Kliničko odeljenje za neurologiju

Adresa: Preševska 31, Beograd

Radno vreme: 07-19h

Vreme posete: svaki dan 14 -15h, sreda i nedelja 14 -16h

Telefoni dostupni pacijentima:

Stacionar:  011 3810 763
Ambulanta: 011 3810 766

E-mail adresa:

Načelnik odelenja:  Prim. dr. sc. med.Vera Cvijanović, spec. neurologije, prof. struk. studija
Gl.sestra odelenja: VMS Sandra Novaković

Vodič za pacijenta prilikom prijema

Specijalistički neurološki pregled se zakazuje, dok se hitno upućeni bolesnici za pregled ne zakazuju. Objašnjenja za pacijente u smislu dijagnostičko terapijskih procedura i mogućih rizika su u skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti na osnovu čl. 28, 31, 32 i 33 pomenutog zakona.

Osnovna delatnost Kliničkog odeljenja za neurologiju

  1. ambulantno-poliklinička delatnost koja obuhvata pregled bolesnika, dijagnostičke procedure: EEG, EMNG, EVP, TCD, kao i prijem bolesnika u dnevnu bolnicu, kapaciteta 4 postelje.
  2. stacionarna delatnost u okviru 42 postelje, od čega 2 postelje u jedinici intenzivne nege i 4 postelje u jedinici poluintenzivne nege.
  3. konsultativna delatnost za stacionarno lečene bolesnike drugih organizacionih jedinica Klinike i Ustanove.

Nastavna i naučna delatnost

Kliničko odelenje neurologije je nastavna baza za predmete:

NEUROPSIHIJATRIJA za studente Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nastavu vodi  docent Doc. dr. sc.  Tatjana Smiljković , specijalista neurologije.

NEUROLOGIJA i ZDRAVSTVENA NEGA U NEUROLOGIJI za studente Visoke medicinske škole strukovnih studija “Milutin Milanković”. Nastavu vodi  Prim. dr. sc.med. Vera Cvijanović , specijalista neurologije, profesor strukovnih studija.

POCEDURE - USLUGE

  1. EEG (elektroencefalografija): EEG je metoda registrovanja globalne bioelektrične aktivnosti mozga i od dijagnostičkog značaja za epilepsije, poremećaje spavanja, encefalitis.
  2. EMNG (elektromioneurografija): EMNG je metoda ispitivanja električne aktivnosti mišića i nerava i od dijagnostičkog značaja za akutni poliradikuloneuritis, hronične poliradikuloneuropatije, bolest motornog neurona,radikulopatija.
  3. EVP (evocirani potencijali):  EVP je metoda registrovanja moždanih potencijala prilikom stimulacije perifernih receptora vida (VEP), sluha (AEP) ili dodira (SSEP) čime se mogu okriti diskretna oštećenja ovih nervnih struktura.
  4. TCD (transkranijami dopler): TCP je metoda ultrazvučnog registrovanja protoka krvnih sudova mozga.
  5. Lumbalna punkcija: Lumbalna punkcija sa citobiohemijskom analizom cerebrospinalne tečnosti je od dijagnostičkog značaja za meningitis, encefalitis, akutni poliradikuloneuritis i terapijskog značaja za normotenzivni hidrocefalus.

Lekari:

Prim. dr. sc. med.Vera Cvijanović specijalista neurologije, profesor strukovnih studija.

Doc. dr. sc.  med.Tatjana Smiljković specijalista neurologije

Prim.dr. sc. med.  Svetlana Kostić Dedić specijalista neurologije

dr Vesna Nikolić specijalista neurologije

dr Dragana Jovanović specijalista neurologije

dr Anđela Gavrilović specijalista neurologije

Kadrovska struktura zaposlenih

Ukupno: 34:  Lekari: 7; Sestre: 22; administrativni radnik 1,   pomoćni radnik: 1, Ostali: 1 spremačica i  2 servirke.

 

Powered by CMS STUDIO