne funkcije praćenjem PEFa  i ostalih vitalnih parametara.  Specifična imunoterapija se sprovodi u alergološkoj ambulanti  vidu sublingvalnih i subkutanih vakcina, SLIT i SCIT,  u terapiji alergija na inhalacione alergene.

Vodič za pacijenta i roditelje prilikom prijema

Redovni  prijemi  pacijenata na bolničko lečenje i ispitivanje se obavljaju preko pulmološke i alergološke ambulante posle pregleda nadležnog specijaliste. Bolesnici se primaju sa adekvatnim uputom iz doma zdravlja za bolničko lečenje . Posle pregleda specijaliste i indikovanja potrebnog prijema overava se uput  i zatim otvara Istorija bolesti. Pacijent se smešta u stacionarni deo odeljenja.

Specijalistički pregled u ambulanti se zakazuje ili  lično (prvi pregled)  ili telefonom (kontrolni pregled) u ambulantama pulmologije i alergologije svakog radnog dana od 12h do 15 h. Na pregled se dolazi sa adekvatnim uputom iz doma zdravlja, zdravstvenom knjižicom, ličnom kartom, kao i prethodnom medicinskom dokumentacijom ukoliko postoji.

Spisak zaposlenih lekara:

  1. Mr sci. med. dr Vesna Dopudja Pantić, specijalista interne  medicine
  2. Ass Mr sci. med. dr Nataša Petrović Stanojević, specijalista interne  medicine
  3. Dr Zoran Slavković, specijalista interne medicine
  4. Dr Mirjana Jockić Šurlan, specijalista interne medicine
  5. Prim Mr sci. med. dr Mina Milovanović Gradinac, specijalista interne medicine
  6. Dr Miljan Ćulafić, specijalista interne medicine
  7. Dr Mirjana Stanković, specijalista interne medicine
  8. Dr Danica Ivković, lekar na specijalizaciji

Kadrovska struktura zaposlenih: Ukupno 35, Lekari 8, Sestre 27, Ostali 3.

Powered by CMS STUDIO