Bolnica za psihijatriju

Adresa bolnice: Preševska 31, Beograd

Radno vreme: Radnim danima od 07 do 14h.

Vreme posete: Svakim danom od 14 do 15h, a vikendom i praznicima od 14 do 16h.

Telefoni dostupni pacijentima:

  • Stacionar 011/3810-693
  • Dnevna bolnica 011/3810-603
  • Ambulanta 011/3810-656
  • e-mail:

Rukovodstvo

  • Načelnik Bolnice za psihijatriju: Mr sci med dr Lela Trikoš, specijalista psihijatrije.

  • Glavna sestra bolnice: Sunčica Milošević, VMS

  • Šef Stacionara: Mr sci med dr Nada Jokić

  • Glavna sestra Stacionara: Aleksandra Sinđelić

  • Šef Dnevne bolnice: Prim mr sci med dr  Aleksandar Miljatović, specijalista  psihijatrije.

  • Glavna sestra Dnevne bolnice: Elizabeta Vasiljević

Lekari

Mr sci med dr Lela Trikoš, specijalista psihijatrije

Mr sci med dr Nada Jokić, specijalista neuropsihijatrije

Prim Mr sci med dr  Aleksandar Miljatović, specijalista psihijatrije

Dr Biserka Cvetković, specijalista psihijatrije

Mr sci med dr Tatjana Perović, specijalista psihijatrije

Mr sci med dr Andrijana Sedlar, specijalista psihijatrije

Dr Anja Bogdanović, specijalista psihijatrije

 

Zdravstveni saradnici

Ivana Hercigonja, specijalista medicinske psihologije

Fadil Pozder, dipl. defektolog

Svetlana Perišić, dipl. socijalni radnik, specijalista socioterapije i rehabilitacije

Osnovna delatnost

U okviru KBC Zvezdara 1969. godine, osnovana je bolnica za neuropsihijatriju. Bolnicu je osnovao prof. Dr Nikola Volf zajedno sa lekarima Dr Komnen Barac i Dr Dejan Kušić. Već sledeće godine su primljeni i novi lekari. Od samog početka bolnica je bila diferencirana na deo koji se bavio neurologijom i deo koji se bavio psihijatrijom.

Sadašnja  Bolnica za psihijatriju nastala je transformacijom Klinike za neurologiju i psihijatriju, 2007. godine i predstavlja ustanovu koja obavlja zdravstvenu delatnost iz oblasti zaštite, lečenja i unapređenja mentalnog zdravlja odraslih. U svom radu primenjuje savremeni, multudimenzionalni dijagnostički i terapijski tretman, koji podrazumeva integraciju bioloških, psihoterapijskih i socioterapijskih procedura i individualni pristup osobi oboleloj od mentalnog poremećaja.

U okviru svog delokruga rada, Bolnica za psihijatriju obezbeđuje dispanzersku i bolničku psihijatrijsku zaštitu obolelih, vrši savremenu dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju psihijatrijskih poremećaja, obavlja konsultativne preglede za pacijente u drugim organizacionim jedinicama našeg KBC-a, učestvuje u nastavno-obrazovnoj i naučno-istraživačkoj aktivnosti u okviru KBC-a.
U svom sastavu ima jedinice nižeg nivoa organizovanja i to: odeljenje stacionar, odeljenje dnevne bolnice i odeljenje za poliklinicku delatnosti.

 

ODELJENJE STACIONAR

U stacionaru se sprovode različiti oblici tretmana koji uključuju: psihofarmakoterapiju, psihoterapiju, grupnu socioterapiju, kao i radno-okupaciono terapiju. Broj postalja u stacionaru je 21.

Odelenje je  otvorenog tipa, sto znaci da nema uslove za prijem i lečenje  izrazito agresivnih pacijenata, suicidalnih i homicidalnih, pacijenata koji mogu da ugroze svoj  i tudji zivot.  Takodje nije predvidjeno za lecenje pacijenata  koji se leče od bolesti zavisnosti.

Odeljenje stacionar obuhvata dve podjedinice:


- Odsek za psihotične poremećaje vrši prijem, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju svih psihotičnih poremećaja, izuzev onih za koje je je neophodno lečenje na psihijatrijskom odeljenju zatvorenog tipa.
- Odsek za nepsihotične poremećaje vrši prijem, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju svih vrsta nepsihotičnih poremećaja, anksioznih poremećaja, psihosomatskih oboljenja, reaktivnih stanja i poremećaja ličnosti.
 

ODELJENJE ZA POLIKLINIČKU DELATNOST

Odeljenje se bavi dijagnostikom, lečenjem, prevencijom i rehabilitacijom ambulantnih psihijatrijskih pacijenata primenom dispanzerske forme rada. 

Odeljenje za polikliničku delatnost obuhvata dve podjedinice:

 

- Odsek za specijalističko-konsultativne preglede 

- Odsek za savetodavni rad sa pacijentima i članovima porodice

·         savetovalište za psihosomatiku           

·         savetovalište za brak i porodicu         

·         savetovalište za anksiozne poremećaje

 

ODELJENJE DNEVNA BOLNICA

Odeljenje se bavi dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom parcijalno, poludnevno hospitalizovanih pacijenata iz indikacionog područja organskih-simptomatskih mentalnih, psihotičnih, afektivnih, anksioznih, sa stresom povezanih, somatoformnih i poremećaja ličnosti i ponašanja odraslih. Naši pacijenti su i oni koji su otpušteni iz stacionara, a sa ciljem stabilizacije stanja i kompletnije resocijalizacije i reintegracije. Ovde se sprovodi intenzivna psihološko-psihijatrijska dijagnostika, psihoterapija, socioterapija i psihosocijalna rehabilitacija uz ostanak obolelog u postojećem porodičnom i socijalnom miljeu. Primenjuje se integrativni i multimodalni pristup, koji podrazumeva psihofarmakoterapiju, psihoterapiju, radno-okupacionu, socioterapiju i rekreativnu 

Powered by CMS STUDIO